Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Aktuálne v meste

Valentínska kvapka krvi 2017 - vyhodnotenie

Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Rožňave sa v tomto roku zapojil do kampane na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi „Valentínska kvapka krvi", v dňoch od 13. februára do 17. marca 2017 v spolupráci s Hematologicko - transfúznym oddelením NsP Sv. Barbory v Rožňave. Tohtoročným heslom kampane bolo „Šťastie máme v krvi Cieľom tejto kampane bolo zapojiť najmä študentov a prvodarcov, aby sa stali bezpríspevkovými darcami krvi. Ten kto daroval krv, obdržal od Slovenského Červeného kríža spomienkový predmet ...

Pokračovať v článku →

 1. Ceny Košického samosprávneho kraja - výzva
  Vážení občania, športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie Tak ako v predchádzajúcom roku aj v roku 2017 budú Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja ako aj predsedom Košického samosprávneho kraja udelené verejné ocenenia: Cena Košického samosprávneho kraja, Cena predsedu Košického samosprávneho kraja a Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja ...
 2. Veľkonočné trhy 2017
  Organizačné pokyny pre účastníkov Veľkonočných trhov 2017 ...
 3. Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava
  Mesto Rožňava vyhlasuje výzvu športovým klubom, kultúrnym, mládežníckym, spoločenským a sociálnym organizáciám na predkladanie žiadostí o dotáciu finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava ...
 4. Valentínska kvapka krvi 2017 - vyhodnotenie
  Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Rožňave sa v tomto roku zapojil do kampane na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi „Valentínska kvapka krvi", v dňoch od 13. februára do 17. marca 2017 v spolupráci s Hematologicko - transfúznym oddelením NsP Sv. Barbory v Rožňave. Tohtoročným heslom kampane bolo „Šťastie máme v krvi Cieľom tejto kampane bolo zapojiť najmä študentov a prvodarcov, aby sa stali bezpríspevkovými darcami krvi. Ten kto daroval krv, obdržal od Slovenského Červeného kríža spomienkový predmet ...
 5. Pozvánka na zasadnutie MZ
  V zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave na deň 27. marca 2017 o 9.00 hodine do rokovacej miestnosti MZ ...
 1. Rekonštrukcia rozvodov na okruhu PK 105-vetva II a prepojenie na okruh K-106, Rožňava
  STEFE Rožňava, s.r.o., so sídlom Páterová 8, 048 01 Rožňava, IČO 31 673 660, podala na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú inžiniersku stavbu: „Rekonštrukcia rozvodov na okruhu PK 105-vetva II a prepojenie na okruh K-106, Rožňava“, v intraviláne mesta Rožňava, v lokalite ulíc: Mierová, Jarná, Letná, Šafárikova, na pozemkoch par. č. KN-C 2081/141, 2081/18, 2081/146, 2073/1, 1983/1, 1989/1, 1989/4, 1989/6, 1989/9, 2073/12, 1989/11 (KN-E 250/22 a 250/123) v k. ú. Rožňava ...
 2. Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
  Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Ing. Vojtech Zsóri, Kósu-Schoppera 31, 048 01 Rožňava
 3. Rožňava - úprava NN a DP na ulici Čučmianskej dlhej
  Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, IČO 36 599 361, podala na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby „Rožňava - úprava NN a DP na ulici Čučmianskej dlhej“ na pozemkoch par. č. KN-C 101/1, KN-C 2236/1 (KN-E 2382/2) v k. ú. Rožňava ...
 4. Pozvánka na zasadnutie MZ
  V zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave na deň 27. marca 2017 o 9.00 hodine do rokovacej miestnosti MZ ...
 5. VO 14 - 2017 - Ka - Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na uskutočnenie stavebných prác na : „Obnova MsÚ v Rožňave, zameranú na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy“ - Výzva
  Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 1. Schôdze cechu sa zvolávali tabuľkou
  Rožňava patrila už v 17. storočí medzi najvýznamnejšie remeselnícke strediská v Uhorsku. V meste pulzoval čulý remeselnícky život s početnými cechmi. K cechovému životu neodmysliteľne patrili cechové zvolávacie tabuľky ...
 2. Zimná sezóna 2016/2017 v Rožňave
  V tejto sezóne opäť členovia LO TJ Elán pripravili pre deti (6 až13 rokov ) a záujemcov o lyžovanie akciu „ Lyžovanie s Elánom“. Uskutočnili osem výjazdov (január, február ) do lyžiarskych stredísk Studničky Vernár, Ski Telgárt, Relax Plejsy a tak umožnili naučiť sa, zdokonaliť sa, alebo prekonať seba samého v počte najazdených kilometrov na svahu ...
 3. Historické predpoludnie v múzeu
  V rámci Zážitkového učenia sa dňa 16. 3. 2017 zúčastnili žiaci ZŠ v Brzotíne podujatia Historické predpoludnie v múzeu. Navštívili sprístupnené expozície Baníckeho múzea v Rožňave ...
 4. 8. marec – Medzinárodný deň žien
  História Medzinárodného dňa žien (MDŽ) siaha do prelomu 19. a 20. storočia, do doby industriálneho rozmachu. Ten priniesol prvú vlnu feminizmu, ktorá sa spájala najmä so zápasom o politické práva žien. Korene MDŽ siahajú do rokov 1857 a 1911, keď robotníčky v textilných závodoch v New Yorku protestovali proti zlým pracovným podmienkam ...
 5. Vernisáž výstavy Zachovanie dávnych remesiel v krajinách Vyšehradskej štvorky
  V piatok 3. 3. 2017 o 17.00 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave zazvonili zvony mladého rožňavského zvonolejára, Róberta Slíža, a vytvorili tak krásny zvukový úvod slávnostnej vernisáže k výstave Zachovanie dávnych remesiel v krajinách Vyšehradskej štvorky ...
 6. Palice, kyjaky a ozembuchy v Dome tradičnej kultúry Gemera
  V stredu 22. februára 2017 sa v rámci programu U nás taká obyčaj predstavil ľudový umelecký výrobca Pavel Ferdinandy z Revúcej a folklórny súbor Dubina z Rožňavy ...
 7. Začala nová sezóna 2017 v súťažiach zmiešaných družstiev dospelých
  Cez víkend sa začala nová sezóna 2017 v súťažiach zmiešaných družstiev dospelých. U nás v športovej hale Gymnázia na Štítnickej ulici sme usporiadali 1. kolá 2. aj 3. ligy oblasť Východ ...
 8. BAJŠANSKO PRELO 2017 – BAJŠANSKÉ PRIADKY 2017
  V dňoch 24.2.- 25.2.2017 sa oficiálna delegácia mesta na čele s primátorom mesta Pavlom Burdigom zúčastnila 12. ročníka akcie Bajšanské priadky. Súčasťou delegácie bola aj malá kultúrna úderka Folklórneho súboru Dubina ...
 9. Vernisáž výstavy Historická Rožňava na fotografiách
  Vernisáž druhej tohtoročnej výstavy s názvom Historická Rožňava na fotografiách sa uskutočnila v utorok 7. februára 2017 vo výstavných priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave. Slávnostnú vernisáž otvoril riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave, Pavol Lackanič ...
 10. Milujeme Rožňavu...
  Milujeme Rožňavu... alebo zábavno - edukačné predpoludnie „Čo vieš o svojom meste?“

Pohotovosť

Pohotovosť
Lekárne (PDF, 182 kB)
Zubná (PDF, 180 kB)
 
 
 

Pomáhajú mestu

Pomáhajú mestuOZ Otvor dvor
 

Ako vybaviť

Ako vybaviť- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Matrika ...
 

Formuláre & tlačivá

Formuláre & tlačivá- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Podnikatelia ...
 

Pre mládež

Pre mládež- Novinky
- Program Erazmus
- Aktuálne výzvy ...
 

Informujeme

Dlhodobé oznamy

Naši partneri