MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
 
Č.j.: 4804/2018-59988-VYST-An
V Rožňave 03.12.2018
 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 
R O Z H O D N U T I E
 
 
BYTEX RV, s.r.o., so sídlom Betliarska  č. 4, 048 01 Rožňava, ako správca bytového domu, podala na príslušnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Zastrešenie  bytového  domu  sedlovou  strešnou  konštrukciou“  na  Ulici budovateľskej č. 13, 15, 17, súp. č. 646  v  Rožňave,  ktorý  je  umiestnený  na pozemku  parc.  č. KN-C  1773/5 v k. ú. Rožňava. Dňom podania návrhu bolo konanie o umiestnení stavby začaté.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“), v nadväznosti na  § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v platnom znení a v spojení s §§ 5, 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení posúdil návrh podľa § 35 stavebného  zákona   a  §§ 3 a 4  vyhlášky  č. 453/2000 Z. z. a na základe toho podľa §§ 39 a 39a a § 42 ods. (2) stavebného zákona, §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) vydáva
 
r o z h o d n u t i e    o   u m i e s t n e n í    s t a v b y
 
„Zastrešenie bytového domu sedlovou strešnou konštrukciou“, nad bytovým domom súp. č. 646 v Rožňave na Ulici budovateľskej  č. 13, 15, 17 , ktorý je umiestnený na pozemku parc. č. KN-C 1773/5 v k. ú. Rožňava.
 
Pozemok parc. č. KN-C 1773/5 v k. ú. Rožňava, na ktorom sa nachádza bytový dom súp. č. 646, sa nachádza v zastavanom území mesta Rožňava. Zastrešenie bytového domu sedlovou strešnou konštrukciou bude realizované nad štvrtým nadzemným podlažím bytového domu s vonkajším odvodnením do pododkvapového žľabu. Nosná konštrukcia strechy  je navrhnutá pomocou drevených väzníkov, ktorá bude zakrytá plechovou strešnou krytinou. Pôvodná stropná konštrukcia sa zateplí tepelnou izoláciou hrúbky 240 mm Prístup na strechu bude zabezpečený cez nový výlez zo schodiska.
 

Pre umiestnenie  stavby sa určujú tieto podmienky:

  1. Strecha bude umiestnená nad štvrtým nadzemným podlažím bytového domu. Pôdorysné rozmery stavby sú navrhnuté na 47,5 x 10,2 m. Výška nadstavby  je  navrhnutá  na 2,5 m, sklon strešnej konštrukcie je navrhnutý na 22˚.
  2. Maximálna výška stavby je navrhnutá na 14,25 m.
  3. Stavebné odpady a odpady z demolácií vzniknuté počas búracích a stavebných prác na objekte je držiteľ a pôvodca povinný zaradiť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  o zmene a doplnení niektorých zákonov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a je potrebné ich zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015  Z. z..
  4. S nebezpečným odpadom, ktorý vznikne počas realizácie stavby je potrebné nakladať podľa § 25 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, odpad je možné likvidovať len prostredníctvom organizácie, ktorá má oprávnenie na likvidáciu nebezpečného odpadu alebo na skládke nebezpečného odpadu.
  5. Ku kolaudačnému konaniu musí stavebník predložiť doklad o zneškodnení resp. zhodnotení vzniknutých odpadov počas realizácie stavby na Okresný úrad Rožňava (ŠSOH).
  6. Zatepľovacie práce na bytovom dome sa môžu vykonávať v mimohniezdnom období dážďovníkov obyčajných  t. j. v rozmedzí od 01.09 do 15.04.. Je nevyhnutné vymedziť 0,5 m širokú ochrannú zónu v okolí hniezd, kde s a v čase hniezdenia nebude vôbec zasahovať. V prípade, že sa vetracie otvory zabezpečia zaslepením proti vniknutiu dažďovníkov tmavých ešte pred hniezdnym obdobím t. j. od 01.10 do 20.03 kalendárneho roka, bude možné rekonštrukčné práce uskutočniť bez obmedzenia aj v hniezdnom období.
  7. Stavebník je povinný umiestniť tri špeciálne búdku pre dažďovníky APUS 3 do západnej štítovej fasády bytového domu nad každý vchod.  
  8. Pred začatím prác je stavebník povinný upovedomiť o začatí stavebných prác na bytovom dome Správu Národného parku Slovenský kras, Ing. Štefana Matisa (tel. 0911 390243, mail:matis@sopsr.sk).

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: do skončenia lehoty na ich podanie námietky účastníkmi konania neboli vznesené.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. (1) stavebného zákona dva roky odo dňa jeho právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. Podľa § 40 ods. (4) stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.

 

O d ô v o d n e n i e

BYTEX RV, s.r.o., so sídlom Betliarska  č. 4, 048 01 Rožňava, ako správca bytového domu, podala dňa 18.09.2018 na príslušnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Zastrešenie  bytového  domu  sedlovou  strešnou  konštrukciou“  na  Ulici budovateľskej č. 13, 15, 17, súp. č. 646  v  Rožňave,  ktorý  je  umiestnený  na pozemku  parc.  č. KN-C  1773/5 v k. ú. Rožňava.

Stavebný úrad podanú žiadosť preskúmal a posúdil, v zmysle ustanovení § 35 stavebného zákona a  §§ 3 a 4 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v platnom znení. Nakoľko predložené podklady boli postačujúce na posúdenie stavby, stavebný úrad listom č. 4804/2018-49114-VYST-An zo dňa 05.10.2018 stavebný úrad oznámil v súlade s § 36 ods. (4) stavebného zákona  začatie územného konania a nakoľko boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska v súlade s § 36 ods. (2)  stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníci konania mohli v súlade s § 36 ods. (2) stavebného zákona svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy v súlade s § 36 ods. (3) stavebného zákona. Stavebný úrad oznámil začatie konania o umiestnení stavby aj verejnou vyhláškou účastníkom konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb.

Vzhľadom k tomu, že stavebnému úradu neboli v stanovenej lehote doručené žiadne námietky a pripomienky od účastníkov konania a dotknutých orgánov a v priebehu konania nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia, rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Navrhovateľ s návrhom predložil tieto podklady: výpis z listu vlastníctva č. 3757 zo dňa 17.09.2018, kópia z katastrálnej mapy zo dňa 17.09.2018, projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach vrátane situácie osadenia stavby, zápisnica z domovej schôdze vlastníkov bytov

a nebytových priestorov v bytovom dome č. 13, 15, 17,  súhlas vlastníka pozemku parc. č. KN-C 1773/5 v k. ú. Rožňava Mesta Rožňava, vyjadrenia, stanoviská dotknutých orgánov a to: vyjadrenie Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH) č. OU-RV-OSZP-2018/007355 zo dňa 10.07.2018 a č. OU-RV-OSZP-2018/010191 zo dňa 18.10.2018, záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva č. 537/2018-393/HŽPaZ zo dňa 19.07.2018, stanovisko OR Hasičského a záchranného zboru č. ORHZ-RV1-511-001/2018 zo dňa 25.07.2018 a č. ORHZ-RV1-511-003/2018 zo dňa 24.08.2018, Správy národného parku a biosferickej rezervácie Slovenský kras č. NPSK 415-1/17 zo dňa 13.11.2017.

Správny poplatok bol v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatený podľa položky č. 59 písmena a) bodu 2 vo výške   100,- € do pokladne mesta Rožňava dňa 25.08.2017.

 

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa §§ 53 a 54 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia prostredníctvom mesta Rožňava na Okresný úrad v Košiciach, odbor výstavby a bytovej politiky. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných  prostriedkov.

 
 
 
Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent
 
 
 
Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa oznamuje rozhodnutie o umiestnení stavby a doručuje sa účastníkom konania o umiestnení stavby, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - rozhodnutie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.
 
 
 

© Mesto Rožňava, 7. 12. 2018 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave
 
Publikované: 7.12.2018 08:27 hod.