Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Vydanie súhlasu obce podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov

Žiadosť o vydanie súhlasu obce  podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov

 
Vybavuje:
 
Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
 
 
Bc. Norbert Borošš 058/7773 279 norbert.boross@roznava.sk
 
 
Postup pri vybavovaní a podávaní žiadostí
 

Od 1.1.2018 vstúpil do platnosti zákon č. 376/2018 Z. z., ktorý mení a dopĺňa okrem iných zákonov aj zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov. Tento zákon prináša obciam ďalšiu povinnosť uvedenú v § 32 ods. 2, písm. k) , a to dať súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny podľa § 23 zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu, a to podľa § 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

Cieľom legislatívnej zmeny je zapojenie samosprávy do procesu udeľovania prechodného pobytu na účel zamestnania tak, aby sa eliminovali riziká spojené s narušovaním verejného poriadku a vytváraním vyčlenených sociálnych komunít v mestách a obciach.

Minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu sú:

  • Obytná plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 12 m2 na užívateľa a 6 m2 na každú ďalšiu osobu, ktorá s ním žije v domácnosti.
  • Úžitková plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 15 m2.

 

Tlačivá potrebné k vydaniu súhlasu:

 

Tlačivá sú k dispozícii na webovej stránke mesta www.roznava.sk/Občan/Formuláre a Tlačivá a  na Mestskom úrade v kancelárií prvého kontaktu v podateľni.

Žiadosť spolu s čestným vyhlásením vlastníka a prílohami uvedenými v žiadosti môžete poslať elektronicky,  poštou na adresu: Mestský úrad, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava alebo podať osobne v podateľni mestského úradu v kancelárii prvého kontaktu na prízemí.

 

Poznámka:
Žiadosť nie je možné vybaviť na počkanie.

 

Poučenie:

Žiadateľ o vydanie súhlasu/nesúhlasu obce v zmysle § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ako dotknutá osoba berie na vedomie, že mesto Rožňava, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe osobitných predpisov (zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia) za účelom vybavovania žiadostí o vydanie súhlasu/nesúhlasu obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu. Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom verejnej moci (najmä policajným orgánom, súdom a pod.). Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov.
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. Neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť vybavenia žiadosti.

 

Súvisiace právne predpisy:

  • Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 355/2007 Z.z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
  • Zákon č. 376/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony