Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Aktuálne v meste

Pozvánka na zasadnutie MZ

V zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave na deň 29. júna 2017 o 9.00 hodine do rokovacej miestnosti MZ ...

Pokračovať v článku →

 1. Pozvánka na zasadnutie MZ
  V zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave na deň 29. júna 2017 o 9.00 hodine do rokovacej miestnosti MZ ...
 2. Telekomunikačný stožiar a NN prípojka stavby ZS a RR bodu RV-SAF, Rožňava
  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava v zastúpení spoločnosťou DelCom Slovakia a.s., Drobného 27, Bratislava, podala na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Telekomunikačný stožiar a NN prípojka stavby ZS a RR bodu RV-SAF, Rožňava“ na pozemku C-KN parc. č. 1941/40 odčlenenej z C-KN parc.č. 1941/1 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a NN prípojka, ktorá bude vedená cez pozemky C-KN parc.č.1941/11 a C-KN parc.č. 1941/1 zapísané na LV č. 1278 v k.ú. Rožňava. Vlastník pozemku Eurobus, a.s., Staničné námestie 9, Košice ako prenajímateľ má na vyššie uvedený pozemok uzatvorenú Nájomnú zmluvu zo dňa 09.12.2015 s nájomcom Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava ...
 3. VEREJNÁ VYHLÁŚKA o mieste uloženia písomnosti
  Mesto Rožňava na základe § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vykonáva doručenie zásielky verejnou vyhláškou z dôvodu, že súčasný pobyt účastníka konania nie je správnemu orgánu známy ...
 4. Oznámenie o voľnom prac. mieste
  Prac. pozícia: Riaditeľ(ka) MŠ
 5. Priamy prenájom majetku
  Technické služby mesta Rožňava ako správca nehnuteľností Mesta Rožňava zverejňujú na základe ustanovení zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a na základe ustanovenia §7 ods.3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta zámer na prenájom majetku mesta formou ponukového konania ...
 1. Najstaršia občianka mesta Rožňava
  V zariadení Subsídium dňa 20.6.2017 oslavovali svoj veľký deň nielen jubilanti oslavujúci svoje okrúhle životné jubileá, ale aj najstaršia občianka mesta Rožňava, p. Anna Jankóová. Táto skromná a vždy usmievavá „teta“ sa narodila 28.6.1919 v Drnave a svoje 98. narodeniny oslávila síce trocha predčasne, ale veľmi veselo – s ostatnými jubilantmi v kruhu svojich najbližších za sprievodu kultúrneho programu a veselej hudby ...
 2. Rómske piesne
  Gemerské osvetové stredisko s finančnou podporou Fondu na podporu umenia zorganizovalo dňa 16. júna špeciálny spevácky dom spojený s tancovačkou pri muzike ...
 3. Oslavy životných jubileí v zariadení Subsídium
  Míňajú sa roky. Uprostred starosti i radosti, v životnej aktivite človeka, jedného dňa je tu staroba. Ani sa nenazdáme ako, jednoducho je tu. Úcta, láska, porozumenie, trpezlivosť a uznanie autority starších by sa mali premietať v každodennom živote ako samozrejmosť ...
 4. Festival Zlatý žobrák sa po prvýkrát objavil v Rožňave
  Hlavným dejiskom Medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák boli aj tento rok Košice. Od 7. do 10. júna 2017 sa na 23. ročníku tohto jedinečného festivalu svojho druhu v Európe premietalo množstvo zaujímavých dokumentárnych filmov. Odborná porota vybrala tie najlepšie filmy spomedzi vyše 300 prihlásených autorov z 53 krajín sveta ...
 5. Stretnutie partnerských miest na česko-poľskej hranici
  „Svátku tří bratří 2017“, ktoré organizujú naše partnerské mestá Cieszyn a Český Těšín na oboch stranách rieky Olza, sa zúčastnili aj zástupcovia našej samosprávy ...
 6. Krásne čitateľské podujatie už po štvrtýkrát na Námestí baníkov
  V roku 2014 sa uskutočnil prvý ročník podujatia Nerušte ma, čítam a odvtedy si už získalo svoju pozíciu v „kultúrnom kalendári mesta Rožňava“. Pod záštitou primátora Pavla Burdigu ho zorganizovala Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave v spolupráci s mestom Rožňava 8. júna 2017. Niekoľko úryvkov z kníh deťom prišli prečítať Mgr. Monika Šeďová - riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava a PaedDr. Janka Mičudová - vedúca Odboru školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ v Rožňave ...
 7. Galerijno-pedagogické hodiny k výstave ŽIŤ v GBM
  Výstava s názvom Žiť, ktorá je inštalovaná v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave a potrvá do 19. 7. 2017, predstavuje diela súčasných regionálnych výtvarníkov: Veroniky Trnečkovej, Viktórii Zatrochovej a Alexandry Selmeciovej ...
 8. Múzejno-pedagogická hodina k výstave Šuster drž sa svojho kopyta
  Výstavu Šuster drž sa svojho kopyta, ktorá je aktuálne inštalovaná v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, navštívili v týchto dňoch žiaci Základnej školy s VjM Materskou školou VjSaM z Krásnohorského Podhradia. Cieľom ich návštevy bola práca na téme samotnej výstavy. Tá im poskytla možnosť oboznámiť sa s bohatou históriou košických a rožňavských cechov obuvníkov, ktoré sú na výstave podrobne popísané a znázornené ...
 9. Projektový deň v Baníckom múzeu v Rožňave
  Dňa 1. júna 2017 sa pod taktovkou pracovníčok Baníckeho múzea v Rožňave konal projektový deň ZŠ Ul. Pionierov Rožňava. Cieľom podujatia bolo spoznať históriu mesta Rožňava a oboznámiť sa s významnými budovami, priamo súvisiacimi s baníckou tradíciou tohto významného kráľovského banského mesta ...
 10. Belvárosi Fesztivál nášho partnerského mesta Belváros-Lipotváros
  Mesto Rožňava oslávilo 20. výročie podpísania partnerskej zmluvy s V. obvodom Budapešti –Lipotvárosom na jednom z najväčších festivalov v Maďarsku. Belfest sa konal priamo v srdci Budapešti, a teda Lipotvárosi. Festival slávnostne otvorila výstava historických fotografií starobylej Rožňavy, na ktorej slovo dostal primátor nášho mesta Pavol Burdiga, ale aj poslanci MZ- Arpád Laco a Zoltán Beke ...

Pohotovosť

Pohotovosť
Lekárne (PDF, 181 kB)
Zubná (PDF, 181 kB)
 
 
 

Pomáhajú mestu

Pomáhajú mestuOZ Otvor dvor
 

Ako vybaviť

Ako vybaviť- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Matrika ...
 

Formuláre & tlačivá

Formuláre & tlačivá- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Podnikatelia ...
 

Pre mládež

Pre mládež- Novinky
- Program Erazmus
- Aktuálne výzvy ...
 

Informujeme

Dlhodobé oznamy

Naši partneri