Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Ako vybaviť odľahčovaciu službu

Vybavuje

Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
Ing. Katarína Valková
058/7773 274
katarina.valkova@roznava.sk

Postup pri vybavovaní a podávaní žiadostí

1. krok INFORMÁCIE

Podrobné informácie o postupe a vybavovania žiadostí ako aj samotné tlačivá pre fyzické osoby s trvalým pobytom v meste Rožňava získajú osobne na odbore sociálnych vecí a bytovej agendy.

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná len fyzickej osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a poberá peňažný príspevok za celodenné opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z.z., počas obdobia, kedy nemôže opatrovanie vykonávať. 

Podmienky poskytovania odľahčovacej služby

Odľahčovacia služba môže byť fyzickej osobe odkázanej na opatrovanie s trvalým pobytom v meste Rožňava a na základe jej výberu poskytovaná terénnou formou sociálnej služby (domáca opatrovateľská služba v pracovných dňoch), ambulantnou formou sociálnej služby (denný stacionár v pracovných dňoch) alebo pobytovou formou sociálnej služby (zariadenie opatrovateľskej služby a zariadenie pre seniorov) v rozsahu najmenej 12 hodín denne, ktorá sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.

Podmienkou odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pre účely poskytnutia odľahčovacej služby, je posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, a preto sa posudková činnosť nevyžaduje.

Ostatné podmienky poskytovania odľahčovacej služby, výšku a spôsob úhrady upravuje zmluva o poskytovaní  sociálnej služby uzatvorená  podľa zákona o sociálnych službách, a to len v  prípade poskytovania terénnou formou  opatrovateľskej služby prostredníctvom mesta.

Úhrada za odľahčovaciu službu formou domácej opatrovateľskej služby, spôsob platenia úhrady za túto službu a podmienky platenia za sociálnu službu poskytovanú mestom je uvedená vo

Všeobecne záväznom nariadení mesta Rožňava o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rožňava – Príloha č. 1 Výška úhrady za opatrovateľskú službu   (PDF, 300 kB)

V prípade, že odľahčovacia služba bude poskytovaná fyzickej osobe ambulantnou formou v zariadení alebo pobytovou formou v zariadení, spôsob a výška úhrady sa určuje za podmienok stanovených príslušným zariadením sociálnej služby podľa typu poskytovanej sociálnej služby.

2. krok PODANIE ŽIADOSTI O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA ODĽAČOVACEJ SLUŽBY

Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s povinnými prílohami (sú uvedené v žiadosti) je potrebné podať :

  • Osobne v kancelárii 1. kontaktu – podateľňa

  • Poštou na adresu: Mestský úrad, Šafárikova ul. Č. 29, 048 01  Rožňava

Lehota na vybavenie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je 30 dní, preto odporúčame žiadateľom, aby si podali žiadosť v dostatočnom časovom predstihu.

5. ŽIADOSŤ o zabezpečenie poskytovania odľahčovacej služby (PDF, 1,3  MB)

Túto žiadosť podáva fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím v dostatočnom časovom predstihu najmenej mesiac pred poskytnutím odľahčovacej služby.

3. krok ŽIADOSŤ O POSKYTOVANIE / ZABEZPEČENIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Následne fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje zaopatrovací príspevok, podáva mestu písomnú žiadosť  o poskytovanie alebo zabezpečenie poskytovania náhradnej sociálnej služby na základe jej výberu.

V prípade výberu poskytovateľa – mesto Rožňava je potrebné podať žiadosť o poskytovanie domácej opatrovateľskej sociálnej služby mestom

3. ŽIADOSŤ o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby (PDF,758 kB)

V prípade iného poskytovateľa ako mesto Rožňava je potrebné podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a uviesť konkrétnu formu sociálnej služby (pobytová, ambulantná) ako aj konkrétne zariadenie sociálnych služieb podľa vlastného výberu žiadateľa.

2. ŽIADOSŤ o zabezpečenie sociálnej služby (PDF, 596 kB)

4. krok ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím predloží žiadosť o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby mesto uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v ktorej je určený konkrétny rozsah úkonov v hodinách v súlade so stupňom odkázanosti fyzickej osoby a v súlade s potrebami prijímateľa sociálnej služby a úhrada za opatrovateľskú službu. Lehota na vybavenie je 30 dní.

Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb (PDF, 239 kB)

Tlačivá