ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní
v Banskej Bystrici Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica

 

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 250/2017 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2020. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške, a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2020 vybraných viac ako 230 miest a obcí, medzi nimi aj Vaše mesto. Do zisťovania je zaradených viac ako 2 600 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 9. decembra 2019 do 11. januára 2021.

V tomto období vybrané domácnosti vo Vašom meste navštívi Zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie"). Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 055/6410 239 - Ing. Eva Modráková, vedúca oddelenia, adresa: Werferova 3, 040 11 Košice.

 

 

Ing. Zlata Jakubovie, CSc.
generálna riaditeľka sekcie
Štatistický úrad SR v Banskej Bystrici

 


© Mesto Rožňava, 9. 12.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 9.12.2019 09:32 hod.