Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Vianočné trhy 2022

 31.10.2022
Organizačné pokyny pre účastníkov Vianočného trhu 2022
 Vianočné trhy 2022

obrazok

Vianočné trhy sa uskutočnia v dňoch 4.-5.-6.XII.2022 na Námestí baníkov v Rožňave.

 

Predajná doba:

4.    XII. 2022 - 10.00 hod. - 20.00.hod.
5.    XII. 2022 - 8.00 hod. - 22.00.hod.
6.    XII. 2022 - 8.00 hod. - 18.00.hod.

 

Sadzby poplatkov

1 predajné miesto 3 - metrovej dĺžky na 3 dni:

 • Stánky s občerstvením a podávaním jedál na priamu konzumáciu 150,- €
  • Miesta na sedenie a konzumáciu zabezpečí organizátor
 • Ostatné stánky s občerstvením (alko-nealko,medovina,trdelník) 120,- €
 • Stánky so spotrebným tovarom 102,- €
 • Remeselníci, drobní výrobcovia  30,-€
 • Predávajúci, ktorý sa zúčastní jarmoku len v druhý deň a tretí deň zaplatí poplatok vo výške rovnajúcej sa 2/3, resp. 1/3 poplatku
 • Detské atrakcie sadzba podľa platného VZN
Sadzba za elektrickú prípojku
 • Stánky s občerstvením aj s ponukou jedál  20,- €/deň za jedno pripojenie
 • Stánky s občerstvením alko-nealko,medovina 12,- €/deň
 • Osvetlenie stánku +registračná pokladňa  6,- €/deň
Sadzba za parkovanie
 • auto pri vlastnom stánku, len do 3,5t a pri zakúpení 2 predajných miest 10,- €/deň
 • prívesný vozík pri vlastnom stánku  5,- €/deň
 • parkovné mimo stánku na verej. priestranstve alebo parkovisku v meste 3,- €/deň

  (poplatok bude možné zaplatiť a auto k stánku umiestniť len po súhlase povereného zamestnanca Mesta Rožňava, zodpovedného za rozmiestňovanie stánkov v konkrétnej zóne)

Účasť na predajnej akcii je možné zabezpečiť na základe záväznej prihlášky. K vyplnenej prihláške je potrebné doložiť:
 • čestné prehlásenie o originalite v prípade, že nepodnikáte podľa živnostenského oprávnenia
 • pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služby, ktoré si vyžadujú súhlas, alebo registráciu príslušných orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov, doklad o udelení súhlasu, resp. o registrácii ( regionálny úrad verejného zdravotníctva, regionálna veterinárna a potravinová správa, Daňové riaditeľstvo pre zahraničných účastníkov) doklad o vlastníctve pôdy, potvrdenie o evidencii SHR
 • doklad o pridelení, čísla e-kasy alebo čestné vyhlásenie podľa zákona č. 289/2008 Z.z. o nepoužívaní registračnej pokladne

Organizácia predaja:

 • predajné miesta budú prideľované chronologicky podľa termínu doručenia prihlášok
 • predajné stánky si predávajúci zabezpečia na vlastné náklady a umiestnia ich podľa čísla uvedeného v povolení a pokynov členov prípravnej komisie, resp. poverených zamestnancov, od 4.12.2022
 • predajný stánok nemá byť širší ako 2 metre a má byť umiestnený tak, aby nebola narušená línia stánkov. Stánky , široké 3 m môžu byť umiestnené len vo vyhradenej zóne. Reklamné zariadenia, vešiaky a krabice s tovarom môžu byť umiestnené do vzdialenosti 1,5 metra pred predajným stánkom tak, aby nebránili návštevníkom pri prechode pred a medzi stánkami
 • účastníci jarmoku, ktorí budú predávať pokrmy, tepelne spracovávané priamo na jarmoku, sú povinní zabezpečiť miesto tak, aby pri ich príprave nedošlo k znečisteniu dlažby masťou, olejom, resp. uhlím pri grilovaní a tiež vzniknutým odpadom
 • účasť bude odmietnutá tým účastníkom, ktorí v minulosti porušili VZN o organizovaní príležitostných trhov v meste Rožňava
 • umývať použitý riad pri zdroji pitnej vody - cisterne je prísne zakázané
 • o vydaní povolenia budeme bezodkladne informovať Finančné riaditeľstvo SR
 • prenechať pridelené predajné miesto inému predávajúcemu bez súhlasu organizátora bude mať za následok vylúčenie z jarmoku, bez vrátenia poplatku;
 • účastník, ktorý ukončí účasť na jarmoku pred jeho oficiálnym ukončením , nemá nárok na vrátenie zaplateného poplatku
 • záujemcovia o účasť na jarmoku len v druhý a tretí deň jarmoku si môžu predajné miesto zakúpiť len priamo na mieste v jarmočnej kancelárii a nie v predpredaji
 • poplatok za umiestnenie automobilu za, alebo vedľa predajného stánku, bude možné uhradiť len v jarmočnej kancelárii a to na základe posúdenia priestorových možností a pokynu zodpovedného člena prípravnej komisie, resp. člena MP
 • do kategórie remeselníkov nebudú zaradení účastníci, ktorí neponúkajú svoj tovar, svoje vlastné výrobky ale ponúkajú dovážané, kupované výrobky
 • požiadavku na zapojenie el. prúdu do predajného stánku je potrebné nahlásiť v jarmočnej kancelárii a po zaplatení poplatku za každú prípojku dostane záujemca farebnú pásku na každý prívodný kábel. Svojvoľné pripojenie sa na zdroje el. energie je porušením VZN o trhovom poriadku počas príležitostných trhov
 • odpad vzniknutý v predajnom stánku je predávajúci povinný uložiť do plastových vriec, poskytnutých na tento účel. Biologicky rozložiteľný a kuchynský odpad je predávajúci povinný zlikvidovať v súlade so zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
 • parkovanie motorových vozidiel je možné na vyhradených parkoviskách. O umiestnení automobilu vedľa predajného stánku rozhodne poverený zamestnanec mesta Rožňava
 • pri zrušení účasti, ktorú je potrebné písomne oznámiť bude storno poplatok:
  • pri zrušení 6 a viac dní pred konaním akcie 20% z uhradenej sumy
  • pri zrušení účasti 5 -1 deň pred konaním akcie 50 % z uhradenej sumy
  • zrušenie účasti v deň konania akcie vo výške 100% z uhradenej sumy

 

Mapa - Námestie baníkov
icon jpg
(JPG, 564 kB)
   
icon pdf
(PDF, 870 kB)
           
Záväzná prihláška
icon docx
(DOCX, 15 kB)
    icon pdf
(PDF, 323 kB)
    icon odt
(ODT, 10 kB)
                   
INFORMÁCIE
 
 
Michal Domik v.r.
 primátor mesta Rožňava

 


 © Mesto Rožňava, 31. 10. 2022 Zuzana Mazanová, Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava