Mesto Rožňava


 
O Z N A M
 
o zápise detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Rožňava v školskom roku 2021/2022
 
V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 3 vyhlášky  Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 438/2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z., Mesto Rožňava  po dohode s riaditeľkami jednotlivých materských škôl (ďalej len „MŠ“) so zriaďovateľom oznamuje  rodičom, že  z á p i s  detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na  školský rok  2021/2022 sa uskutoční 
 
v termíne od 3. mája 2021 do 7. mája 2021.
 
Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti na predprimárne vzdelávanie zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Formulár žiadosti na predprimárne vzdelávanie je možné stiahnuť si a vytlačiť z webového sídla Mesta Rožňava, klik TU alebo si žiadosť osobne vyzdvihnúť na vrátnici Mestského úradu.
 
Podmienky prijímania detí do materskej školy
 
 • Prednostne budú prijímané deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné – deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku do 31. augusta 2021.
 • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak zákonný zástupca nevyberie inú materskú školu, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme.
 • V prípade, ak sa do MŠ prijíma dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca dieťaťa predloží spolu so žiadosťou okrem potvrdenia  o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 • V prípade zvýšeného záujmu a po prijatí všetkých detí do materských škôl, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, určili riaditeľky MŠ ostatné podmienky postupu prijímania detí nasledovne: Na základe žiadosti zákonného zástupcu budú prednostne prijaté deti do naplnenia kapacity materskej školy:
 1. deti, ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2021 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2021/2022 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a dieťa má pobyt v spádovej ulici;
 2. deti, ktoré dovŕšia tretí rok veku v kalendárnom roku 2021 a ich súrodenci už danú MŠ navštevujú;
 3. deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa);
 4. z mesta Rožňava;
 5. ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:
 • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
 • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
 • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.
 
Možnosti doručenia kompletne vyplnenej žiadosti
so všetkými náležitosťami a podpismi oboch zákonných zástupcov dieťaťa:
 
 • osobne prostredníctvom podateľne Mestského úradu v Rožňave (v označenej obálke „Žiadosť o prijatie do MŠ“),
 • poštou na adresu: Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava,
 • elektronickou formou na emailovú adresu: skolstvo@roznava.sk,
 • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky Mestského úradu v Rožňave.
 
Zoznam materských škôl a rozdelenie spádov:
 
 1. Spád Materskej školy, Ernesta Rótha 518/4, Rožňava tvoria ulice:
Banícka, Ernesta Rótha, Chalupková, Jána Brocku, Jozefa Mikulíka, Kozmonautov, Medzimlynská, Pavla Dobšinského, Páterova, , Šípková, R. Baňa.
 
 1. Spád Materskej školy - Óvoda, Krátka 1825/28, Rožňava tvoria ulice:
Cintorínska, Čučmianska, Čučmianska Dlhá, Hornocintorínska, Klobučnická, J. A. Komenského, Krátka, Kúpeľná, Sama Czabána, Sama Tomášika, Splavná, Strmá.
 
 1. Spád Materskej školy, Vajanského 370/6, Rožňava tvoria ulice:
Jarná, Jasná,  Kvetná, Lipová, Malá, Mierová, Námestie 1. mája, Strelnica, Šafárikova, Tichá, Tlačiarenská, Vajanského, Nadabula, R. Baňa.
 
 1. Spád Materskej školy, Štítnická 337/9/A, Rožňava tvoria ulice:
 
Akademika Hronca, Alej Antona Kissa, Betliarska, Cyrila a Metoda, Hviezdoslavova, Janka Kráľa, Kósu – Schoppera, Lesná, Letná, Námestie Baníkov, Normová, Pod Kalváriou, Slnečná, Špitálska, Štítnická, Záhradnícka, Zeleného stromu, Zlatá, R. Baňa.
 
 1. Spád Materskej školy, Pionierov 639/18, Rožňava tvoria ulice:
 
Budovateľská, Hrnčiarska, Juraja Marikovszkého, Jovická, Košická, Krásnohorská, Martina Kukučína, M. R. Štefánika, Majerská, Pionierov, Rumunská, Útulná, Vitéz Kert, R. Baňa.
 
   6.Spád Materskej školy, Kyjevská 2020/14, Rožňava tvoria ulice:
 
29. augusta, 9. Mája, Alej Jána Pavla II., Andreja Cházára, Bočná, Dúhová, Edelényska, Františky Andrássyovej, Garbiarska, Gemerská, Južná, Kasárenská, Kolomana Tichyho, Kyjevská, Laca Novomeského, Okružná, Podrákošská, Ružová, Szilvássyho, Tehelná, Východná, Zoltána Fábryho, Zakarpatská, R. Baňa.
 
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským je bez určenia spádu
Materská škola s VJM,
organizačná zložka Spojenej školy J. A. Komenského,  Komenského 5 v Rožňave
 
Zákonným zástupcom bude rozhodnutie riaditeľky MŠ o prijatí alebo o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie doručené.
 
V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov detí o materskú školu a v závislosti od kapacity konkrétnej materskej školy, môže dôjsť k určitým zmenám v nariadení o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava.
 
 
 
Michal Domik
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 28. 4.  2021 Mgr. Alžbeta Tamásová , Odbor školstva

Publikované: 28.04.2021 07:53 hod.