Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Ako vybaviť odľahčovaciu službu

Ako vybaviť odľahčovaciu službu

 
Vybavuje:
 
Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
 
 
Ing. Katarína Valková
058/7773 274
 
 
 
Postup pri vybavovaní a podávaní žiadostí
 
1. krok INFORMÁCIE
 
Podrobné informácie o postupe a vybavovania žiadostí ako aj samotné tlačivá pre fyzické osoby s trvalým pobytom v meste Rožňava získajú osobne na odbore sociálnych vecí a bytovej agendy.
 
Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná len fyzickej osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a  poberá peňažný príspevok za celodenné opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z.z., počas obdobia, kedy nemôže opatrovanie vykonávať. 

Podmienky poskytovania odľahčovacej služby
 
Odľahčovacia služba môže byť fyzickej osobe odkázanej na opatrovanie s trvalým pobytom v meste Rožňava a na základe jej výberu poskytovaná terénnou formou sociálnej služby (domáca opatrovateľská služba v pracovných dňoch), ambulantnou formou sociálnej služby (denný stacionár v pracovných dňoch) alebo pobytovou formou sociálnej služby (zariadenie opatrovateľskej služby a zariadenie pre seniorov) v rozsahu najmenej 12 hodín denne, ktorá sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.
Podmienkou odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pre účely poskytnutia odľahčovacej služby, je posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, a preto sa posudková činnosť nevyžaduje.
Ostatné podmienky poskytovania odľahčovacej služby, výšku a spôsob úhrady upravuje zmluva o poskytovaní  sociálnej služby  uzatvorená  podľa zákona o sociálnych službách, a to len v  prípade poskytovania terénnou formou  opatrovateľskej služby prostredníctvom mesta.
 
Úhrada za odľahčovaciu službu formou domácej opatrovateľskej služby, spôsob platenia úhrady za túto službu a podmienky platenia za sociálnu službu poskytovanú mestom je uvedená vo
 
Všeobecne záväznom nariadení mesta Rožňava o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rožňava – Príloha č. 1 Výška úhrady za opatrovateľskú službu   (PDF, 300 kB)
 
V prípade, že odľahčovacia služba bude poskytovaná fyzickej osobe ambulantnou formou v zariadení alebo pobytovou formou v zariadení, spôsob a výška úhrady sa určuje za podmienok stanovených príslušným zariadením sociálnej služby podľa typu poskytovanej sociálnej služby.
 
 
2. krok PODANIE ŽIADOSTI O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA ODĽAČOVACEJ SLUŽBY
 
Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s povinnými prílohami (sú uvedené v žiadosti) je potrebné podať :
  • Osobne v kancelárii 1. kontaktu – podateľňa
  • Poštou na adresu: Mestský úrad, Šafárikova ul. Č. 29, 048 01  Rožňava
 
Lehota na vybavenie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je 30 dní, preto odporúčame žiadateľom, aby si podali žiadosť v dostatočnom časovom predstihu.
 
5. ŽIADOSŤ o zabezpečenie poskytovania odľahčovacej služby (PDF, 563 kB)
 
Túto žiadosť podáva fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím v dostatočnom časovom predstihu najmenej mesiac pred poskytnutím odľahčovacej služby.
 
 
3. krok ŽIADOSŤ O POSKYTOVANIE / ZABEZPEČENIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY
 
Následne fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje zaopatrovací príspevok, podáva mestu písomnú žiadosť  o poskytovanie alebo zabezpečenie poskytovania náhradnej sociálnej služby na základe jej výberu.
V prípade výberu poskytovateľa – mesto Rožňava je potrebné podať žiadosť o poskytovanie domácej opatrovateľskej sociálnej služby mestom
 
3. ŽIADOSŤ o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby (PDF,571 kB)
 
V prípade iného poskytovateľa ako mesto Rožňava je potrebné podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a uviesť konkrétnu formu sociálnej služby (pobytová, ambulantná) ako aj konkrétne zariadenie sociálnych služieb podľa vlastného výberu žiadateľa.
 
2. ŽIADOSŤ o zabezpečenie sociálnej služby (PDF, 527 kB)
 
 
4. krok ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY
 
Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím predloží žiadosť o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby mesto uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v ktorej je určený konkrétny rozsah úkonov v hodinách v súlade so stupňom odkázanosti fyzickej osoby a v súlade s potrebami prijímateľa sociálnej služby a úhrada za opatrovateľskú službu. Lehota na vybavenie je 30 dní.
 
Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb (PDF, 239 kB)
 

 Tlačivá