Výzva

na predkladanie návrhov na členov komisií mestského zastupiteľstva

 

Na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 05.12.2018 boli uznesením MZ č. 9/2018 zriadené nasledovné komisie:

 • Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku
 • Komisia vzdelávania a mládeže
 • Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií
 • Komisia sociálna, zdravotná a bytová
 • Komisia ochrany verejného poriadku
 • Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky
 • Komisia športu

 

Komisie sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Sú zložené z poslancov a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov.

Písomné návrhy musia obsahovať :

 • predkladateľa návrhu
 • názov komisie
 • meno navrhovaného, adresu
 • stručné zdôvodnenie
 • vyjadrenie súhlasu navrhovaného

 

Návrhy na členov komisie môžete predkladať v termíne do : 07.01.2019

 • do podateľne MsÚ v kancelárii 1. kontaktu
 • poštou na adresu: Mestský úrad Rožňava, odbor VaVS, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
 • e-mailom na adresu: judita.jakobejova@roznava.sk

 

 


© Mesto Rožňava, 6. 12. 2018  Erika Nagypálová -  Odbor všeob. a vnút. správy, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 6.12.2018 13:15 hod.