ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych
zisťovaní v Banskej Bystrici
Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica


 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Banská Bystrica
  16600-0738/2019
Garecová/0484323242
Varivodová/0484323282
14.6.2019

 

Vec: Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach (ŽP).

Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pre účely emisnej inventúry, pre zlepšenie energetickej bilancie a v neposlednom rade na to, aby Slovensko vedelo v budúcnosti plniť požiadavky na vysokú kvalitu ovzdušia a európske a medzinárodné záväzky zníženia národných emisií.

Na Slovensku bolo do tohto jednorazového zisťovania pre rok 2019 vybraných takmer 345 obcí, medzi nimi aj Vaše mesto. Do zisťovania je zaradených cca 4 100 domácností.
 
Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. októbra 2019.

V tomto období vybrané domácnosti vo Vašom meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 055/ 64 10 239 – Ing. Eva Modráková.

 
 
Ing. Zlata Jakubovie, CSc.
generálna riaditeľka sekcie
Štatistický úrad SR v Banskej Bystrici
 
 
 

© Mesto Rožňava, 25. 6.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 25.06.2019 08:47 hod.