Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Moznosti studia na VŠZ a SP sv. Alžbety, n.o. v Bratislave Inštitút bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave

 12.02.2024
Moznosti studia na VŠZ a SP sv. Alžbety, n.o. v Bratislave Inštitút bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave
Aktivované študijné programy na VŠZ a SP sv. Alžbety, n.o. v Bratislave Inštitút bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave.
 
Študijný program Sociálna práca.
Bakalárske štúdium 6 semestrov (Bc.) – termín podania prihlášok do 29.2.2024
Podmienky prijatia do externej formy:
 • ukončená stredná škola s maturitou.
 • vyplnená prihláška na VŠ (tlačivo zakúpiť v papiernictve alebo stiahnuť zo stránky
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá musí obsahovať:
 • overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia
 • kópie (neoverené) koncoročných vysvedčení za celé štúdium na strednej škole + výpis známok s vypočítaným priemerom v prihláške
 • na strane 3. prihlášky uviesť údaje o zamestnaní
 • podpísaný životopis
 • doklad o úhrade nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania
Forma prijímacích pohovorov: bez prijímacích pohovorov.
 
Poplatky:
1.Poplatok na materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: podanie prihlášky do 29.2.2024- 50 €
2. Zápisné: 114 €
3. Školné za zimný semester prvého roku štúdia:
261 € prihláška podaná do 29.2.2024 vrátane).
290 € (prihláška podaná od 1.3.2024 do 31.3.2024).
 
Poplatky za zápisné a školné je možné uhradiť v jednej sume na číslo účtu:
IBAN: SK02 1100 0000 0026 2674 8634
Variabilný symbol: dátum narodenia (v tvare DDMMRRRR) do poznámky uviesť meno uchádzača.
Doklad o úhrade poplatkov (zápisné a školné) je potrebné doniesť v deň administratívneho zápisu – september 2024

 
Bakalárske štúdium 6 semestrov (Bc.) – termín podania prihlášok do 29.2.2024
Podmienky prijatia do dennej formy:
 • ukončená stredná škola s maturitou.
 • vyplnená prihláška na VŠ (tlačivo zakúpiť v papiernictve alebo stiahnuť zo stránky
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá musí obsahovať:
 • overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (uchádzači, ktorí maturujú v školskom roku 2024/2025 doručia maturitné vysvedčenie najneskôr do konca júna 2024)
 • kópie (neoverené) koncoročných vysvedčení za celé štúdium na strednej škole + výpis známok s vypočítaným priemerom v prihláške
 • podpísaný životopis
 • doklad o úhrade nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania

Forma prijímacích pohovorov: bez prijímacích pohovorov.
 
Poplatky:
1. Poplatok na materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: podanie prihlášky do 29.2.2024 50 €
2. Zápisné: 114 €Akademický rok 2024/2025
3. Školné za zimný semester prvého roku štúdia: 280 € (prihláška podaná do 29.02.2024 vrátane).
350 € (prihláška podaná od 01.03.2024 vrátane).

Poplatky za zápisné a školné je možné uhradiť v jednej sume na číslo účtu:
IBAN: SK02 1100 0000 0026 2674 8634
Variabilný symbol: dátum narodenia (v tvare DDMMRRRR) do poznámky uviesť meno uchádzača.
Doklad o úhrade poplatkov (zápisné a školné) je potrebné doniesť v deň administratívneho zápisu – september 2024

 
 
Magistrské štúdium 4 semestre (Mgr.) – termín podania prihlášok do 31.5.2024
Podmienky prijatia do externej formy:
 • ukončený prvý stupeň vysokoškolského vzdelania
 • vyplnená prihláška na VŠ štúdium (tlačivo: zakúpiť v ŠEVTe (papiernictvo) alebo stiahnuť zo stránky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a musí obsahovať:
 • overenú kópiu diplomu (absolventi VŠZ a SP sv. Alžbety dodajú neoverenú kópiu),
 • overenú kópiu vysvedčenia o štátnej skúške (absolventi VŠZ a SP sv. Alžbety dodajú neoverenú kópiu), Uchádzači, ktorí budú mať štátnu skúšku po termíne podania prihlášok doložia diplom (overenú kópiu) a vysvedčenie o štátnej skúške (overenú kópiu) dodatočne (§ 58 ods. 1 zák.455/2012 Z. z., kt. sa mení a dopĺňa zák. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov) pred termínom zápisu, aby mohlo byť zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium.
 • doklad o vykonaných skúškach a zápočtoch za bakalárske štúdium (neplatí pre absolventov VŠZaSP sv. Alžbety).
 • podpísaný životopis
 • na 3.strane prihlášky uviesť údaje o zamestnaní
 • doklad o zaplatení vkladom na účet. Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania na vysokoškolské štúdium uchádzač zaplatí vkladom na účet VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava číslo účtu: IBAN: SK02 1100 0000 0026 2674 8634, variabilný symbol: dátum narodenia (v tvare DDMMRRRR), absolventi VŠZ a SP sv. Alžbety uvedú ako variabilný symbol svoje identifikačné číslo študenta, do poznámky uviesť meno uchádzača.
Forma prijímacích pohovorov: bez prijímacích pohovorov.
 
Poplatky:
1. Poplatok na materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 50 €
2. Zápisné: 199 €
3. Školné za zimný semester prvého roka štúdia:
- prihláška podaná do 31.05.2024 (vrátane) ...................................................... 314 €
- prihláška podaná po 31.05.2024 (vrátane)....................................................... 399 €
 
Poplatky za zápisné a školné je možné uhradiť v jednej sume na číslo účtu:
IBAN: SK02 1100 0000 0026 2674 8634
Variabilný symbol: dátum narodenia (v tvare DDMMRRRR) do poznámky uviesť meno uchádzača (študenti VŠZaSP sv. Alžbety uvedú svoje číslo študenta)
Doklad o úhrade poplatkov (zápisné a školné) je potrebné doniesť v deň administratívneho zápisu – september 2024

Formulár prihlášky je dostupný na: www.vssvalzbety-roznava.sk, v záložke „uchádzač“

Prihlášky na bakalárske štúdium posielať (alebo osobne doručiť) na adresu:
VŠZ a SP sv. Alžbety, n.o. v Bratislave
Inštitút bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave
Kósu Schoppera 22
04801Rožňava
 
Rigorózne konanie v odbore Sociálna práca

Minimálna dĺžka trvania konania: 1 rok.

Forma prijímacích pohovorov: bez prijímacích pohovorov.

Podmienky prijatia: absolvent druhého stupňa daného alebo príbuzného odboru.
 
Poplatky:
1. Poplatok za celé konanie: 395 €
2. Poplatok za vydanie diplomu: 295 €
 

Charakteristika študijného programu Ošetrovateľstvo.
Bakalárske štúdium 6 semestrov (Bc.) – termín podania prihlášok do 29.2.2024

Špecifické podmienky prijatia do dennej formy:

 • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
 • ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou (gymnázium)
 • zdravotná spôsobilosť pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR č. 364/ 2009 (potvrdenie od lekára vložiť do prihlášky – tlačivo je na stiahnutie na web stránke www.vssvalzbety-roznava.sk )
 • potvrdenie od zamestnávateľa o pracovnom zaradení a dĺžke odbornej praxe ak uchádzač v dobe podania prihlášky pracuje)

Forma prijímacích pohovorov: bez prijímacích pohovorov.

Poplatky:
1.Poplatok na materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: podanie prihlášky do 29.2.2024 – 50 €
2. Zápisné: 114 €
3. Školné za zimný semester prvého roku štúdia: 472 € (prihláška podaná do 29.02.2024 vrátane) 590 € (prihláška podaná od 01.03.2024 vrátane)

Poplatky za zápisné a školné je možné uhradiť v jednej sume na číslo účtu:
IBAN: SK02 1100 0000 0026 2674 8634
Variabilný symbol: dátum narodenia (v tvare DDMMRRRR) do poznámky uviesť meno uchádzača.
Doklad o úhrade poplatkov (zápisné a školné) je potrebné doniesť v deň administratívneho zápisu – september 2024

 Formulár prihlášky je dostupný na: www.vssvalzbety-roznava.sk, v záložke „uchádzač“

Prihlášky na bakalárske štúdium posielať (alebo osobne doručiť) na adresu:
VŠZaSP sv. Alžbety, n.o. v Bratislave
Inštitút bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave
Kósu Schoppera 22
04801 Rožňava
 
Zápisné a školné je možné uhradiť jednou platbou a doklad o tomto prevode je potrebné doniesť osobne v deň administratívneho zápisu (september 2024)
 

© Mesto Rožňava, 12. 2.  2024 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta