Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Miestna občianska a preventívna služba v meste Rožňava

 05.04.2024
Miestna občianska a preventívna služba v meste Rožňava
logo eu a projektu
 
Mesto Rožňava sa zapojilo do výzvy vyhlásenej Úradom vlády SR č. PSK-UV-001-2023-DV-ESF+ na zriadenie Miestnej občianskej a preventívnej služby v meste Rožňava (ďalej len „MOaPS“), kód projektu v  ITMS 401406DJB5, Zmluva o poskytnutí NFP č. 728/2023. Hlavným cieľom využitia MOaPS je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských činností, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia marginalizovanej rómskej komunity (ďalej len „MRK“).  Hlavné aktivity, na ktoré sa projekt zameriava sa týkajú  nasledovných oblastí:
  • ochrana životného prostredia, zdravia a majetku prostredníctvom informačno- preventívnych aktivít,
  • ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi,
  • ochrana verejného poriadku a bezpečnosti osôb,
  • podpora senzibilizácie verejnosti v oblasti zbližovania komunít a budovania dobrých susedských vzťahov,
  • ochrana životného prostredia a zlepšovanie kvality života v meste.
 
Mesto začalo s realizáciou aktivít projektu od 04/2024, prostredníctvom štyroch príslušníkov MOaPS.  Dĺžka trvania projektu je 30 mesiacov, t. j. do  9/2026. Tento projekt nadväzuje na  dva predchádzajúce projekty, a to na projekt v rámci výzvy OPĽZ-PO5-2018-1 pod názvom Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej a poriadkovej služby v meste Rožňava, s obdobím realizácie od 7/2019 do 6/2021 a na projekt v rámci výzvy OPLZ-PO8-2021-1, s totožným názvom ako predchádzajúci projekt,  s  obdobím realizácie od  7/2021 do  9/2022. Po ukončení projektov mesto naďalej zamestnávalo dvoch príslušníkov do 12/2023  z vlastných zdrojov.

Činnosť príslušníkov MOaPS bude prioritne zameraná na ochranu verejného poriadku, predchádzanie vzniku konfliktov a prevenciu protiprávneho správania sa vo vylúčených lokalitách, ochranu súkromného a verejného majetku, predchádzanie poškodzovania majetku obyvateľov MRK ako aj ostatných obyvateľov obce a verejného majetku, ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochranu životného prostredia, ohlasovanie požiarov, prevenciu protiprávneho správania sa pri nakladaní s odpadmi, plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácií a prechodom cez cestu. Tieto činnosti budú mať okrem pozitívneho dopadu na MRK pozitívny dopad aj na širšiu verejnosť a prostredie mesta a budú smerovať k zbližovaniu a senzibilizácii verejnosti, tým, že zlepšia život všetkých obyvateľov mesta. Predkladaný projekt je v súlade s horizontálnymi princípmi udržateľného rozvoja, rovnosti mužov a žien a princípom nediskriminácie.
 
 
 

© Mesto Rožňava, 5. 4. 2024 Ing. Mgr. Katarína Valková, Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava