Oficiálna stránka mesta Rožňava

Daňoví dlžníci mesta

ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV MESTA ROŽŇAVA
 

Mesto Rožňava ako príslušný správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe § 52 ods. 2 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zverejňuje zoznam daňových dlžníkov

podľa stavu k 31. decembru 2017, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.

V snahe pozitívne motivovať daňové subjekty správca dane aktualizoval zoznam daňových dlžníkov k 30.06.2018. Zo zoznamu vyradil tie osoby, ktoré k uvedenému dátumu uhradili daňový nedoplatok v plnej výške.

pdf icon Zoznam daňových dlžníkov FO  
pdf icon Zoznam daňových dlžníkov PO