Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Aktuálne v meste

Komplexná obnova bytového domu a zastrešenie bytového domu sedlovou strešnou konštrukciou

BYTEX RV, s.r.o., so sídlom Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava podala na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Komplexná obnova bytového domu a zastrešenie bytového domu sedlovou strešnou konštrukciou“ na Ulici budovateľskej č. 13, 15, 17 v Rožňave, súp. č. 646, nachádzajúci sa na pozemku parc. č. KN-C 1773/5 v k. ú. Rožňava. Rozhodnutie o umiestnení zastrešenia bytového domu sedlovou strešnou konštrukciou bolo vydané pod č. 4804/2018-59988-VYST-An zo dňa 03.12.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.01.2019. Dňom podania žiadosti o stavebné povolenie bolo stavebné konanie začaté ...

Pokračovať v článku →

Pohotovosť

Pohotovosť
Lekárne (PDF, 261 kB)
Zubná (PDF, 186 kB)
 
 
 

Pomáhajú mestu

Pomáhajú mestuOZ Otvor dvor
 

Ako vybaviť

Ako vybaviť- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Matrika ...
 

Formuláre & tlačivá

Formuláre & tlačivá- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Podnikatelia ...
 

Pre mládež

Pre mládež- Novinky
- Program Erazmus
- Aktuálne výzvy ...
 

Informujeme

Dlhodobé oznamy

Naši partneri