Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

 14.05.2024
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave
 
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Rožňave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Rožňava
od 15.05 2024 od. 07°° hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzická osoba je podľa § 14 ods. í písm. e), zákona č; 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru povinná najmä:
 • dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch zakazuje najmä:
 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ podľa § 8 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov nesmie :
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
 • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 4 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:
 • zabezpečiť zákaz spaľovania horľavých látok na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme,
 • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo určenie vyhliadkových terénnych miest; osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť musia byť vybavené telekomunikačným zariadením využiteľným na oznámenie vzniku požiaru,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu,
 • prijímať protipožiarne opatrenia pre plochy lesa s výskytom plošného poškodenia lesného porastu živelnou pohromou, zamerané najmä na:
  • urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého materiálu z blízkosti objektov,
  • vytváranie protipožiarnych rozčlcňovacích pásov a protipožiarnych rozčleňovacích priesekov na rozdelenie plochy postihnutej živelnou pohromou na plochy s rozlohou najviac 10 ha,
  • prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnie pre hasičskú techniku,
 • zabezpečovať, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg.
 
Riaditeľ
Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Rožňave
pplk. Ing. Martin Kaprál
 
 

© Mesto Rožňava, 14. 5. 2024  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta