Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Správa o činnosti DMS Rožňava za rok 2023

 11.01.2024
Správa o činnosti DMS Rožňava za rok 2023
Správa o činnosti DMS Rožňava za rok 2023
Okresy – Rožňava, Revúca

Dom Matice slovenskej (DMS) v Rožňave vznikol 1. 7. 2009 a slávnostné otvorenie bolo 7. 7. 2009 za účasti vrcholných predstaviteľov Matice slovenskej, ako aj za účasti matičiarov a priaznivcov z celého okresu. Predtým tu pôsobilo Oblastné pracovisko Matice slovenskej, ktoré vzniklo 1. 1. 1992.

V súčasnom období sa Dom MS metodicky venuje 20 subjektom v okresoch  Rožňava a Revúca. Pôsobí tu aktívna Oblastná rada MS. V orgánoch MS jeden člen Výboru MS, podpredseda Dozorného výboru MS, jeden člen výboru Mladej Matice slovenskej, predsedníčka a dvaja členovia Krajskej rady MS Košického samosprávneho kraja.

Počas existencie pracoviska MS veľa podujatí získalo nadokresné rozmery, ako Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – Dobšinského rozprávky, Zábavné čísla Jura Hronca,  Slávik Slovenska a mnohé iné súťaže pre deti a mládež.  Rok 2023 však bol znovu výnimočný. Skončila pandemická situácia a s aktivitami sa roztrhlo vrece.

Pripomenuli sme si výročie narodenia Jura Hronca zaujímavou súťažou Zábavné čísla Jur Hronca, tentoraz vo Vlachove. Po súťaži mali súťažiaci aj zaujímavú prednášku v kaštieli Andrassyovcov.

Boli sme spoluorganizátormi recitačných a speváckych súťaží. Nezabudli sme ani na príchod našich vierozvestcov Cyrila a Metoda a venovali sme sa aj prednáškam na školách k Odkazu štúrovskej generácie, a samozrejme aj pre seniorov. Nezabudli sme na výročia našich rodákov a medzi takéto významné osobnosti patrili napríklad: Peter Kellner Hostinský (v spolupráci s vedeckým tajomníkom MS sme spracovali novú publikáciu), Samuel Tomášik, Samo Chalupka, Pavol Emanuel Dobšinský. Mnohí štúrovci aj študovali v Rožňave na evanjelickom gymnáziu, bývalá ZŠ Sama Tomášika na Ulici zeleného stromu. Medzi osobnosti patril aj Ján Antal, pôsobiaci veľa rokov na evanjelickej fare v Betliari.

Už rok 2022 bol pre nás aj začiatkom novej aktivity „Zviditeľňovanie nadaných ľudí a umelcov, ktorí žijú, alebo pochádzajú z bývalej Gemersko – malohontskej župy“. Myšlienka vznikla na základe toho, že si pripomíname našich slávnych rodákov, ktorí niečo vo svojom živote urobili v prospech nášho národa, ale nezabúdame aj na našich rodákov, ktorí žijú a teraz tvoria. Projekt zviditeľniť takého osobnosti sa nám veľmi osvedčil a v besedách s nimi bolo cítiť hrdosť a krásu ich prejavu. V týchto aktivitách sme pokračovali aj v roku 2023.
Zapálením Vatry zvrchovanosti si každoročne pripomíname Deklaráciu Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Spomienkové pietne akty sú samozrejmosťou.  Pokračujeme aj v prednáškach pre školy o Matici slovenskej. Nezabúdame ani na Troch sokolov  (Štefan Marko Daxner, Ján Francisci, Michal Bakulíny).  Pripomíname si na našich slávnych predchodcov a znovu sme pripravili niektoré aktivity vo forme tlačených brožúrok, či letákov.

Dom MS v Rožňave sa prioritne sústreďuje na  aktivizáciu, koordináciu a metodickú spoluprácu s MO MS, prácu s deťmi a mládežou, upevňovanie národného povedomia a pozdvihnutie slovenskej hrdosti na zmiešanom území, zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov, oživovanie regionálnej a miestnej kultúry, oživovanie ľudových tradícií, zachovávanie pamiatky našich rodákov (Dobšinský, Šafárik, Hronec, Madáč , Kellner, Ormis …. ).

Spolupracujeme so všetkými kultúrnymi a inými organizáciami, ktoré prejavia záujem. Spolupráca – samosprávny kraj, Mesto Rožňava, obecné úrady v okrese, Gemerské osvetové stredisko, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, Centrum voľného času,  základná umelecká škola, základné a stredné školy, obecné knižnice, občianske združenia a so všetkými, ktorí chcú podporiť matičnú myšlienku o vzájomnej úcte a rešpekte na  národnostne zmiešanom území. V priebehu celého obdobia sa do podujatí zapájali všetky miestne odbory a niektoré prednášky nám zrealizoval aj predseda MS.  

Nespomenuli sme všetky podujatia, ale naše poďakovanie patrí celej matičnej základni za obetavú prácu v prospech širokého okolia. Poďakovanie patrí aj všetkým organizáciám či subjektom, ktoré prejavili záujem s nami spolupracovať a vytvárať krásne hodnoty pre všetkých. S radosťou konštatujeme, že naše aktivity sme uskutočnili aj vďaka finančnej pomoci nielen Matice slovenskej ale aj Mesta Rožňava. Ďakujeme.
 
V Rožňave: 19.12.2023

Ing. Zlatica Halková - riaditeľka DMS Rožňava
Tatiana Tomková – kultúrna pracovníčka DMS Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 11. 1. 2024, Eva Hovorková, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava