Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Basketbalový klub BK ŠPD - záverečná správa

 01.03.2023
Záverečná správa k dotácii z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2022
Basketbalový klub BK ŠPD - záverečná správa
Basketbalový klub ŠPD – športom proti drogám Rožňava,
Námestie Baníkov 24, 048 01 Rožňava
IČO: 35562170, DIČ: 2021973756

logo

Vec: Záverečná správa k dotácii z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2022

Basketbalový klub BK ŠPD – športom proti drogám Rožňava nadväzuje na bohatú históriu športu, konkrétne basketbalu, ktorý má v meste svoje pevné zázemie, za sebou nesmierne veľa úspechov a pred sebou ešte mnoho výziev. Práve pre realizáciu budúcich výziev a dosahovania úspešnej reprezentácie mesta Rožňava sa na Vás obraciame so žiadosťou o dotáciu z rozpočtu mesta.

Tak ako sa uvádza v historických záznamoch (viď príloha História klubu), na území mesta Rožňava sa basketbal začal hrať už v roku 1931. Hneď od svojho začiatku sa v meste stal veľmi obľúbeným športom a počas svojej doterajšej histórie dosiahol nespočetné množstvo úspechov, pri ktorých pozitívne propagoval nie len samotný šport ale zároveň aj mesto Rožňava. Klub počas svojho dlhoročného pôsobenia na území mesta niekoľko – krát zmenil svoj názov, adresu či domovskú telocvičňu. Avšak jeho podstata bola vždy jednoznačná: Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a športu detí, mládeže a dorastu. V tomto duchu klub prešiel aj poslednou zmenou v roku 2004, kedy sa do jeho názvu dostal symbol dnešnej filozofie Rožňavského basketbalu. Slovné spojenie ŠPORTOM PROTI DROGÁM, jednoznačne deklaruje náš postoj k výchove a rozvoju detí, mládeže a dorastu. Mnohý z nás si často zaspomínajú na svoje detstvo a dospievanie a porovnávajú ho s dnešným prostredím a možnosťami dnešnej doby. My v basketbalovom klube denne poskytujeme možnosť dnešným deťom, mládeži a dorastu rozvíjať svoju telesnú kultúru, realizovať svoj mimoškolský čas v zdravom športovom prostredí, venovať sa telesnému i duševnému zdraviu, ktoré šport so sebou prináša. Zároveň im umožňujeme vytvoriť si priateľstvá a väzby na celý život, pripravujeme im prostredie, kde si môžu v duchu fair – play zasúperiť s rovesníkmi či už z ostatných škôl na území mesta, tak aj z iných miest SR alebo zahraničia. Klub má aktuálne 79 členov, z ktorých 64 sú deti, mládež a dorast. Celý realizačný tím a vedenie klubu funguje na báze dobrovoľníctva, teda nie je a ani nebude za svoju činnosť nijako odmeňovaný.

Aby sme dokázali vytvoriť vhodné a stimulujúce prostredie musíme pri našich aktivitách vynaložiť nemalé úsilie. Náš klub zastrešuje celú mužskú kategóriu basketbalu, do ktorej patria zložky mladších žiakov, žiakov, starších žiakov, kadetov, juniorov a mužov. Ročne takto pozitívne vplývame a vychovávame takmer 50 hráčov vo veku od 8 rokov.

Pripravujeme pre nich denne tréningy, na ktorých rozvíjame ich telesné i hráčske schopnosti, počas víkendov s nimi absolvujeme majstrovské zápasy v súťažiach jednotlivých kategórií, kde si môžu zmerať sily s rovesníkmi z celej SR. Počas leta a začiatkom jesene sa vždy v rámci možností, ktoré máme (najme finančných), snažíme pripraviť pre našich hráčov v detských, mládežníckych a dorastových kategóriách prípravu na novú sezónu.

Presne táto časť našich aktivít je hlavným predmetom našej žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta. Nakoľko sme si v klube stanovili vysoké ciele a radi by sme vytvorili širokú hráčsku základňu odchovancov, ktorí by následne mesto reprezentovali v mužskej kategórii, zamerali sme všetky svoje aktivity a úsilie do nasledujúcich období na deti, mládež a dorast. V týchto kategóriách by sme v najbližších rokoch chceli čo najviac posilniť rozvoj a výchovu chlapcov. Zároveň ich budeme viesť k zvyšovaniu kvality ich života vo forme zdravej výživy a životného štýlu, správnej regenerácie po športovej záťaži a dodržiavaniu správnej životosprávy, ktorá je pre športovcov veľmi dôležitá.

Prostriedky sme využili na rozvoj basketbalu na území mesta Rožňava nasledovne:
1. Iné prípravné športové aktivity
- v rámci tohto bodu sme prostriedky využili na vklady do súťaží, licenčné a členské poplatky
- športové prostriedky – tričká s potlačou, dresy, trenírky a polokošele s potlačou
- športové potreby – basketbalové lopty
2. Mikro basketbalová liga ZŠ
- v rámci tohto bodu sme prostriedky z dotácie využili na zabezpečenie športovej výstroje v podobe basketbalových lôpt
3. Mikulášske prekvapenie – pre našich najmenších v prípravkách sme pripravili prekvapenie v podobe mikulášskych balíčkov
Spôsob propagácie mesta Rožňava:
 
Hlavným spôsobom propagácie mesta Rožňava budú výborné výsledky, ktoré náš klub dosahuje a bude dosahovať aj nasledujúcich obdobiach. Ako príklad uvediem výborný výsledok našich hráčov v kategórii starších žiakov, ktorí sa pod hlavičkou Základnej školy Zlatá prebojovali cez okresné i krajské kolo až na celoslovenský záverečný turnaj, kde obsadili krásne 7. miesto. V konkurencii rovesníkov z celej SR tak obstáli výborne. Táto forma propagácie má silný dosah, nakoľko informácie o jednotlivých súťažných zápasoch sa zverejňujú v rôznych periodikách (Korzár a iné denníky) a zároveň na mnohých informačných portáloch (SBA, Roznava24, apod.).
 
Ďalšou formou propagácie mesta Rožňava bude logo mesta, resp. slogan mesta, ktorý bude umiestnený na všetkých našich teplákových súpravách, tréningových i hracích dresoch, rozlišovačkách i na všetkých ostatných technický zariadeniach, ktoré budeme využívať. Takto budeme mesto Rožňava prezentovať a propagovať všade kde sa objavíme.
 
Zároveň na propagáciu mesta využijeme našu webovú stránku www.bkspdroznava.sk. Všetky naše facebookové funpage stránky a skupiny budú taktiež obsahovať logo či slogan mesta.
 
Všetky naše plagáty, oznamy, pozvánky, či iné tlačové materiály budú taktiež obsahovať logo či slogan mesta s uvedením ako významného podporovateľa mládežníckeho športu. Zároveň počas našich domácich majstrovských zápasov všetkých kategórií budeme logo či slogan mesta prezentovať vo forme bannerov (pútačov), ktoré budú umiestnené vedľa hracej plochy.
 
Ďalšou našou formou propagácie, ktorú poskytneme mestu v prípade poskytnutia dotácie z rozpočtu mesta, bude reklamný polep nášho dopravného prostriedku, ktorým zabezpečujeme dopravu na majstrovské zápasy do iných miest. Na tomto vozidle budeme mať zároveň s našim logom aj logo či slogan mesta Rožňava.

Týmito formami oslovíme široký okruh ľudí, ktorí si budú môcť fixovať vo svojich mysliach, že mesto Rožňava podporuje mládežnícke športové kluby, zdravý životný štýl detí, mládeže a dorastu, vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry a športu detí, mládeže a dorastu. Zároveň v spojení s našim názvom a postojom ŠPORTOM PROTI DROGÁM, mesto vyjadruje aj svoj postoj a filozofiu vedenia a výchovy mládeže v meste Rožňava.
 
Nakoľko je klub aktuálne financovaný z najväčšej časti z členských príspevkov, ktoré do klubu musia vkladať občania mesta (rodičia) je možnosť získania dotácie z rozpočtu mesta jednou z mála príležitostí ako získať finančné prostriedky na rozvoj telesnej kultúry a športu detí, mládeže a dorastu. Z dotácie by sme pre našich mladých športovcov radi pripravili atraktívne príležitosti, ktoré plnohodnotne a najme zdravo naplnia ich voľný mimoškolský čas. V tejto súvislosti by sme sa radi v mene našich mladých hráčov a ich rodičov (občania mesta) vopred poďakovali členom komisie vzdelávania, kultúry mládeže a športu, poslancom mestského zastupiteľstva i pánovi primátorovi za plnohodnotné posúdenie našej žiadosti a prípadné poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Rožňava.
         
        
Výkonný výbor BK ŠPD Rožňava
 
Príloha č. 1

História klubu:
Podľa dostupných materiálov sa basketbal v Rožňave začal hrávať v roku 1931. Základy basketbalu položili učitelia telesnej výchovy na gymnáziu v Rožňave Fajt a Hložek. V tomto roku došlo k prvému basketbalovému zápasu medzi Rožňavou a Košicami pri príležitosti ľahko atletických pretekov na vonkajšom basketbalovom ihrisku na futbalovom štadióne.

Po oslobodení Rožňava súťažne hrala vo Východoslovenskej basketbalovej župe (Divízna súťaž ) pod vedením učiteľa telesnej výchovy na gymnáziu Jána Kossútha. Rožňavu reprezentovalo družstvo gymnázia. V ročníku 1947 – 1948 sa stalo majstrom divízie.

V roku 1949 vznikol SOKOL BANÍK ROŽŇAVA, vytvoril sa v ňom basketbalový odbor, vedúci bol Emil Gašpár – profesor gymnázia.
Prínosom pre rozvoj basketbalu v Rožňave bol príchod mladého učiteľa telesnej výchovy na gymnázium Juraja Filčáka (neskôr známeho trénera a funkcionára v Prešove) a potom Jozefa Vitkovského učiteľa telesnej výchovy na gymnáziu (neskôr športového organizátora v Košiciach), ktorí pomohli rožňavskému basketbalu zvlášť v technickom ponímaní hry.

Ďalším veľkým prínosom bolo postavenie novej v tú dobu najmodernejšej telocvične na Slovensku – telocvičňu Baníckeho učilišťa štátnych pracovných záloh, ktorá sa stala baštou basketbalu v Rožňave. Učilište zabezpečovalo pre všetky družstvá dresy, lopty. Zásluhou dobrých organizačných schopností Jozefa Vitkovského v novej telocvični sa začal uskutočňovať rad turnajov, tradičné turnaje mužov o BANÍCKY KAHANEC FEBRUÁROVÉHO VÝŤAZSTVA, (Účastníci popredné ligové družstvá – SVIT, KOŠICE, BRATISLAVA A ZO ZAHRANIČIA), pre dorastencov turnaje stredných škôl – VEĽKÁ CENA ZSŠ (jedenásť ročných stredných škôl). Popularita basketbalu bola aj medzi obecenstvom o čom svedčila návštevnosť  na zápasoch – vždy plné hľadisko.

1.    GYMNÁZIUM ROŽŇAVA
2.    TJ SOKOL BANÍK ROŽŇAVA
3.    TJ PRACOVNÉ ZÁLOHY (PZ)
4.    TJ BANÍK ROŽŇAVA
5.    TJ GEOLÓG ROŽŇAVA
6.    TJ BANÍK AGRO ROŽŇAVA
7.    BK SATURN ROŽŇAVA
8.    BK PLY SPO ROŽŇAVA
9.    BK ŠPD ROŽŇAVA (od sezóny 2004/2005)
 

© Mesto Rožňava, 1. 3. 2023, Erika Švedová Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava