Zverejnenie zámeru prenájmu nebytového priestoru
 
Základná škola, Pionierov 1, Rožňava  ako správca majetku vo vlastníctve mesta Rožňava, zverejňuje v zmysle  §9a ods. 9  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a na základe ustanovenia §7 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta, zámer na prenájom majetku mesta.
 
1. Identifikácia prenajímateľa:
Kontaktná osoba:PaedDr. Erika Fábiánová – riaditeľka školy
 
2. Predmet a účel nájmu:
Nebytový priestor na prevádzkovanie školského bufetu a predajne školských pomôcok, v budove školy zapísanej na LV č. 5091, katastrálne územie Rožňava, parcelné číslo 1774/1, súpisné číslo 642. Prenajímané priestory o výmere:  21 m2.
Predmet nájmu je vykurovaný, s dodávkou pitnej vody, odkanalizovaný, s elektrickou prípojkou a príslušným elektrickým rozvodom a je súčasťou školy.
 
3. Doba nájmu:
Neurčitá
 
4. Cena:
Minimálna cena za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená podľa platných Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta na: 204,96 €/ rok
Náklady na služby spojené s prenájmom:510,00 €/ rok
Minimálna cena nájom + služby:714,96 €/ rok
 
5. Obhliadka predmetu nájmu sa uskutoční po dohode s riaditeľkou školy.
 
6. Cenová ponuka:
Ponuka uchádzača podľa tohto zámeru musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutú cenu a spôsob jej zaplatenia.
Ponuka musí ďalej obsahovať stručný podnikateľský zámer prenajímateľa.
Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „Prenájom bufet ZŠ Pionierov 1, NEOTVÁRAŤ“.
 
7. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 30.11.2018 do 12.00 hod. Ponuku žiadame predložiť v podateľni školy, alebo poštou na adresu školy tak, aby bola zaevidovaná v podateľni školy do 30.11.2018 do 12.00 hod.
 
8. Ďalšie podmienky:
Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk, budú všetky jeho ponuky zo zámeru na prenájom vylúčené.
Ak žiadny z účastníkov ponukového konania nepodá ponuku aspoň vo výške minimálnej ceny prenájmu, resp. nepredloží doklady podľa bodu 6. ponukové konanie končí.
V prípade ak úspešný účastník neprevezme nebytové priestory a nepodpíše nájomnú zmluvu do 1 týždňa od prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponukového konania prenájmu majetku, správca majetku osloví a vyzve na prevzatie priestorov záujemcu, ktorého cenová ponuka bola druhá najvyššia v poradí.
Podnikateľský zámer by mal obsahovať predbežnú špecifikáciou sortimentu školského bufetu a školských pomôcok s dodržaním zásad a všeobecných predpisov pre ponúkaný sortiment školského bufetu.
 
9. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie sa uskutoční na zasadnutí komisie menovanej primátorom mesta dňa 5.12.2018 o 13.00 hod. Komisia predloží zápis z vyhodnotenia ponúk na overenie a schválenie primátorovi mesta Rožňava. Po schválení výsledku budú všetci záujemcovia písomne informovaní o jeho výsledku.
 
 
 
 
 
PaedDr. Erika Fábiánová
riaditeľka školy
 
Pavol Burdiga
primátor mesta
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 8. 11. 2018 Ing. Ivan Nemčok, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 8.11.2018 13:39 hod.