Mesto Rožňava

Zverejnenie zámeru  priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
 
Mesto Rožňava v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na  základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 168/2019 zo dňa 26.09.2019 zverejňuje zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta Rožňava z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
 
- zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta, parcela parc. č. KN C 1073, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 147 m², zapísaného na LV 3001, pre Alžbetu Suchú, Krátka 4, Rožňava, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že žiadateľka je vlastníčkou susediacej nehnuteľnosti parc. č. KN C 1072, za cenu podľa Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta.
 
 
V Rožňave dňa 07.10.2019
 
 
 
Michal Domik
primátor mesta

 

 


© Mesto Rožňava, 10. 10. 2019, JUDr. Andrea Kalinová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 10.10.2019 20:18 hod.