Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Ako vybaviť poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

Ako vybaviť poskytovanie domácej opatrovateľskej služby
 
 
Vybavuje:
 
Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
 
 
Katarína Zagibová
058/7773 280
 
 
 
Postup pri vybavovaní a podávaní žiadostí
 
 
1. krok INFORMÁCIE
 
Podrobné informácie o postupe a vybavovania žiadostí ako aj samotné tlačivá pre fyzické osoby s trvalým pobytom v meste Rožňava získajú osobne na odbore sociálnych vecí a bytovej agendy.
 
Domáca opatrovateľská služba je terénna forma sociálnej služby, ktorou sa poskytuje nevyhnutná starostlivosť na určitý čas do doby trvania podmienok pre poskytovanie opatrovateľskej služby.
 
Podmienky poskytovania domácej opatrovateľskej služby:
 
Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č.4 zákona o sociálnych službách.
 
Rozsah úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje mesto v hodinách v súlade so stupňom odkázanosti fyzickej osoby posúdenej podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách.
 
Opatrovateľská služba sa poskytuje priamo v domácnosti fyzickej osoby v pracovných dňoch v  pracovnej dobe spravidla od 7,30 hod. - do 15,30 hod. prostredníctvom opatrovateľov, s ktorými má mesto uzatvorenú pracovnú zmluvu.
 
Úhrada za poskytovanú službu, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu poskytovanú mestom sú upravené vo
 
Všeobecne záväznom nariadení mesta Rožňava o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rožňava – Príloha č. 1 Výška úhrady za opatrovateľskú službu   (PDF, 300 kB)
 
V prípade, že opatrovateľská služba bude poskytovaná fyzickej osobe iným poskytovateľom, spôsob a výška úhrady sa určuje za podmienok stanovených príslušným poskytovateľom.
 
 
2. krok PODANIE ŽIADOSTI A POSÚDENIE ODKÁZANOSTI
 
Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s povinnými prílohami (sú uvedené v žiadosti) je potrebné podať :
  • Osobne v kancelárii 1. kontaktu – podateľňa
  • Poštou na adresu: Mestský úrad, Šafárikova ul. Č. 29, 048 01  Rožňava
 
Lehota na vybavenie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je 30 dní, preto odporúčame žiadateľom, aby si podali žiadosť v dostatočnom časovom predstihu.
 
1. ŽIADOSŤ o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (PDF, 1,1 MB)
 
 
3. krok POSUDKOVÁ ČINNOSŤ – SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ
 
Po zaevidovaní kompletnej žiadosti sa vykonáva sociálne a zdravotné šetrenie v domácnosti žiadateľa za účelom vydania sociálneho posudkuzdravotného posudku.
 
 
4. krok ROZHODNUTIE O ODKÁZANOSTI
 
Na základe sociálneho a zdravotného posudku sa vydá Posudok o odkázanosti a Rozhodnutie o odkázanosti na konkrétny druh sociálnej služby s uvedením stupňa odkázanosti, ktorému zodpovedá rozsah hodín poskytovania sociálnej služby.
 
 
5. krok NADOBUDNUTIE PRÁVOPLATNOSTI, ODVOLANIE PROTI ROZHODNUTIU
 
Po doručení rozhodnutia o odkázanosti toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť: 
  • 16. dňom odo dňa doručenia, alebo
  • Dňom podpísania vyhlásenia o vzdaní sa práva odvolania proti rozhodnutiu
 
V prípade odvolania je možné proti rozhodnutiu podať opravný prostriedok na Okresný úrad v Košiciach prostredníctvom Mestského úradu v Rožňave v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
 
 
6. krok ŽIADOSŤ O POSKYTOVANIE / ZABEZPEČENIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY
 
Ak po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia má žiadateľ naďalej záujem o poskytovanie sociálnej služby je povinný podať mestu písomnú žiadosť o poskytovanie alebo zabezpečenie sociálnej služby, a to na základe vlastného výberu poskytovateľa.
 
V prípade výberu poskytovateľa – mesto Rožňava je potrebné podať žiadosť o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby mestom
 
3. ŽIADOSŤ o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby (PDF,571 kB)
 
 
V prípade iného poskytovateľa ako mesto Rožňava je potrebné podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a uviesť konkrétneho poskytovateľa
 
2. ŽIADOSŤ o zabezpečenie sociálnej služby (PDF, 527 kB)
 
 
7. krok ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY  
 
Mesto na základe predloženia žiadosti o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby mestom uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v ktorej je určený konkrétny rozsah úkonov v hodinách v súlade so stupňom odkázanosti fyzickej osoby a v súlade s potrebami prijímateľa sociálnej služby a úhrada za opatrovateľskú službu. Lehota na vybavenie je 30 dní.
 
Upozornenie !
 
Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:
  • ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
  • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou,
  • ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení,
  • s vážnymi psychickými poruchami, ktorá by svojim konaním a správaním mohla ohrozovať iné fyzické osoby.
 
Zoznam poskytovateľov domácej opatrovateľskej služby v meste Rožňava (PDF, 206 kB)
 

 Tlačivá