Informácia o možnosti zapojiť sa do procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta.
 
Vážení obyvatelia, vážené obyvateľky, dovoľte, aby sme Vám predstavili možnosť aktívnej účasti obyvateľov mesta na tvorbe verejných služieb samosprávy. Ak máte nápad, ako zlepšiť životné a sociálne prostredie vo vašom okolí, podporiť aktivity vašej miestnej komunity, alebo prispieť k vylepšeniu verejných služieb, či navrhnúť novú, pomôžeme vám získať priestor a podporu pre jeho realizáciu. Toto všetko je možné realizovať formou participatívneho rozpočtu. Dovoľte priblížiť Vám  pojem „participatívny rozpočet“
 
Úloha občanov nekončí účasťou na voľbách raz za štyri roky, participatívny rozpočet (PR) je demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Obyvatelia samosprávy sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní, realizácií a kontrole verejných služieb a fungovania samosprávy. Mesto v rozpočte vyčlení určitú sumu na realizáciu tejto úlohy. To znamená, že túto sumu venuje samospráva svojim občanom, aby ju použili na vytvorenie niečoho, čo v našom meste chýba, alebo čo treba zlepšiť. Mesto môže vyzvať občanov na predloženie nápadov, zámerov, projektov, ktoré by mali prispieť k zvýšeniu kvality života občanov v meste. Je to možné realizovať aj formou verejných stretnutí s občanmi mesta. Pre každý rok sa môžu sa určiť  tzv. tematické participatívne okruhy ako napr. verejný priestor, zeleň, deti, seniori ....  určiť príslušnú  komisiu, ktorá z nápadov a podnetov vytvorí reálne projekty. Alebo  môžu predkladať priamo projekty. Za pripravené projekty potom môžu občania  mesta hlasovať. Podmienky a forma hlasovania  budú dopredu  odsúhlasené. Víťazné projekty realizujú samotní participanti na čele s koordinátormi a s pomocou Mesta (napríklad pri verejnom obstarávaní, povoleniach a ďalších). Samotná realizácia podlieha sezónnosti (napríklad vysádzanie stromov v danom ročnom období), ale aj času, ktorý je potrebný či už na vybavenie povolenia alebo verejného obstarávania. Finálny termín, kedy sa však začnú realizovať jednotlivé projekty závisí na angažovanosti participantov a koordinátorov projektov, ktorí sú za svoje projekty zodpovední.
 
Na konci realizácie všetkých projektov dochádza k vyhodnoteniu všetkých projektov participatívneho rozpočtu.
 
V prílohe Vám predkladáme pripravený návrh „Zásad participatívneho rozpočtu“ mesta Rožňava na pripomienkovanie.  Pripomienky môžete podávať na mailovú adresu: klara.leskovjanska@roznava.sk, v písomnej forme v podateľni MsÚ na adrese: Mesto Rožňava,   Šafárikova 29, 048 01 Rožňava v termíne do 30.9.2017.
 
Následne budú „Zásady participatívneho rozpočtu“ predložené na schválenie mestskému zasupiteľstvu.
 
 
pdf icon Zásady participatívneho rozpočtu
(PDF, 300 kB)
 
 

© Mesto Rožňava, 11. 8. 2017, Ing. Klára Leskovjanská  -  Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 11.08.2017 10:57 hod.