Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Veľkonočné trhy 2023

 27.02.2023
Organizačné pokyny pre účastníkov Veľkonočných trhov 2023
Veľkonočné trhy 2023

Organizačné pokyny pre účastníkov
Veľkonočných trhov 2023

 

Veľkonočné trhy 2023 sa uskutočnia v dňoch  31. 3. 2023 a 1. 4. 2023 na Námestí baníkov v Rožňave – Severná strana – pešia zóna

Predajná doba:

31. 3. 2023    9.00 hod. – 18.00 hod.
  1. 4. 2023    9.00 hod. – 18.00 hod.

Predajný sortiment:

 • občerstvenie (alko, nealko, medovina, trdelník, jedlo na priamu konzumáciu...)
 • výrobky remeselníkov (prednostne tradičný veľkonočný tovar)
 • dekoračné predmety (prednostne tradičný veľkonočný tovar)
 • potravinárske výrobky (údeniny, pekárenské výrobky ....)

Sadzby poplatkov:

1 predajné miesto 3 - metrovej dĺžky a 2 – metrovej šírky na 2 dni

 1. Stánky s občerstvením a podávaním jedál na priamu konzumáciu 100,- €
 2. Ostatné stánky s občerstvením (alko-nealko, medovina, trdelník)  80,- €
 3. Stánky so spotrebným tovarom a výrobkami remeselníkov  60,- €
 4. Ľudoví umelci  20,- €

Sadzba za elektrickú prípojku:

 • Stánky s občerstvením aj s ponukou jedál (za jedno pripojenie) 10,- €
 • Ostatné stánky (za jedno pripojenie) 3,- €

Sadzba za parkovanie:

 • Auto pri vlastnom stánku (zakúpené minimálne 2 predajné miesta) 3,- €/deň
 • Pri zakúpení 1 miesta možnosť umiestnenia len prívesného vozíka, alebo osobného motorového vozidla do 3 m 3,- €/deň
 • Parkovanie mimo stánku 1,- €/deň

Účasť na predajnej akcii je možné zabezpečiť na základe záväznej prihlášky.

K vyplnenej prihláške je potrebné doložiť:
 • Čestné prehlásenie o originalite v prípade, že nepodnikáte podľa živnostenského oprávnenia
 • Pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služby, ktoré si vyžadujú súhlas, alebo registráciu príslušných orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov doklad o udelení súhlasu, resp. o registrácii ( Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Daňové riaditeľstvo pre zahraničných účastníkov)
 • Doklad o vlastníctve pôdy, potvrdenie o evidencii SHR
 • Doklad o pridelení čísla e-kasy, alebo čestné vyhlásenie podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o nepoužívaní registračnej pokladne
 • Doklad o zaplatení účastníckeho poplatku
Organizácia predaja:
 • Povolenia k predaju budú vybavované priebežne a predajné miesta budú prideľované chronologicky podľa termínu doručenia prihlášok aj s patričnými prílohami
 • O vydaní povolenia budeme bezodkladne informovať Finančné riaditeľstvo SR
 • Jarmočná kancelária bude umiestnená v budove Radnice na Námestí baníkov a v prevádzke bude počas trvania akcie od 31. 3. 2023, 6.00 hod.
 • Predajné stánky si predávajúci zabezpečia na vlastné náklady a umiestnia ich podľa čísla uvedeného v povolení a pokynov členov prípravnej komisie, resp. poverených zamestnancov, od 31. 3. 2023, 6.00 hod.
 • Predajný stánok má byť umiestnený tak, aby nebola narušená línia stánkov. Reklamné zariadenia, vešiaky a krabice s tovarom môžu byť umiestnené do vzdialenosti 1,5 metra pred predajným stánkom tak, aby nebránili návštevníkom pri prechode pred stánkami
 • Používané elektrické spotrebiče musia spĺňať kritériá podľa STN 331500 t. j. vyhovujúce sústave TNS 3+PE+N230V/380V a vyhlášky č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov
 • Požiadavku na zapojenie el. prúdu do predajného stánku je potrebné nahlásiť v jarmočnej kancelárii a po zaplatení poplatku za každú prípojku dostane záujemca farebnú pásku na každý prívodný kábel. Svojvoľné pripojenie sa na zdroje el. energie je porušením VZN o trhovom poriadku počas príležitostných trhov
 • Stánok musí byť vybavený tiež náležitosťami podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
 • Pri podávaní pokrmov sú povinní používať jednorazové obaly v súlade s §75b, ods.2 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • Predajcovia sú povinní dodržiavať požiadavky ustanovené v Potravinovom kódexe
 • Odpad vzniknutý v predajnom stánku je predávajúci povinný uložiť do plastových vriec, poskytnutých na tento účel. Biologicky rozložiteľný a kuchynský odpad je predávajúci povinný zlikvidovať v súlade so zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
 • Prenechať pridelené predajné miesto inému predávajúcemu bez súhlasu organizátora bude mať za následok vylúčenie z jarmoku, bez vrátenia poplatku
 • Účastník, ktorý ukončí účasť na jarmoku pred jeho oficiálnym ukončením, nemá nárok na vrátenie zaplateného poplatku
 • Poplatok za umiestnenie automobilu bude možné uhradiť len v jarmočnej kancelárii po predchádzajúcom súhlase povereného zamestnanca mesta Rožňava, zodpovedného za rozmiestňovanie stánkov v konkrétnej zóne
 • Do kategórie ľudových umelcov nebudú zaradení účastníci, ktorí neponúkajú svoj tovar, ponúkajú dovážané, kupované výrobky a sú živnostníci
 • Parkovanie motorových vozidiel mimo odsúhlaseného umiestnenia vozidla pri predajnom stánku, je možné len na vyhradených parkoviskách
 • Pri zrušení účasti, ktorú je potrebné písomne oznámiť bude storno poplatok:
  •  pri zrušení 6 a viac dní pred konaním akcie 20% z uhradenej sumy
  • pri zrušení účasti 5 -1 deň pred konaním akcie 50 % z uhradenej sumy
  • zrušenie účasti v deň konania akcie vo výške 100% z uhradenej sumy

Mapa - Veľkonočné trhy 2023

Aktualizácia: všetky miesta sú obsadené

icon jpg
Mapa - Námestie baníkov
(JPG, 669 kB)
icon pdf Mapa - Námestie baníkov
(PDF, 889 kB)

Záväzná prihláška - Veľkonočné trhy 2023

icon docx
Záväzná prihláška
(DOCX, 20 kB)
icon pdf Záväzná prihláška
(PDF, 379 kB)
icon odt Záväzná prihláška
(ODT, 14 kB)

INFORMÁCIE

 
 
Michal Domik v.r.
 primátor mesta Rožňava

 


© Mesto Rožňava, 27. 2. 2023, Ivan Nemčok Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava