Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava


 
Zverejnenie zámeru výpožičky nebytového priestoru  majetku mesta v správe TSMRV z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
Technické služby mesta Rožňava ako správca nehnuteľností Mesta Rožňava, v zmysle § 9a) ods.9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 128/2021 zo dňa 04.11.2021 zverejňujú zámer  krátkodobej výpožičky nebytového priestoru majetku Mesta Rožňava z dôvodu hodného osobitného zreteľa :
 
Krátkodobú výpožičku nebytového priestoru v budove OKC v Rožňave, na prízemí – miestnosti č. 12 o výmere 46,60 m²  pre Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, Bratislava,   podľa ustanovenia  §9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to že žiadateľ zriadi konzultačné stredisko v zmysle zákona 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi , na dobu určitú – na rok 2022. 
 
 
V Rožňave, 19.11.2021
 
 
 
 
 
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava  
 
Michal  D o m i k
primátor mesta
 
 

© Mesto Rožňava, 18. 11. 2021 Irena Halászová -  Technické služby mesta Rožňava

 
Publikované: 18.11.2021 15:09 hod.