Výzva na predloženie návrhov
Najvyššie mestské ocenenia v roku 2021:
 
CENA   MESTA  ROŽŇAVA
 
ČESTNÉ  OBČIANSTVO  MESTA  ROŽŇAVA
 
 
Vážení občania,
 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave číslo 153/2017 zo dňa 28.9.2017 boli schválené zmeny a doplnenie Štatútu mesta Rožňava.  Najvyššie mestské ocenenia primátor mesta slávnostne odovzdá laureátom každoročne na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, konanom dňa 3. februára pri príležitosti výročia 1. písomnej zmienky o meste Rožňava.
 
V zmysle § 42 a § 43 Štatútu mesta Rožňava odovzdáva primátor mesta po predchádzajúcom schválení v mestskom zastupiteľstve najvyššie mestské ocenenia:
 
Ocenenie Cena mesta Rožňava
sa udeľuje za:
  • vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti
  • činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí
  • činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov
 
Ocenenie Čestný občan mesta Rožňava
sa udeľuje osobám:
  • ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
 
Svoje písomné návrhy s odôvodnením na predpísanom tlačive môžete predložiť do 31. októbra 2020
 
  • poštou na adresu:
Mestský úrad
Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu
Šafárikova 29
048 01 Rožňava

 

  • mailom na adresu: erika.svedova@roznava.sk

 

  • osobne v kancelárii prvého kontaktu – do podateľne Mestského úradu v Rožňave
 
pdf icon Formulár návrhu na ocenenia v roku 2021
(PDF, 473 kB)
Formulár návrhu na ocenenia v roku 2021
(DOCX, 17 kB)
Formulár návrhu na ocenenia v roku 2021
(ODT, 8 kB)

 

 
Michal  D o m i k   v.r.
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 17.  9. 2020 Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 17.09.2020 14:57 hod.