Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Športová olympiáda detí materských škôl

 26.05.2023
Športová olympiáda detí materských škôl
Pohybové aktivity a športové súťaže majú nezastupiteľné miesto v predprimárnej edukácii. Telesným pohybom sa upevňuje zdravý vývoj dieťaťa a spoločné aktivity podporujú kolektívne správanie, zdravé sebavedomie, či motiváciu k výkonu. V predškolskom veku je možné identifikovať prvé znaky nadania, posilňovať  a rozvíjať ho v prospech dieťaťa, ako aj hravou formou priblížiť myšlienky olympizmu a fair play. I preto sa v našom meste uskutočňuje športová olympiáda detí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rožňava.  

Tak tomu bolo aj 24.05.2023, kedy malí športovci mohli zažiť atmosféru olympijských súťaží a ceremónií vo veku primeraných disciplínach. Súťažili chlapci aj dievčatá vo veku 5 – 6 r. v hode obojruč, behu na 20 metrov a skoku do diaľky z miesta.

Na úvodnom ceremoniály sa zúčastnili aj pozvaní hostia – za zriaďovateľa:  Mgr. Alžbeta Tamásová, vedúca odboru školstva, PaedDr. Kvetoslava Kostyánszka, odborná referentka OŠ; PhDr. Juraj Králik - predseda Olympijského klubu Gemer, Hilda Támárová, členka výboru OK Gemer, PaedDr. Erika Fábiánová, riaditeľka ZŠ Pionierov v Rožňave. Všetky deti súťažili s veľkým nasadením a radosťou, v duchu olympijských myšlienok. Na správnosť výsledkov dohliadali rozhodcovia a členovia OK Gemer.

Najúspešnejší jednotlivci, ktorí svoje snaženie pretavili do medailových ocenení, boli odmenení okrem medaile aj diplomom a vecnými cenami.

V celkovom hodnotení sa najúspešnejším kolektívom stali deti z MŠ E. Rótha (11 umiestnení), II. miesto získali športovci z MŠ Vajanského (3 umiestnenia) a bronzovú priečku obsadili deti z MŠ Kyjevská (2 umiestnenia).

V tomto školskom roku podujatie pripravil kolektív MŠ E. Rótha v Rožňave. Vďaka patrí všetkým, ktorí túto detskú olympiádu podporili: Mesto Rožňava, Olympijský klub Gemer, OZ „Naša škôlka – Rožňava“, ZŠ Pionierov v Rožňave.

Je dôležité, aby v súčasnej dobe, v kontexte spoločenských udalostí, sa šport a pohyb ako taký i myšlienky čestnosti, spolupatričnosti, ohľaduplnosti posilňovali a šírili od útleho veku človeka.
 
 
Alica Benediktyová
riaditeľka MŠ E. Rótha v Rožňave
 
 

© Mesto Rožňava, 26. 5.  2023 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta