Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Aktuálne v meste

Kultúrne vyplnenie voľného času s detskými divadelními predstaveniami a tvorivými dielňami

Rodinné popoludnie v duchu Vianoc sa uskutočnilo 14. decembra 2016. Žiaci ZŠ Reformovanej cirkvi v Rožňave predstavili „Bethlehemes” – vianočné zvyky. Od Mikuláša a čerta dostali deti mikulášske balíčky, ktorému sa deti veľmi potešili ...

Pokračovať v článku →

 1. Rodičovský servis
  Výroba masiek na karneval, stavanie snehuliakov, karaoke show, tvorivé dielne, posedenie pri čajíku, karneval na ľade a mnoho ďalších činností ...
 2. Fond pre podporu umenia v roku 2016 finančne podporil projekty Baníckeho múzea v Rožňave
  Fond na podporu umenia (FPU) je verejnoprávnou inštitúciou, ktorá zabezpečuje z verejných zdrojov podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry pričom poskytuje finančné prostriedky aj na podporu múzeí, umeleckých aktivít a kultúry vo všeobecnosti. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry, ktorý poskytuje finančné prostriedky pre múzea a galérie. Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, podalo v roku 2016 na FPU 7 úspešných projektov, ktoré boli podporené celkovou sumou 13.800 eur; spoluúčasť žiadateľa je vo výške 1104 eur ...
 3. Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava
  Mesto Rožňava vyhlasuje výzvu športovým klubom, kultúrnym, mládežníckym, spoločenským a sociálnym organizáciám na predkladanie žiadostí o dotáciu finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava ...
 4. Rozlúčka so starým rokom a privítanie nového roka 2017
  31. decembra 2016
 5. Knižnica ožila
  Knižnica Baníckeho múzea v Rožňave bola založená v roku 1963 a obsahuje tituly z rôznych oblastí. V jej fonde sa nachádza takmer 7000 kníh, medzi nimi aj viacero vzácnych historických vydaní, no rovnako aj veľa kníh s už neaktuálnymi informáciami. Dôvodom je fakt, že počas posledných rokov nebola dopĺňaná o novú aktuálnu odbornú literatúru ...
 1. Telekomunikačný stožiar a NN prípojka stavby ZS a RR bodu RV-SAF, Rožňava
  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava v zastúpení spoločnosťou DelCom Slovakia a.s., Drobného 27, Bratislava, podala dňa 28.11.2016 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Telekomunikačný stožiar a NN prípojka stavby ZS a RR bodu RV-SAF, Rožňava“ na pozemku C-KN parc. č. 1941/40 odčlenenej z C-KN parc.č. 1941/1 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a NN prípojka, ktorá bude vedená cez pozemky C-KN parc.č.1941/11 a C-KN parc.č. 1941/1 zapísané na LV č. 1278 v k.ú. Rožňava ...
 2. Rekonštrukcia rozvodov na okruhu PK 105-vetva II a prepojenie na okruh K-106, Rožňava
  STEFE Rožňava, s.r.o., so sídlom Páterová 8, 048 01 Rožňava, IČO 31 673 660 podala na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „Rekonštrukcia rozvodov na okruhu PK 105-vetva II a prepojenie na okruh K-106, Rožňava“ v intraviláne mesta Rožňava, v lokalite ulíc: Mierová, Jarná, Letná, Šafárikova ...
 3. VO 4 - 2017 - Ka - Odborná prehliadka a údržba zdvíhacích zariadení - Výzva
 4. Poradovníky pre prideľovanie bytov vo vlastníctve mesta
  P O R A D O V N Í K Y - byty vo vlastníctve mesta ...
 5. VO 3 - 2017 - Ka - Veterinárne služby - Výzva
  Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 1. Kultúrne vyplnenie voľného času s detskými divadelními predstaveniami a tvorivými dielňami
  Rodinné popoludnie v duchu Vianoc sa uskutočnilo 14. decembra 2016. Žiaci ZŠ Reformovanej cirkvi v Rožňave predstavili „Bethlehemes” – vianočné zvyky. Od Mikuláša a čerta dostali deti mikulášske balíčky, ktorému sa deti veľmi potešili ...
 2. Letný tábor pre deti so slovenskou a maďarskou národnosťou z Rožňavy a okolia
  Tábor sa uskutočnil v júli od 22. - do 26-ho augusta 2016, na ktorom sa zúčastnilo 30 detí. Táborová činnost bola organizovaná v priestoroch Csemadoku formou dennej dochádzky. Zámerom podujatia bolo naplniť voľný čas detí rozmanitými aktivitami, zapojiť ich do záujmových činností. K dispozícií boli učitelia v tvorivých dielňach, kde si deti mohli vlastnoručne pripraviť rôzne ozdoby, zvieratká, kvety...
 3. Deň hudby a tanca
  Deň Hudby a tanca sa uskutočnil 27. augusta 2016. Slávnostný príhovor mal Szesztay Ádám hlavný konzul Maďarskej republiky v Košiciach. Vystúpili Spevokol Bokréta-Jablonov nad Turňou, Spevokol Bíborka-Dlhá Ves, Spevokol „Horenka“-Bükkszentkereszt, Folklórny spevokol-Répáshuta, Amatérsky humoristi z Meliaty ...
 4. Prípravný turnaj žiakov
  Basketbalový klub BK ŠPD – športom proti drogám Rožňava nadväzuje na bohatú históriu športu, konkrétne basketbalu, ktorý má v meste svoje pevné zázemie, za sebou nesmierne veľa úspechov a pred sebou ešte mnoho výziev. Práve pre realizáciu budúcich výziev a dosahovania úspešnej reprezentácie mesta Rožňava Vám veľmi pekne ďakujeme za schválenie dotácie z rozpočtu mesta ...
 5. Basketbalový maratón
  Basketbalový klub BK ŠPD – športom proti drogám Rožňava nadväzuje na bohatú históriu športu, konkrétne basketbalu, ktorý má v meste svoje pevné zázemie, za sebou nesmierne veľa úspechov a pred sebou ešte mnoho výziev. Práve pre realizáciu budúcich výziev a dosahovania úspešnej reprezentácie mesta Rožňava Vám veľmi pekne ďakujeme za schválenie dotácie z rozpočtu mesta ...
 6. K najbohatším remeselníkom v Rožňave patrili mäsiari
  V Rožňave v 15. – 16. storočí tvorili popri baníkoch významnú vrstvu obyvateľstva remeselníci. Takmer do konca 16. storočia malo mesto iba remeslá nevyhnutne potrebné pre život obyvateľstva alebo pre baníctvo a hutníctvo. Za krátky čas sa Rožňava zmenila na remeselnícke mesto s početnými cechmi ...
 7. Deti na hokej
  V nedeľu 11.12.2016 sa na zimnom štadióne konalo športové popoludnie, ktoré sa nieslo pod názvom „DETI NA HOKEJ“. Túto akciu pripravil pre deti Hokejový klub mesta 98 – mládeže Rožňava v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja a mestom Rožňava
 8. Basketbal s adventom
  Basketbalové zápasy v mesiaci december väčšinou majú nádych očakávaných najkrajších sviatkov roka a sú úzko späté s adventom Preto všetky zápasy v tomto mesiaci sú poznačené čarom Vianoc. Súčasťou podujatí ,,Basketbal s adventom“ ...
 9. Hallowenský basketbal s loptou
  V mesiaci november ŽBK Rožňava aktívne zapojili svoje mládežnícke a žiacke kategórie do podujatí organizovaných pod názvom ,,Hallowenský basketbal s loptou“ ...
 10. Tradičný medzinárodný basketbalový turnaj mládeže
  V dňoch 10.12. – 11.12. 2016 sa uskutočnil už V.ročník tradičného medzinárodného basketbalového turnaja mládeže. Turnaja sa okrem domáceho družstva ŽBK Rožňava zúčastnili družstvá CBK Košice a družstvo družstevného mesta Rožňavy KK Bačka Topola ...

Pohotovosť

Pohotovosť
Lekárne (PDF, 183 kB)
Zubná (PDF, 177 kB)
 
 
 

Pomáhajú mestu

Pomáhajú mestuOZ Otvor dvor
 

Ako vybaviť

Ako vybaviť- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Matrika ...
 

Formuláre & tlačivá

Formuláre & tlačivá- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Podnikatelia ...
 

Pre mládež

Pre mládež- Novinky
- Program Erazmus
- Aktuálne výzvy ...
 

Informujeme

Dlhodobé oznamy

Naši partneri