Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Deň učiteľov

 06.04.2024
Deň učiteľov
Vzdelanie je najmúdrejšou investíciou, hodnotou, ktorá sa nestráca vekom, ani infláciou.
 
Už tradične pri príležitosti výročia narodenia J. A. Komenského, učiteľa národov, pozval na malé posedenie primátor mesta Michal Domik a vedúca odboru školstva Mgr. Alžbeta Tamásová zástupcov škôl a školských zariadení pôsobiacich na území mesta spoločne osláviť Deň učiteľov.  V príhovore primátor mesta vyjadril hold jednému z najvznešenejších a najušľachtilejších povolaní – učiteľ. Zdôraznil, že na  prácu učiteľa a vychovávateľa sa dnes kladú vysoké nároky. Vždy ju spájali s takými vlastnosťami, ako sú zodpovednosť, trpezlivosť, vytrvalosť, slušnosť, čestnosť, úprimný vzťah k práci, osobný príklad...

„Byť učiteľom nie je práca, byť učiteľom je životným poslaním. Som presvedčený, že každý učiteľ siaha až na dno svojich profesionálnych aj ľudských hodnôt, aby ukázal tú správnu cestu vzdelávania tým, ktorí mu boli zverení – teda žiakom. Naša samospráva si uvedomuje, že práca učiteľov je veľmi náročná a zodpovedná, preto venujeme zvýšenú pozornosť skvalitňovaniu riadenia výchovno-vzdelávacej činnosti uplatňovaním nových metód. Taktiež máme záujem spoločne vytvárať vhodné materiálno-technické podmienky pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Vedenie mesta má snahu naďalej pomáhať a spolupracovať so všetkými školami a ich pedagógmi“ povedal v príhovore primátor mesta.

Po kultúrnom programe pripravené Základnou umeleckou školou v Rožňave primátor mesta s vedúcou odboru školstva spoločne odovzdali prítomným ďakovný list, ružu – ako symbol mesta a prezent s venovaním od samosprávy. Poďakoval všetkým, ktorých zásluhou fungujú školy v našom meste. Ocenil ich profesionálny prístup k žiakom, k práci, k prezentácii školy, mesta ako i regiónu.
Na záver prítomným poprial zdravie, správnu motiváciu a tvorivých síl do ďalšieho života. Nech sa im podarí naplniť krédo:

Dobrá škola je tá, kde milujú deti a vážia si ich rodičov.
 
 

© Mesto Rožňava, 6. 4. 2024, Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava