Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Bezpečne na internete

 05.02.2024
Bezpečne na internete
Dynamický vývoj online technológii prináša so sebou aj riziká. Dôležité pre používateľa internetu je mať vedomosti a zručnosti vedúce k jeho bezpečnému používaniu.

Druhý utorok v mesiaci február je  označovaný za „Deň bezpečného internetu“.
 
V tejto súvislosti v týždni od 05.02.2024 do 09.02.2024 vyhlásilo Prezídium  Policajného zboru  „Týždeň bezpečného internetu“. V uvedenom týždni policajti vykonajú  aktivity s cieľom zvýšiť informovanosť a právne vedomie najmä u detí na úseku bezpečného používania moderných informačných a komunikačných technológií s dôrazom minimalizovať riziká spojené s používaním internetu.
 
Cieľom týchto preventívnych aktivít je poukázať na závislosti na počítačoch, počítačových hrách, mobilných aplikáciách a závislosti od sociálnych sietí, taktiež  venovať pozornosť problémom, ktoré spôsobujú závislí jedinci svojmu okoliu, najmä rodine.  
 
Čo je kyberšikana?
(Elektronické šikanovanie, cyberbullying, cybermobbing)

Je to  forma šikanovania, pri ktorej sa používajú elektronické technológie, ako je počítač, internet, mobilný telefón. Prebieha vo virtuálnom priestore s využitím rôznych služieb a nástrojov, ako sú email, rôzne diskusné fóra, sociálne siete  napr. Facebook, Instagram, rôzne stránky na zverejňovanie fotografií a videí, blogy, SMS správy, telefonáty. Jedná sa o zneužívanie mobilných telefónov a internetu na posielanie agresívnych a nenávistných správ za účelom zastrašovania ich príjemcu.
     
Predstavujeme Vám niekoľko trestných činov súvisiacich s kyberšikanou:
  • Nebezpečné elektronické obťažovanie (§ 360b Trestného zákona)
Kto úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete podstatným spôsobom zhorší kvalitu života iného tým že,
a)  ho dlhodobo ponižuje, zastrašuje, neoprávnene koná v jeho mene alebo dlhodobo inak obťažuje, alebo
b)  neoprávnene zverejní alebo sprístupní tretej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo- zvukový záznam jeho prejavu  osobnej povahy získaný s jeho súhlasom, spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu  inú vážnu ujmu na právach
 
Páchateľovi  skutku hrozí v prípade dokázania viny, podľa závažnosti skutku, trest odňatia slobody na  3 roky.
  • Vydieranie (§ 189 Trestného zákona)
Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel. ( aj prostredníctvom mobilného telefónu, SMS správy, e-mailu,  internetu a sociálnych sietí).
 
Páchateľovi skutku hrozí v prípade dokázania viny, podľa závažnosti skutku,  trest odňatia slobody 2 až 6 rokov
 
  • Nátlak (§ 192 Trestného zákona)
Kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú nemajetkovú potrebu, alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými pomermi. ( aj prostredníctvom mobilného telefónu, SMS správy, e-mailu,  internetu a sociálnych sietí) .

Páchateľovi  skutku hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody až na 3 roky
 
  • Ohováranie (§ 373 Trestného zákona)
Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu. ( aj prostredníctvom mobilného telefónu, internetu, e mailu a sociálnych sietí) .

Páchateľovi skutku hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody až na 2 roky
  • Hanobenie národa, rasy a presvedčenia (§ 423 Trestného zákona)
Kto verejne hanobí
a) niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo
b) skupinu osôb alebo jednotlivca pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania. ( aj prostredníctvom mobilného telefónu, internetu, e mailu a sociálnych sietí) .
 
Páchateľovi skutku hrozí v prípade dokázania viny, trest odňatia slobody 1 až 3 roky
  • Podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti (§ 424 Trestného zákona)
Kto verejne podnecuje k násiliu alebo k nenávisti voči  skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k  niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania, alebo verejne podnecuje k obmedzovaniu ich práv a slobôd   ( aj prostredníctvom mobilného telefónu, internetu, e mailu a sociálnych sietí) .
 
Páchateľovi skutku hrozí v prípade dokázania viny, trest odňatia slobody až na 3 roky
 
OR PZ Rožňava

© Mesto Rožňava, 5. 2. 2024 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta