Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Aktuálne v meste

VO 5 - 2017 - Ka - Kopírovacie zariadenia - prenájom - Výzva

Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Pokračovať v článku →

 1. Detské ihrisko Žihadielko
  Vážení a milí občania, hlasujme spoločne za projekt nového ihriska. Úspešný môže byť, ak sa zapojí každý Rožňavčan ...
 2. Najvyššie mestské ocenenia – výzva na predloženie návrhov
  Vážení občania, uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave číslo 331/2011 bolo schválené organizovanie Dní mesta Rožňava súčasne s Rožňavským jarmokom v mesiaci september so zachovaním pôvodných podujatí Dní mesta ...
 3. Rodičovský servis
  Výroba masiek na karneval, stavanie snehuliakov, karaoke show, tvorivé dielne, posedenie pri čajíku, karneval na ľade a mnoho ďalších činností ...
 4. Fond pre podporu umenia v roku 2016 finančne podporil projekty Baníckeho múzea v Rožňave
  Fond na podporu umenia (FPU) je verejnoprávnou inštitúciou, ktorá zabezpečuje z verejných zdrojov podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry pričom poskytuje finančné prostriedky aj na podporu múzeí, umeleckých aktivít a kultúry vo všeobecnosti. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry, ktorý poskytuje finančné prostriedky pre múzea a galérie. Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, podalo v roku 2016 na FPU 7 úspešných projektov, ktoré boli podporené celkovou sumou 13.800 eur; spoluúčasť žiadateľa je vo výške 1104 eur ...
 5. Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava
  Mesto Rožňava vyhlasuje výzvu športovým klubom, kultúrnym, mládežníckym, spoločenským a sociálnym organizáciám na predkladanie žiadostí o dotáciu finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava ...
 1. VO 5 - 2017 - Ka - Kopírovacie zariadenia - prenájom - Výzva
  Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 2. Rožňava - úprava NN a DP na ulici Čučmianskej dlhej
  Dňa 09.12.2016 podala Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: „Rožňava - úprava NN a DP na ulici Čučmianskej dlhej“ na pozemkoch par. č. KN-C 101/1, KN-C 2236/1 (KN-E 2382/2) v k. ú. Rožňava ...
 3. Telekomunikačný stožiar a NN prípojka stavby ZS a RR bodu RV-SAF, Rožňava
  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava v zastúpení spoločnosťou DelCom Slovakia a.s., Drobného 27, Bratislava, podala dňa 28.11.2016 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Telekomunikačný stožiar a NN prípojka stavby ZS a RR bodu RV-SAF, Rožňava“ na pozemku C-KN parc. č. 1941/40 odčlenenej z C-KN parc.č. 1941/1 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a NN prípojka, ktorá bude vedená cez pozemky C-KN parc.č.1941/11 a C-KN parc.č. 1941/1 zapísané na LV č. 1278 v k.ú. Rožňava ...
 4. Rekonštrukcia rozvodov na okruhu PK 105-vetva II a prepojenie na okruh K-106, Rožňava
  STEFE Rožňava, s.r.o., so sídlom Páterová 8, 048 01 Rožňava, IČO 31 673 660 podala na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „Rekonštrukcia rozvodov na okruhu PK 105-vetva II a prepojenie na okruh K-106, Rožňava“ v intraviláne mesta Rožňava, v lokalite ulíc: Mierová, Jarná, Letná, Šafárikova ...
 5. VO 4 - 2017 - Ka - Odborná prehliadka a údržba zdvíhacích zariadení - Výzva
  Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 1. Zriadenie banského náučného chodníka na lokalite Rákoš
  Gemerský banícky spolok Bratstvo realizuje zriadenie banského náučného chodníka na lokalite Rákoš. Chodník prechádza pozemkami vo vlastníctve Mesta Rožňava, Mestských lesov s. r. o. Rožňava, a Lesov SR š.p. Banská Bystrica ...
 2. Cesta za rozprávkami 2016
  Cesta za rozprávkami patrí k najúspešnejším projektom, ktoré divadlo ACTORES ponúka v rámci svojej divadelnej činnosti na svojom javisku. Ide o cyklus rozprávok a v roku 2016 už prebehol jeho jubilejný 15. ročník. Základnou myšlienkou je počas aktuálneho roka priniesť desiatku hosťujúcich rozprávkových inscenácií, vrátane divadelných produkcií mestského divadla ACTORES, so zámerom pre deti a mládež ...
 3. Gemerské olympijské hry – 2016
  Súčasťou celoslovenskej „Olympijskej štafety RIO 2016“ boli aj Gemerské olympijské hry žiakov základných a detí materských škôl. Konali sa v dňoch 25. – 27. mája 2016 na atletickom štadióne Základnej školy Akad. J. Hronca na Zakarpatskej ul. v Rožňave ...
 4. Kultúrne vyplnenie voľného času s detskými divadelními predstaveniami a tvorivými dielňami
  Rodinné popoludnie v duchu Vianoc sa uskutočnilo 14. decembra 2016. Žiaci ZŠ Reformovanej cirkvi v Rožňave predstavili „Bethlehemes” – vianočné zvyky. Od Mikuláša a čerta dostali deti mikulášske balíčky, ktorému sa deti veľmi potešili ...
 5. Letný tábor pre deti so slovenskou a maďarskou národnosťou z Rožňavy a okolia
  Tábor sa uskutočnil v júli od 22. - do 26-ho augusta 2016, na ktorom sa zúčastnilo 30 detí. Táborová činnost bola organizovaná v priestoroch Csemadoku formou dennej dochádzky. Zámerom podujatia bolo naplniť voľný čas detí rozmanitými aktivitami, zapojiť ich do záujmových činností. K dispozícií boli učitelia v tvorivých dielňach, kde si deti mohli vlastnoručne pripraviť rôzne ozdoby, zvieratká, kvety...
 6. Deň hudby a tanca
  Deň Hudby a tanca sa uskutočnil 27. augusta 2016. Slávnostný príhovor mal Szesztay Ádám hlavný konzul Maďarskej republiky v Košiciach. Vystúpili Spevokol Bokréta-Jablonov nad Turňou, Spevokol Bíborka-Dlhá Ves, Spevokol „Horenka“-Bükkszentkereszt, Folklórny spevokol-Répáshuta, Amatérsky humoristi z Meliaty ...
 7. Prípravný turnaj žiakov
  Basketbalový klub BK ŠPD – športom proti drogám Rožňava nadväzuje na bohatú históriu športu, konkrétne basketbalu, ktorý má v meste svoje pevné zázemie, za sebou nesmierne veľa úspechov a pred sebou ešte mnoho výziev. Práve pre realizáciu budúcich výziev a dosahovania úspešnej reprezentácie mesta Rožňava Vám veľmi pekne ďakujeme za schválenie dotácie z rozpočtu mesta ...
 8. Basketbalový maratón
  Basketbalový klub BK ŠPD – športom proti drogám Rožňava nadväzuje na bohatú históriu športu, konkrétne basketbalu, ktorý má v meste svoje pevné zázemie, za sebou nesmierne veľa úspechov a pred sebou ešte mnoho výziev. Práve pre realizáciu budúcich výziev a dosahovania úspešnej reprezentácie mesta Rožňava Vám veľmi pekne ďakujeme za schválenie dotácie z rozpočtu mesta ...
 9. K najbohatším remeselníkom v Rožňave patrili mäsiari
  V Rožňave v 15. – 16. storočí tvorili popri baníkoch významnú vrstvu obyvateľstva remeselníci. Takmer do konca 16. storočia malo mesto iba remeslá nevyhnutne potrebné pre život obyvateľstva alebo pre baníctvo a hutníctvo. Za krátky čas sa Rožňava zmenila na remeselnícke mesto s početnými cechmi ...
 10. Deti na hokej
  V nedeľu 11.12.2016 sa na zimnom štadióne konalo športové popoludnie, ktoré sa nieslo pod názvom „DETI NA HOKEJ“. Túto akciu pripravil pre deti Hokejový klub mesta 98 – mládeže Rožňava v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja a mestom Rožňava

Pohotovosť

Pohotovosť
Lekárne (PDF, 183 kB)
Zubná (PDF, 177 kB)
 
 
 

Pomáhajú mestu

Pomáhajú mestuOZ Otvor dvor
 

Ako vybaviť

Ako vybaviť- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Matrika ...
 

Formuláre & tlačivá

Formuláre & tlačivá- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Podnikatelia ...
 

Pre mládež

Pre mládež- Novinky
- Program Erazmus
- Aktuálne výzvy ...
 

Informujeme

Dlhodobé oznamy

Naši partneri