M E S T O    R O Ž Ň A V A

 

O Z N Á M E N I E

 

o zápise detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Rožňava v školskom roku 2020/2021

Na základe § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z. z., Mesto Rožňava  oznamuje  rodičom, že z á p i s detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na  školský rok  2020/2021  sa uskutoční  v termíne od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020.

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riaditeľ materskej školy postupuje v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti na predprimárne vzdelávanie zákonného zástupcu.

Formulár žiadosti na predprimárne vzdelávanie je možné stiahnuť a vytlačiť z webového sídla Mesta Rožňava, alebo si žiadosť osobne vyzdvihnúť na vrátnici Mestského úradu.

SPÔSOB DORUČENIA vyplnenej žiadosti zákonným zástupcom dieťaťa je možný nasledovnými spôsobmi:

  • písomne poštou na adresu konkrétnej materskej školy,
  • elektronickou formou na emailovú adresu materskej školy,
  • osobne na vrátnici Mestského úradu v Rožňave (v označenej obálke „Žiadosť o prijatie do MŠ“ s uvedenou adresou konkrétnej materskej školy).

 

Vyzdvihnutie aj doručenie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie realizované osobne na Mestskom úrade,  je bez prítomnosti detí a s dôrazom na dodržiavanie hygienicko- epidemiologických opatrení k aktuálnej situácii Covid- 19.

  • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa v čase zápisu nevyžaduje, potrebné je ho doložiť dodatočne, do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy. Ak zákonný zástupca dieťaťa nepriloží potvrdenie o jeho zdravotnom stave dodatočne, toto dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
  • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v čase zápisu sa nevyžaduje predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne potvrdenie  o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie nepriloží, toto dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

 

Zákonný zástupca bude upovedomený o prevzatí jeho žiadosti  v termíne do 10. júna 2020.

Zákonným zástupcom bude rozhodnutie o prijatí alebo o neprijatí dieťaťa doručené spôsobom, ktorý zákonný zástupca uvedie v žiadosti.

 

Zoznam materských škôl:
 
Materská škola  E. Rótha 518/4  v Rožňave
Riaditeľka MŠ: A. Benediktyová
Kontakt: Ernesta Rótha 518/4, 048 01 Rožňava
Email: ms.erotha@roznava.sk
Žiadosť na stiahnutie
(PDF, 431 kB)
(DOCX, 15 kB)
(ODT, 8 kB)

 

 
 
 
 
Materská škola- Óvoda Krátka 1825/28 v Rožňave
Riaditeľka MŠ: S. Zsigraiová
Kontakt: Krátka 1825/28, 048 01 Rožňava
Email: ms.kratka@roznava.sk
Žiadosť na stiahnutie
(PDF, 429 kB)
(DOCX, 15 kB)
(ODT, 8 kB)

 

 
 
 
 
Materská škola Kyjevská 2020/14  v Rožňave
Riaditeľka MŠ: Mgr. E. Kelemenová
Kontakt: Kyjevská 2020/14, 048 01 Rožňava
Email: ms.kyjevska@roznava.sk
Žiadosť na stiahnutie
(PDF, 429 kB)
(DOCX, 13 kB)
(ODT, 9 kB)

 

 
 
 
 
Materská škola Pionierov  639/18 v Rožňave
Riaditeľka MŠ:  Mgr. Z. Hencelová  
Kontakt: Pionierov  639/18, 048 01 Rožňava
Email: ms.pionierov@roznava.sk
Žiadosť na stiahnutie
(PDF, 429 kB)
(DOCX, 15 kB)
(ODT, 8 kB)

 

 
 
 
 
Materská škola Štítnická  337/9/A v Rožňave
Riaditeľka MŠ: zastupujúca riaditeľka I. Balázsová
Kontakt:  Štítnická 337/9/A, 048 01 Rožňava
Email: ms.stitnicka@roznava.sk
Žiadosť na stiahnutie
(PDF, 428 kB)
(DOCX, 15 kB)
(ODT, 9 kB)

 

 
 
 
 
Materská škola  Vajanského  370/6 v Rožňave
Riaditeľka MŠ:  E. Petrová
Kontakt:  Vajanského 370/6, 048 01 Rožňava
Email: ms.vajanskeho@roznava.sk
Žiadosť na stiahnutie
(PDF, 429 kB)
(DOCX, 15 kB)
(ODT, 9 kB)

 

 
 
 
 
Materská škola s VJM, organizačná zložka Spojenej školy J. A. Komenského,  Komenského 5 v Rožňave
Zástupkyňa pre MŠ: Mgr. G. Szentpétery
Kontakt: J.A. Komenského 15, 048 01 Rožňava
Email: msvjm.ovodarv@gmail.com
Žiadosť na stiahnutie
(PDF,420 kB)
(DOCX, 15 kB)
(ODT, 9 kB)

 

 

 

 


© Mesto Rožňava, 27. 4.  2019 PaedDr. Kvetoslava Kostyanszká, Odbor školstva
Publikované: 27.04.2020 14:38 hod.