Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Aktuálne v meste

Poézia kameniny

30. júna 2016 o 18:00 hod.

Pokračovať v článku →

 1. Letná činnosť materských škôl
  Letná činnosť materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rožňava v školskom roku 2015/2016 ...
 2. Seniori dávajte si pozor !
  Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (seniorov), polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov. V súčasnom období polícia zaznamenáva prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia) volajú starším osobám na pevnú linku alebo mobil a predstavujú sa v telefóne ako ich príbuzní alebo známi ( najčastejšie vnuk, brat, vnučka, syn a podobne). Žiadajú požičať peniaze na rôzne účely ( napr. kúpa auta, nehnuteľnosti, či vyplatenie dlhu) a ubezpečujú ich, že peniaze v krátkej dobe vrátia ...
 3. Rožňavské kultúrne leto - júl 2016
  2. júla - 31. júla 2016
 4. Letné prímestské tábory 2016
  Rybky na plavbe do Maďarska... ŠPORŤÁČIK I. ... ŠPORŤÁČIK II. ... Pohoďáčik ... Malí kuchtíci ... Summerland ... Túlavé topánky ... Adios land ...
 5. 26.06.2016 Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami
  Napriek dlhotrvajúcim snahám a úsiliu rodičov, učiteľov, zdravotníkov, štátnych zdravotných politík a preventívnych projektov namierených proti legálnym a nelegálnym drogám, drogy naďalej každoročne ničia a ruinujú veľké množstvo ľudských životov ...
< 1 2 3 4 >
 1. VO 23 - 2016 - Ka - Oprava podlahovej krytiny - Výzva
  Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 2. Telekomunikačný stožiar a NN prípojka stavby ZS a RR bodu RV-JHZ, Rožňava
  Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469 v zastúpení spoločnosťou DelCom Slovakia a.s., Drobného 27, Bratislava, IČO: 35732512 podala na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Telekomunikačný stožiar a NN prípojka stavby ZS a RR bodu RV-JHZ, Rožňava“ na pozemku C-KN parc. č. 1941/40 odčlenenej z C-KN parc.č. 1941/1 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a NN prípojka, ktorá bude vedená cez pozemky C-KN parc.č.1941/11 a C-KN parc.č. 1941/1 zapísané na LV č. 1278 v k.ú. Rožňava. Vlastník pozemku Eurobus, a.s., Staničné námestie 9, Košice ako prenajímateľ má na vyššie uvedený pozemok uzatvorenú Nájomnú zmluvu zo dňa 09.12.2015 s nájomcom Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava ...
 3. VO 22 - 2016 - Ka - Oprava plochej strechy - Výzva
  Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 4. VO 21 - 2016 - Ka - Stavebné práce a oprava elektroinštalácie v hospodárskom pavilóne MŠ - Výzva
  Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 5. Oznámenie o voľnom prac. mieste
  Prac. pozícia: Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie v predmete hudobná výchova a dejepis
< 1 2 3 4 >
 1. Finisáž výstavy Poézia kameniny v Jelšave
  V netradičných priestoroch Mestského múzea v Jelšave sa v piatok 24. 6. 2016 uskutočnila finisáž výstavy Poézia kameniny ...
 2. Seminár Gustáv Eisele (1861 – 1911), život a dielo
  Dňa 17.6.2016 sa v priestoroch Gemerského osvetového strediska v Rožňave uskutočnil seminár venovaný životu a dielu banského inžiniera Gustáva Eiseleho ...
 3. Oslava jubilantov v Subsídiu v Rožňave
  Keď sa pominú letné dni a znenazdania prichádza jeseň, len tíško hľadíme okolo seba, čo sa to v prírode deje. Tá začne hýriť najkrajšími farbami, ktorá sa pomaly vytráca a nahrádza ju obyčajná šedá ...
 4. Za krásami Slovenského krasu
  Štátna ochrana prírody SR – Správa Národného parku Slovenský kras Brzotín, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, a Mesto Rožňava zrealizovali 9. júna 2016 prírodovednú súťaž „Za krásami Slovenského krasu“ ...
 5. LOPTOŠI A DEŇ DETÍ
  Občianske združenie Basket Rožňava pod krycím názvom Loptoši je zamerané na všeobecnú pohybovú prípravu od 4 do 9 rokov /chlapci aj dievčatá/. Svoju činnosť sme začali vykonávať v septembri 2011 formou tréningov v telocvični základnej školy pod odborným dohľadom trénera. Našim cieľom je to, aby sa deti naučili pravidelne športovať a vydržali pri športe, čo najdlhšie. Venujeme sa všeobecnej pohybovej príprave, ktorá zároveň deti posilní na psychickej aj fyzickej úrovni. Deti sú pravidelným športovaním preukázateľne viac odolné voči chorobám a stresom ...
 6. Stretnutie partnerských miest
  V dňoch 10. až 11. júna 2016 sa zúčastnila delegácia mesta Rožňava v zložení Ing. Ján Lach - zástupca primátora, Mgr. Juraj Halyák - právnik a Mgr. Lenka Leštáková - referentka kultúry Svátku tří bratří 2016 v partnerskom meste Český Tešín a Cieszyn ...
 7. 45. výročie založenia Klubu dôchodcov v Rožňave
  Klub dôchodcov resp. Denné centrum v Rožňave má už svoju minulosť a históriu. V roku 1970 vtedajšie vedenie mesta hľadalo spôsob, ako pomôcť seniorom na dôchodku, ktorí sú činorodí, radi by sa ešte angažovali do rôznych spoločensko kultúrnych aktivít, alebo len tak si s niekým posedeli a porozprávali sa ...
 8. VYHODNOTILI ÚSPEŠNOSŤ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V OKRESE ROŽŇAVA
  Blíži sa koniec školského roka a takýto čas už tradične hodnotíme výsledky práce všetkých žiakov. A to nielen výsledky v škole, ale aj úspechy žiakov, ktorí sa po celý školský rok zapájali do mnohých predmetových, umeleckých a športových súťaží a olympiád. Sú výnimočné a vzácne preto, lebo sa na ne usilovne pripravovali vo svojom voľnom čase pod vedením svojich pedagógov ...
 9. Juniáles 2016 na ZŠ Zlatá v Rožňave
  Na ZŠ Zlatá v Rožňave sa v sobotu 11. júna konal už tradičný Juniáles. Organizátori hľadeli so zmiešanými pocitmi smerom k oblohe a dúfali, že počasie im nespraví škrt cez rozpočet. No nespravilo ...
 10. Výstava Poézia kameniny sa prezentuje v Jelšave
  Výstavou Poézia kameniny sa Banícke múzeum v Rožňave prezentuje v týchto dňoch v rámci Dní mesta Jelšava 2016 ...
< 1 2 3 4 >

Pohotovosť

Pohotovosť
Lekárne (PDF, 21 kB)
Zubná (PDF, 180 kB)
 
 
 

Pomáhajú mestu

Pomáhajú mestuOZ Otvor dvor
 

Ako vybaviť

Ako vybaviť- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Matrika ...
 

Formuláre & tlačivá

Formuláre & tlačivá- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Podnikatelia ...
 

Pre mládež

Pre mládež- Novinky
- Program Erazmus
- Aktuálne výzvy ...
 

Informujeme

Dlhodobé oznamy

Naši partneri