Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Profil verejného obstarávateľa

Úrad pre verejné obstarávanie dňa 27.02.2014 zriadil elektronické úložisko podľa § 113 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre zriadenie profilu verejným obstarávateľom/obstarávateľom (ďalej len „profil VO/O"). Odo dňa 28.02.2014 sú všetky informácie, údaje a doklady zverejňované na Profile verejného obstarávateľa na portáli Úradu pre verejné obstarávanie.Profil verejného obstarávateľa - do 27.02.2014

Mesto Rožňava je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z (ďalej ako „ZVO") a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov.
 
ZVO upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek, nadlimitných a podlimitných koncesií, súťaže návrhov a zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti. Mesto Rožňava vypracovalo „Smernicu pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou". Účelom tohto interného predpisu je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní civilných zákaziek s nízkou hodnotou.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

IČO: 00328758
DIČ: 2020937116
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 27228582/0200

Kontaktná osoba

Mária Kardošová

Kontakt

Mesto Rožňava
Šafárikova č. 29
048 01 Rožňava
tel.: +421587773256
fax: +421587324509
mobil: +421918792949
e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk
Internetová adresa URL: www.roznava.sk

Zverejnené  22.08.2013
Aktualizované 30.09.2016

https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/6062