MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
 
Č.j.: MsÚRv/4967/2021- 44651-VYST
V Rožňave 21.10.2021
 
 
 
V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A
 
VÝZVA NA LIKVIDÁCIU INVÁZNYCH  RASTLÍN
 
Mesto Rožňava, ako príslušný úrad podľa § 14 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z.z. o  prevencii a manažmente  introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a zmene a  doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje, že obec pri výkone samosprávy upozorňuje vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na miesta výskytu inváznych druhov rastlín,
 
vyzýva vlastníkov,
 
ako aj nájomcov pozemkov na ich zákonnú povinnosti udržiavania pozemkov a predchádzaniu výskytu, šírenia inváznych rastlín na svojich pozemkoch.
 Vzhľadom na výskyt neudržiavaných pozemkov v k.ú. mesta Rožňava, Vás vyzývame k odstráneniu nežiadúceho stavu.
 
Zákonom č. 150/2019 Z.z. sa upravuje:
  • Obmedzenie držby a nakladania s inváznymi nepôvodnými druhmi.
  • Povinnosti a oprávnenia osôb.
  • Opatrenia ma zamedzovanie introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov.
  • Informačný systém o výskyte a šírení inváznych nepôvodnych druhov.
  • Pôsobnosť orgánov štátnej správy, štátnych organizácií a obcí.
  • Zodpovednosť za porušenie povinností.
 
Podľa § 3 ods.2 zákona č.150/2019 Z.z. sa ustanovuje, že vlastník alebo správca pozemku sú povinní za podmienok a spôsobom, ktoré ustanoví ministerstvo vykonávacím predpisom (vyhláška č.450/2019 Z.z.), odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname a zozname Európskej únie, okrem druhov, ktoré sú zverou alebo rybami a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu. Ak je pozemok v užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca pozemku, tieto povinnosti má užívateľ pozemku. Ak ide o výskyt inváznych nepôvodných druhov rastlín uvedených v národnom zozname alebo zozname Európskej únie na lesných pozemkoch, tieto povinnosti plní obhospodarovateľ lesa.
 
Dovoľujeme si Vás upozorniť , že podľa § 20 a 21 zákona č. 150/2019 môže Inšpekcia Životného prostredia alebo Okresný úrad udeliť pokutu až do výšky 15 000 €.
 
 
 
Jedná sa o rastliny :
  1. Zlatobyľ kanadská – Solidago canadensis
  2. Zlatobyľ obrovská – Solidago gigantea
  3. Pohánkovec japonský (syn. krídlatka japonská) – Fallopia japonica
  4. Pajaseň žliazkatý – Ailanthus Altissima
 
 
Na základe zákona č. 150/2019 Z.z. a zákona č.220/2004 Z.z. žiadame majiteľov a správcov pozemkov, aby svoje pozemky udržiavali.
 
 
Roland Lázár
referent odboru výstavby, ÚP, ŽP a MK
 
 

Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa oznamuje Výzva na likvidáciu inváznych rastlín vlastníkom a správcom dotknutých pozemkov je výzva doručená verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.


© Mesto Rožňava, 22. 10. 2021 Roland Lázár, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 22.10.2021 08:07 hod.