Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Ako vybaviť umiestnenie do zariadení sociálnych služieb

Vybavuje

Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
Ing. Katarína Valková
058/7773 274
katarina.valkova@roznava.sk

Postup pri vybavovaní a podávaní žiadostí

1. krok INFORMÁCIE

Informácie o postupe a vybavovaní žiadostí ako aj samotné tlačivá žiadatelia (fyzické osoby s trvalým pobytom v meste Rožňava) získajú osobne alebo telefonicky na odbore sociálnych vecí a bytovej agendy.

Podmienky poskytovania:

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z .z. o sociálnych službách,

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (stupeň odkázanosti najmenej II), jej nie je možné poskytnúť domácu opatrovateľskú službu. 

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (stupeň odkázanosti najmenej III) a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

2. krok PODANIE ŽIADOSTI A POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s povinnými prílohami (sú uvedené v žiadosti) je potrebné podať:

  • Osobne v kancelárii 1. kontaktu – podateľňa

  • Poštou na adresu: Mestský úrad, Šafárikova ul. Č. 29, 048 01  Rožňava

Lehota na vybavenie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je 30 dní, preto odporúčame žiadateľom, aby si podali žiadosť v dostatočnom časovom predstihu.

1. ŽIADOSŤ o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (PDF, 1,3 MB)

3. krok POSUDKOVÁ ČINNOSŤ – SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ

Po zaevidovaní kompletnej žiadosti sa vykonáva sociálne a zdravotné šetrenie v domácnosti žiadateľa za účelom vydania sociálneho posudku a zdravotného posudku.

4. krok ROZHODNUTIE O ODKÁZANOSTI

Na základe sociálneho a zdravotného posudku sa vydá Posudok o odkázanosti a Rozhodnutie o odkázanosti na konkrétny druh sociálnej služby s uvedením stupňa odkázanosti, ktorému zodpovedá konkrétny rozsah hodín poskytovania sociálnej služby.

5. krok NADOBUDNUTIE PRÁVOPLATNOSTI, ODVODLANIE PROTI ROZHODNUTIU

Po doručení rozhodnutia o odkázanosti toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť: 

  • 16. dňom odo dňa doručenia, alebo

  • Dňom podpísania vyhlásenia o vzdaní sa práva odvolania proti rozhodnutiu

V prípade odvolania je možné proti rozhodnutiu podať opravný prostriedok na Okresný úrad v Košiciach prostredníctvom Mestského úradu v Rožňave v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

6. krok ŽIADOSŤ O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Ak po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia má žiadateľ naďalej záujem o poskytovanie sociálnej služby je povinný podať mestu písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby .

V žiadosti je potrebné uviesť konkrétnu formu sociálnej služby (pobytová, ambulantná) ako aj konkrétne zariadenie sociálnych služieb podľa vlastného výberu žiadateľa.

2. ŽIADOSŤ o zabezpečenie sociálnej služby (PDF, 594 kB)

Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb (PDF,283 kB)

Tlačivá