V ý z v a
 
na predkladanie návrhov na člena komisie mestského zastupiteľstva
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na svojom zasadnutí dňa 12.3.2020 uznesením číslo 21/2020  uložilo Mestskému úradu zverejniť výzvu na predkladanie návrhov člena Komisie finančnej, podnikateľskej a správy majetku MZ v Rožňave, nakoľko p. Tomáš Németh  sa v januári  2020 vzdal písomne členstva v komisii.
 
Na základe tejto skutočnosti 
 
v y z ý v a m
 
na predkladanie návrhov na člena Komisia finančnej, podnikateľskej a správy majetku MZ v Rožňave.
 
Písomné návrhy musia obsahovať:
  • predkladateľa návrhu
  • meno navrhovaného, adresu, mailový a telefonický kontakt
  • stručné odôvodnenie
  • písomné vyjadrenie súhlasu navrhovaného      
       
Návrhy na člena komisie môžete predkladať v termíne do : 17.04.2020
 
 
 
 
 
                                                                                               Michal  D o m i k
 primátor mesta
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 24. 3. 2020, JUDr. Judita Jakobejová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
 
Publikované: 24.03.2020 13:23 hod.