Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Záškoláctvo riešia aj térenni sociálni pracovníci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V dňoch 20. a 23. mája 2016 sa v priestoroch pracoviska terénnej sociálnej práce na Krátkej ulici v Rožňave uskutočnili stretnutia rodičov a detí, ktoré si neplnia pravidelne školskú dochádzku. Terapeutické skupiny (ďalej len TS) boli rozdelené do dvoch blokov, a to TS rodičov a TS detí.

Predpoludním v piatok 20. mája sa pod vedením Mgr. Dávida Zsigu realizovala TS rodičov zo severnej časti mesta, a to využitím individuálneho poradenstva. S rodičmi bol vedený individuálny rozhovor zameraný na školskú dochádzku detí. Rodičia sa mali možnosť vyjadriť k príčinám nepravidelnej školskej dochádzky ich detí. O dôsledkoch a sankciách za zvýšený počet neospravedlnených hodín počas plnenia si povinnej školskej dochádzky vedeli a mali dostatok informácií. Rozhovorom bolo zistené, že väčšina detí ráno z domu odíde, ale vyučovania sa nezúčastní.

Popoludní navštívili naše pracovisko deti (záškoláci), s ktorými pracoval Mgr. Marek Koltáš v rámci skupiny. Tohto stretnutia sa zúčastnilo 5 detí, vo veku od 13 do 17 rokov, ktoré toho času navštevujú základnú školu. Úvod TS patril aktivite k vytváraniu pozitívnej klímy, v rámci ktorej sa vytvárali pravidlá na podporu spolupráce, vzájomnosti a tolerancie v skupine. Počas práce so skupinou bolo použitých viacero techník, ako napr. brainstorming, modelovanie, či nácvik správania.  Okrem skupinového poradenstva, bolo prevedené aj individuálne diagnostikovanie celkovej sociálnej situácie dieťaťa s využitím dotazníka. Zistené bolo, že takmer všetky deti nemajú nijaký záujem o školu, nemajú žiaden obľúbený predmet, v škole ich nič nezaujíma. Zarážajúcim bol aj fakt, že ani jednému z detí nikto nekontroluje doma žiacku knižku a nikdy sa nezaujíma o jeho prospech. Cieľom TS bolo zlepšenie kvality života celej skupiny a podpora individuálnych potrieb jednotlivých členov skupiny - detí, a to navodzovaním zmeny v ich správaní, rozvojom sociálnych zručností, formovaním hodnôt a pozitívnych vzorov, ale i posilňovaním ich sebavedomia. Dôraz bol kladený na  zvýšenie záujmu o školu, a to s podporou, sprevádzaním a facilitovaním sociálneho pracovníka, ktorý skupinu viedol.

TS rodičov a detí z lokality Rožňavská Baňa sa uskutočnila 23. mája. Zúčastnilo sa jej 9 detí, ktoré sa aktívne zapájali do diania v skupine. Interakcie v skupine, skupinová atmosféra, ale aj dynamika a kohézia boli  výraznejšie ako v TS detí zo severnej časti mesta.

Najbližšia TS sa uskutoční opäť o mesiac, kedy na pracovisku terénnej soc. práce znova privítame  rodičov a ich deti a spoločne sa v rámci procesu ich resocializácie budeme snažiť o elimináciu sociálno-patologického javu, akým je záškoláctvo.    

           

 

 

 
 

© Mesto Rožňava, 24. 5. 2016, Mgr. Marek Koltáš -  TSP, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 24.05.2016 13:35 hod.