Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Občan

Rekonštrukcia strechy bytového domu - šikmá strecha

Stavebné bytové družstvo, so sídlom Budovateľská č. 49, 048 01 Rožňava podalo dňa 08.11.2017 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia strechy bytového domu - šikmá strecha“ na Ulici edelényskej č. 34, 36 v Rožňave, súp. č. 1989, nachádzajúci sa na pozemku parc. č. KN-C 4037/3 v k. ú. Rožňava. Na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. 4483/2017-50682-VYST-An zo dňa 11.10.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2017. Dňom podania žiadosti o stavebné povolenie bolo stavebné konanie začaté ...

Pokračovať v článku →


Kancelária 1. kontaktu (prízemie vľavo)
 
Svoje zastúpenie tu majú tieto odbory (oddelenia):
1. Evidencia obyvateľstva - stále pracovisko, Eva Lázárová, tel.: 058 / 7773241, Mgr. Andrea Klenovská, tel.: 7773237
2. Podateľňa úradu - stále pracovisko, Mgr. Ingrid Čiefová, tel.: 058 / 7773282
3. Pokladňa - stále pracovisko, Bc. Katarína Balázsová tel.: 058 / 7773293
4. Dane a poplatky - stále pracovisko, Jarmila Breuerová, tel.: 058 / 7773204
6. Výstavba, územný plán, životné prostredie, spoločný obecný úrad - stále pracovisko, Mgr. Peter Hrivnák, tel.: 7773227


 

V Kancelárii prvého kontaktu a na matričnom úrade vaše podania zamestnanci vybavia nasledovne:

Pondelok od: 08:00 - 11:30 hod. a od 12:30 - 15:00 hod.
Utorok od: 08:00 - 11:30 hod. a od 12:30 - 15:00 hod.
Stredu od: 08:00 - 11:30 hod. a od 12:30 - 17:00 hod.
Štvrtok od: 08:00 - 11:30 hod. a od 12:30 - 15:00 hod.
Piatok od: 08:00 - 11:30 hod.

 

Narodenia, sobáše, úmrtia


Nebezpečné kozmetické výrobky


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožnave informuje
verejnosť o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii
201400752-2-649hvapbp---3.10.2014.pdf (1219.76 kB)  Stiahnúť
201400194-5-276hvapbp---13.5.2014.pdf (55.18 kB)  Stiahnúť
201400654-2-529hvapbp---6.8.2014.pdf (425.62 kB)  Stiahnúť
201400697-2-601hvapbp---28.8.2014.pdf (317.37 kB)  Stiahnúť
201400653-2-528hvapbp---6.8.2014.pdf (649.81 kB)  Stiahnúť