Investor stavby: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Dodávateľ stavby: PRIMACHLAD a.s. Kúpeľná 3, 080 01 Prešov

Predpokladané náklady na vybudovanie: 99 999,36 eur s DPH

Lokalita: zimný štadión, Štítnická ulica

Lehota zahájenia: VIII/2020

Predpokladaná lehota ukončenia: XI/2020

 

OPIS: 

Ide o výmenu jestvujúcej expanznej nádoby, čpavkových čerpadiel a potrubných rozvodov. Navrhované riešenie zahŕňa nový nízkotlakový odlučovač čpavku s dvojicou čpavkových čerpadiel vrátane potrubných rozvodov prevádzkových a servisných armatúr a taktiež bezpečnostnej výbavy tlakovej nádoby. Úprava nízkotlakovej časti chladiaceho okruhu zahŕňa výmenu čpavkových čerpadiel s riadením hladiny v nízkotlakovom odlučovači a výmenou sacieho a kvapalinového potrubia k radovej ploche s potrebnými prevádzkovými a regulačnými armatúrami vrátane tepelnej izolácie.

 

 


© Mesto Rožňava, 2020, Zlata Macková, Kancelária primátora mesta

Publikované: 26.08.2020 09:36 hod.