Technické služby mesta Rožňava


 

Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku
 
Technické služby mesta Rožňava ako správca nehnuteľností Mesta Rožňava zverejňujú na základe ustanovení zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a na základe ustanovenia §7 ods.3  Zásad hospodárenia s majetkom mesta zámer na prenájom majetku mesta formou ponukového konania. 
 
  1. Predmet priameho prenájmu a účel využitia:
Nebytový priestor nachádzajúci sa na pozemku ,  evidovanom katastrálnym úradom v Košiciach, Správou katastra Rožňava: predajný stánok postavená na pozemku  parc. č. KN 875/608, 1470/13,1470/26 a 1470/27
Prenajímané priestory o výmere : 8,46 m2 ( predajný stánok č. 22 )
 
Označenie budovy, v ktorej sú prenajímané priestory : predajný stánok č. 22 na trhovisku pri  SAD , Košická ul.   048 01 Rožňava 
Predmetné nebytové priestory sú Dodatkom č. 6 k Zriaďovacej listine na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 129/2009 zo dňa 20.05.2009 dané do správy Technickým službám mesta Rožňava, a to od 01.07.2009.
 
2./ Doba nájmu:
Neurčitá
 
3./ Cena:
Výška nájomného podľa platných Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta je 172,41 €/ročne.
Minimálna cena nájom –  172,41  € /ročne
 
Nájom pozemku , na ktorom je uvedený predajný stánok umiestnený  v zmysle VZN o trhovom poriadku : 296,10€ / ročne
Výška služieb spojených s užívaním pozemku / vodné a stočné 8 mes. + upratovanie trhoviska celoročne / : 45,84€ / ročne. Elektrická energia je fakturovaná polročne a to na základe odpočtu elektromeru / podľa  skutočnej spotreby /. 
 
4./ Obhliadka predmetného majetku:
Záujemcovia si môžu predmet priameho prenájmu obhliadnuť, dňa 23.09. 2021, od 10.30 hod. do 11.30 hod., kontaktná osoba Milan Benco, tel. č. 0911968461 ( TSMRV, úsek nebytových priestorov ,trhoviska a parkovísk, Štítnická 21, Rožňava ).
 
5./ Cenová ponuka:
Záujemcovia predložia návrh cenovej ponuky podpísaný fyzickou osobou, u právnickej osoby jej štatutárnym zástupcom. Cenovú ponuku môžu predložiť záujemcovia osobne alebo poštou na adresu: Technické služby mesta Rožňava, Štítnická č.21, 048 01 Rožňava. Na obálke uviesť „ Neotvárať ! Cenová ponuka na prenájom stánku Trhovisko Rožňava“.
Ponuku môžu záujemcovia predložiť najneskôr v termíne do dňa 28.09.2021  do 11.30 hod. Cenová ponuka musí obsahovať potrebné identifikačné údaje,  ponúknutú cenu, účel využitia predmetu nájmu, tel. kontakt.,  fyzická osoba predloží aj písomný súhlas so spracovaním osobných údajov, kópiu platného občianskeho preukazu a čestné prehlásenie, že nemá žiadne finančné záväzky voči mestu Rožňava .
Podnikatelia  a právnické osoby uvedú navyše IČO, DIČ, predložia kópiu  výpisu zo živnostenského registra alebo obchodného registra, prípadne ak sa jedná o iný spôsob registrácie ( povolenie vydávané VÚC a pod. ).
    
6./ Ďalšie podmienky priameho prenájmu:
Ak žiadny z účastníkov ponukového konania nepodá ponuku aspoň vo výške minimálnej ceny resp. nepredloží doklady podľa bodu 5, ponukové konanie  končí.
   V prípade ak úspešný účastník   neprevezme  nebytové priestory a nepodpíše nájomnú
zmluvu do doby 1  týždňa  od podpísania zápisnice vyhodnotenia  ponukového konania prenájmu  majetku, správca majetku osloví a vyzve na prevzatie nebytových priestorov  záujemcu, ktorého cenová ponuka bola druhá najvyššia v poradí .
 
  1. Vyhodnotenie:
Vyhodnotenie sa uskutoční na zasadnutí komisie dňa 28.09.2021 o 13.30 hod. Komisia predloží zápis z vyhodnotenia ponúk na overenie a schválenie primátorovi mesta Rožňava. Po schválení výsledku ponukového konania budú všetci záujemcovia informovaní o jeho výsledku.
 
 
 
 
V Rožňave, 14.09.2021
 
 
 
 
 
PaedDr.  Mikuláš  G r e g o r, MPH                                         
riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava 
 
 
Michal  D o m i k
primátor mesta Rožňava
 
 
 

© Mesto Rožňava, 16. 9. 2021 Irena Halászová -  Technické služby mesta Rožňava

 
 
Publikované: 16.09.2021 14:37 hod.