Oficiálna stránka mesta Rožňava

Dobrovoľná zbierka „PODPORA OBNOVY POMNÍKA FRANTIŠKY ANDRÁSSYOVEJ“

 09.01.2024
Dobrovoľná zbierka  „PODPORA OBNOVY POMNÍKA FRANTIŠKY ANDRÁSSYOVEJ“

verejna zvierka plagat

DOBROVOĽNÁ  ZBIERKA
 „PODPORA OBNOVY POMNÍKA FRANTIŠKY ANDRÁSSYOVEJ“

Mesto Rožňava v súlade s § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyhlasuje dobrovoľnú zbierku s názvom „PODORA OBNOVY POMNÍKA FRANTIŠKY ANDRÁSSYOVEJ“


Vyhlasovateľ dobrovoľnej zbierky:
Mesto Rožňava, Šafárikova 29, IČO: 00 328 758

Účel dobrovoľnej zbierky:
Zbierka je vyhlásená s cieľom zreštaurovať a pre ďalšie generácie zachovať secesný pomník Františky Andrássyovej, ktorý  dali postaviť naši predkovia ako prejav vďaky šľachetnej mecénke a dobrodinke chudobných a  utláčaných. Pomník umiestnený na Námestí baníkov pod dominujúcou Strážnou vežou, je neodmysliteľným symbolom nášho mesta. Dobrovoľná zbierka „Podpora obnovy pomníka Františky Andrássyovej“ je s cieľovou sumou finančných prostriedkov na reštaurátorské práce vo výške 400 000,- € a so zapojením sa do darcovských portálov donio.sk, starlab.sk, darujme.sk.

Spôsob konania dobrovoľnej zbierky:
Zaslaním finančných prostriedkov na transparentný účet mesta Rožňava vedený vo VÚB a.s.,  č. ú. IBAN: SK13 0200 0048 8026 5653

Doba konania dobrovoľnej zbierky:
15.11.2023 – 29.10.2024

Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky, jej použitie a kontrola:
Finančné prostriedky získané dobrovoľnou zbierkou budú použité výlučne na uvedený účel. O priebehu a výsledku zbierky a použití zbierkou získaných finančných prostriedkov bude vyhotovená informačná správa, ktorá bude predložená mestskému zastupiteľstvu v Rožňave, a následne zverejnená na úradnej tabuli a webovom sídle mesta. Kontrolu použitia získaných finančných prostriedkov vykoná hlavný kontrolór mesta.

Dobrovoľná zbierka bola prerokovaná a vyhlásená Mestským zastupiteľstvom v Rožňave na jeho zasadnutí dňa 09. 11. 2023 uznesením č. 181/2023.


V Rožňave dňa 09. 11. 2023

 

 

Michal Domik
primátor mesta

 


© Mesto Rožňava, 24. 11. 2023, Eva Hovorková, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava