Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií - neverejné zasadnutie

 23.05.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií - neverejné zasadnutie
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov mesta Rožňava

 
V Rožňave 23. 05. 2024
 
POZVÁNKA

Pozývam Vás na zasadnutie komisie, ktoré sa uskutoční dňa

05. júna 2024 o 15.30 hod.
v kancelárii č. 107 na I. poschodí budovy MsÚ v Rožňave

 

Bod PROGRAM
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Informácia tajomníčky o podaní Oznámenia novozvolenými poslancami MZ v Rožňava za rok 2023 v zákonnej lehote
3.
Kontrola Oznámení   funkcií,  zamestnaní,  činností   a  majetkových   pomerov   podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.  o  ochrane  verejného  záujmu  pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení Ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. , za rok 2023
4. Záver

 

 

JUDr. Judita Jakobejová v. r.
tajomníčka komisie

Mgr. Matúš Bischof v. r.
                                      predseda komisie

 

 
 

© Mesto Rožňava, 23. 5. 2024, JUDr. Judita Jakobejová -  Odbor všeob. a vnút. správy, Mestský úrad v Rožňave