M E S T O    R O Ž Ň A V A

 
O Z N Á M E N I E
 
 
Na základe § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z. z., Mesto Rožňava  oznamuje  rodičom, že z á p i s detí do materských škôl na  školský rok  2018/2019  sa uskutoční  v termíne od  02. 05. 2018 do  04. 05. 2018 v uvedených materských školách:
 
 
Materská škola  E. Rótha 518/4  v Rožňave
Miesto zápisu: kancelária riaditeľky MŠ (pavilón D)  -  A. Benediktyová
Čas zápisu: 7,30 - 16,00 h  
Informácie: telefónne č. MŠ: 734 49 29
 
 
Materská škola Ul. krátka 1825/28 v Rožňave
Miesto zápisu: kancelária riaditeľky MŠ – S. Zsigraiová
Čas zápisu: 7,00 – 14,00 h
Informácie: telefónne č. MŠ : 734 25 61
 
 
Materská škola Kyjevská 2020/14  v Rožňave
Miesto zápisu: kancelária riaditeľky MŠ  – Mgr. E. Kelemenová           
Čas zápisu: 7,30  –  16,00 h
Informácie: telefónne č. MŠ : 734 18 93
 
 
Materská škola Ul. pionierov 639/18 v Rožňave
Miesto zápisu: kancelária riaditeľky MŠ – Mgr. Z. Hencelová    
Čas zápisu: 7,30 - 15,30 h
Informácie: telefónne č. MŠ : 734 14 55
 
 
Materská škola Štítnická  337/9/A v Rožňave
Miesto zápisu: kancelária riaditeľky MŠ – Mgr. K. Bozóová
Čas zápisu: 8.00 – 15.00 h
Informácie: telefónne č. MŠ : 734 30 96
 
 
Materská škola  Vajanského  370/6 v Rožňave
Miesto zápisu: kancelária riaditeľky MŠ – E. Petrová
Čas zápisu: 7,30 – 16,00 h
Informácie: telefónne č. MŠ : 734 47 16
 
 
Pri zápise je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť platný občiansky preukaz,  rodný list dieťaťa a žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie potvrdenú detským lekárom o zdravotnom stave dieťaťa.
Na zápis sa rodič dostaví s dieťaťom.
 
 
 
 
 

V Rožňave  dňa  12. 04. 2018                                              
 

 

Pavol Burdiga  v. r.
primátor mesta
 
 

© Mesto Rožňava, 13. 4. 2018 Ing. Jolana Zatrochová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 13.04.2018 10:26 hod.