Oficiálna stránka mesta Rožňava

Organizačné pokyny pre účastníkov Rožňavského jarmoku 2024

 02.07.2024
Organizačné pokyny pre účastníkov Rožňavského jarmoku 2024
Organizačné pokyny pre účastníkov Rožňavského jarmoku 2024
 
Rožňavský jarmok sa uskutoční v dňoch 13. - 14. - 15. septembra 2024 na Námestí baníkov v Rožňave
 
Predajná doba:
13. 9. 2024: 10.00 hod. – 24.00.hod.
14. 9. 2024: 08.00 hod. – 24.00.hod.
15. 9. 2024: 08.00 hod. – 15.00.hod.
 
Účastnícky poplatok:
Sadzby:
 • Zóna A: Stánky s občerstvením a podávaním jedál na priamu konzumáciu
  • 1 predajné miesto 3x2m - 100,- €/deň (sedenie pred stánkom zabezpečuje organizátor)
Občerstvenie: jedlo na priamu konzumáciu, alko-nealko, trdelníky cukrová vata, pukance, zemiakové špirály, grilovaný oštiepok, pečené zemiaky, gaštany, medovina, ľadová drť, víno
 
 • Zóna B: Stánky so spotrebným tovarom + Poľnohospodárske produkty  
  • 1 predajné miesto 3x2m - 50,- €/deň
Spotrebný tovar: hračky, balóny, knihy, záclony, periny, audionosiče a videonosiče, sklo, porcelán, keramika, textilné a odevné výrobky, papierenské výrobky, domáce potreby, kozmetika - drogériový tovar, dekoračné predmety (šperky, atď...)
Poľnohospodárske produkty: konzumne (varená kukurica, dyňa, ovocie, zelenina, ...), kvety, priesady sadenice, ozdobné kry, stromčeky, semená kvetov, medovina, med (keď je včelár), červená paprika, mak, fazuľa, atď ...
 
 • Zóna C: Potravinárske výrobky (severná strana) + Remeselníci (južná strana)
  • 1 predajné miesto 3x2m - 10,- €/deň
Potravinárske výrobky: údeniny, pekárenské výrobky, medovníky, spotrebiteľskú balenú medovinu (keď nie je včelár)
Výrobky remeselníkov: drobné umelecké a remeselné výrobky, kožené výrobky a remenárske vrátane kožušín a výrobkov z nich (vlastná výroba), košíky
 
 • Zóna C: Zábavné zariadenia kolotočov, cirkusu, skákacie hrady a iných atrakcií
  • 100m2 záber - 150,- €/deň

 

 • Zóna C: Organizácie neziskového charakteru
  • 1 predajné miesto 3x2m - Bezplatne
Život je PES, Slovenský Červený kríž, JASANIMA, Zdravotná škola, Dôvera, Domka
 
Sadzba za elektrickú prípojku:
Stánky s občerstvením aj s ponukou jedál - 15,- €/deň
Stánky s občerstvením alko-nealko, medovina - 5,- €/deň
Ostatné stánky - 5,- €/deň
Osvetlenie stánku + registračná pokladňa - 3,- €/deň
 
Sadzba za parkovanie:
Auto pri vlastnom stánku (len do 3,5 t a pri zakúpení 2 predajných miest) - 20,- €/deň
Pri zakúpení 1 miesta možnosť umiestnenia len prívesného vozíka,
alebo osobného motorového vozidla do 3m (na základe posúdenia organizátora) - 10,- €/deň
Auto mimo stánku -  5,- €/deň

Účasť na predajnej akcii je možné zabezpečiť na základe záväznej prihlášky. K vyplnenej prihláške je potrebné doložiť:
 • kópiu živnostenského oprávnenia
 • čestné prehlásenie o originalite v prípade, že nepodnikáte podľa živnostenského oprávnenia (napr. SHR, remeselníci)
 • pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služby, ktoré si vyžadujú súhlas, alebo registráciu príslušných orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov, doklad o udelení súhlasu, resp. o registrácii (Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Daňové riaditeľstvo pre zahraničných účastníkov)
 • doklad o vlastníctve pôdy, potvrdenie o evidencii SHR, resp. doklad o prenájme
 • kópiu strany „Záznamu daňového úradu“ -  pridelené číslo  e-kasy  alebo čestné vyhlásenie podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o nepoužívaní registračnej pokladne
 • fotokópiu dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku
 
Organizácia predaja:
 • Jarmočná kancelária bude umiestnená v budove Radnice na Námestí baníkov (1. poschodie) a v prevádzke bude počas trvania akcie v dňoch 13. - 14.  9. 2024, od 6.00 hod. do 18.00 hod a 15. 9. 2024, od 06.00 hod do 13.00 hod.
 • Povolenia k účasti budú vybavované priebežne podľa toho, ako boli doručené prihlášky aj s patričnými prílohami a v jarmočnej kancelárii počas jej prevádzky
 • O vydaní povolenia budeme bezodkladne informovať Finančné riaditeľstvo SR
 • Predajné miesta budú  farebne označené a očíslované na obrubníku, resp. na asfaltovej ploche a parkovisku
 • Účasť bude odmietnutá tým účastníkom, ktorí v minulosti porušili VZN o organizovaní príležitostných trhov v meste Rožňava
 • Vstup do priestorov jarmoku bude umožnený len  s platným povolením
 • Poplatok za umiestnenie automobilu za, alebo vedľa predajného stánku, bude  možné uhradiť len v jarmočnej kancelárii, na základe posúdenia priestorových možností  zodpovedným členom prípravnej komisie, ktorý to vyznačí na povolení
 • Poplatky za parkovanie na verejnom priestranstve sa budú uhrádzať v jarmočnej kancelárii
 • Parkovanie motorových vozidiel mimo odsúhlaseného umiestnenia vozidla pri predajnom stánku, je možné len na vyhradených parkoviskách
 • Predajné stánky si predávajúci zabezpečia na vlastné náklady a umiestnia ich podľa čísla na svojom povolení a pokynov členov prípravnej komisie, resp. poverených zamestnancov organizátora od 13. 9. 2024 6.00 hod. Predajný stánok nemá  byť širší ako 2 metre a má byť umiestnený tak, aby nebola narušená línia stánkov. Reklamné zariadenia, vešiaky a krabice s tovarom môžu byť umiestnené do vzdialenosti 1,5 metra pred predajným  stánkom  tak, aby nebránili návštevníkom pri prechode pred a medzi stánkami
 • Miesta na sedenie pred stánkami s občerstvením  zabezpečuje organizátor nie predávajúci
 • Prenechať pridelené predajné miesto inému bez súhlasu organizátora bude mať za         následok  vylúčenie  z jarmoku  bez vrátenia poplatku
 • Účastník, ktorý ukončí účasť na jarmoku pred oficiálnym ukončením jarmoku, nemá nárok na vrátenie zaplateného  poplatku
 • Záujemcovia o účasť na jarmoku len v druhý a tretí deň jarmoku si môžu predajné miesto zakúpiť len priamo na mieste a nie v predpredaji
 • Do kategórie remeselníkov nebudú zaradení účastníci, ktorí neponúkajú vlastné umelecké výrobky, ale  ponúkajú dovážaný, kupovaný tovar
 • Účastníci jarmoku, ktorí budú predávať pokrmy,  tepelne spracovávané priamo na jarmoku, sú povinní zabezpečiť miesto tak, aby pri ich príprave nedošlo k  znečisteniu dlažby masťou, olejom, resp. uhlím pri grilovaní a tiež vzniknutým odpadom
 • Požiadavku na zapojenie el. prúdu do predajného stánku je potrebné nahlásiť v jarmočnej kancelárii a až po zaplatení poplatku bude napojenie realizované. Svojvoľné pripojenie sa na zdroje el. energie je porušením VZN o trhovom poriadku počas príležitostných trhov
 • Používané elektrické spotrebiče musia spĺňať kritériá podľa STN 331500 t. j. vyhovujúce sústave TNS 3+PE+N230V/380V a vyhlášky č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov
 • Stánok musí byť vybavený tiež náležitosťami podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
 • Pri podávaní pokrmov sú povinní používať jednorazové obaly v súlade s §75b, ods.2 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • Predajcovia sú povinní dodržiavať požiadavky ustanovené v Potravinovom kódexe
 • Odpad vzniknutý v predajnom stánku je predávajúci povinný uložiť do plastových vriec, poskytnutých na tento účel. Biologicky rozložiteľný a kuchynský odpad je predávajúci povinný zlikvidovať v súlade so zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
 • Predávajúcim je zákaz púštanie reprodukovanej hudby počas jarmoku
 • Pri zrušení účasti účastník zaplatí správcovi trhu storno poplatky :
  • pri zrušení 6 a viac dní pred konaním akcie 20% z uhradenej sumy
  • pri zrušení účasti 5 -1 deň pred konaním akcie 50 % z uhradenej sumy
  • zrušenie účasti v deň konania akcie vo výške 100% z uhradenej sumy

Mapa - Rožňavský jarmok

icon jpg
Mapa - Námestie baníkov
(JPG, 719 kB)
icon pdf Mapa - Námestie baníkov
(PDF, 1,4 MB)

Záväzná prihláška - Rožňavský jarmok

icon docx
Záväzná prihláška
(DOCX, 20 kB)
icon pdf Záväzná prihláška
(PDF, 380 kB)
icon odt Záväzná prihláška
(ODT, 15 kB)

INFORMÁCIE

 
 
 
Michal Domik, v.r.
primátor mesta Rožňava

© Mesto Rožňava, 2. 7. 2024, Mgr Patrik Buday Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava