Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Oznámenie o uložení listovej zásielky R. Kuzma

 01.02.2023
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
Oznámenie o uložení  listovej zásielky R. Kuzma

MESTO   ROŽŇAVA
Mestský úrad Rožňava - odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
Šafárikova 29,  048 01  Rožňava


 

Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Radoslav Kuzma,  trvale bytom Rožňava
 
má uloženú listovú zásielku na prevzatie v kancelárii 1. kontaktu Mestského úradu v Rožňave,  evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:  
Všeobecná zdravotná poisťovňa                                                                         
048 01 Rožňava   
 
V Rožňave,  01. 02. 2023
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa:  01. 02. 2023

Vybavuje: Lázárová
 
č.sp.  690/2023
 
 
 

© Mesto Rožňava, 1. 2. 2023, Eva Lázárová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava