Výsledky výberových konaní

zápisnice /výpisy zo zápisníc/ z VK

 

ROK 2019

  Pracovná pozícia Zápisnica
icon Samostatný odborný referent pre ochranu a tvorbu životného prostredia
(PDF, 85 kB)
icon Vedúci odboru školstva
(PDF, 459 kB)
icon Riaditeľka ŠJ pri MŠ Štítnická
(PDF, 461 kB)
icon Vedúci odboru kultúry, športu a cestovného ruchu
(PDF, 83 kB)
icon Učiteľka MŠ
(PDF, 74 kB)
icon Pomocna sila v ŠJ
(PDF, 73 kB)
icon

Príslušník mestskej polície

(PDF, 71 kB)

 

ROK 2018

  Pracovná pozícia Zápisnica
icon Referent kultúry a zahraničných vzťahov
(PDF, 98 kB)
icon Hlavný architekt mesta Rožňava
(PDF, 82 kB)
icon Príslušník MP
(PDF, 78 kB)
icon Riaditeľ ZŠ Zlatá
(PDF, 84 kB)
icon Učiteľka MŠ
(PDF, 74 kB)
icon Udržbár
(PDF, 86 kB)
icon Samostatný odborný referent  na úseku správy a údržby verejného priestranstva a nakladania s komunálnym a drobným stavebným odpadom
(PDF, 93 kB)
icon Pracovník pre rozvoz stravy
(PDF, 58 kB)
icon Príslušník mestskej polície
(PDF, 83 kB)
icon Učiteľka MŠ
(PDF, 79 kB)
icon Pracovník KC
(PDF, 122 kB)

 

ROK 2017

  Pracovná pozícia Zápisnica
icon Príslšník MsP
(PDF, 120 kB)
icon Riaditeľ ZŠ Ul. pionierov
(PDF, 138 kB)
icon Pochôdzkar
(PDF, 224 kB)
icon Príslšník MsP
(PDF, 258 kB)
icon Riaditeľ MŠ Ul. krátka
(PDF, 188 kB)
icon Učiteľka MŠ
(PDF, 257 kB)
icon Účtovník
(PDF, 294 kB)
icon

Riaditeľ základnej umeleckej školy

(PDF, 84 kB)
icon Riaditeľ Materskej školy, Kyjevská
(PDF, 80 kB)

 

ROK 2016

  Pracovná pozícia Zápisnica
icon 2 miesta terénnych sociálnych pracovníkov a 2 miesta terénnych pracovníkov
(PDF, 122 kB)
icon Samostatný odborný referent kultúry a zahraničných vzťahov na Odbore školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Rožňave
(PDF, 217 kB)
icon Vedúci odboru všeobecnej a vnútornej správy Mestského úradu v Rožňave 
(PDF, 180 kB)
icon Právnik na Odbore právnom a správy majetku 
(PDF, 207 kB)
icon Konateľ spoločnosti Mestské televízne štúdio s.r.o Rožňava
(PDF, 355 kB)
icon Učiteľka MŠ
(PDF, 119 kB)
icon Právnik na Odbore právnom a správy majetku Mestského úradu
(PDF, 208 kB)
icon Učiteľka MŠ Ul. krátka v Rožňave
(PDF, 196 kB)
icon Odborný pracovník komunitného centra
(PDF, 312 kB)
icon Riaditeľa Spojenej školy, J. A. Komenského 5 v Rožňave
(PDF, 142 kB)
icon Riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava
(PDF, 434 kB)

 

ROK 2015

  Pracovná pozícia Zápisnica
icon
Odborný pracovník poverený riadením komunitného centra,
odborný pracovník komunitného centra, pracovník komunitného centra
(PDF, 45 kB)
     
icon pedagogický asistent – asistent učiteľa
(PDF, 13 kB)
     
icon Príslušník mestskej polície
(PDF, 33 kB)
     
icon Projektový manažér
(PDF, 354 kB)
     
icon Riaditeľ CVČ
(PDF, 139 kB)
     
icon
Kurič - údržbár s miestom výkonu práce MŠ E. Rotha
a Ul. krátka v Rožňave
(PDF, 311 kB)
     
icon Učiteľka MŠ Štítnická Rožňave
(PDF, 196 kB)
     
icon Učiteľka MŠ Ul. E. Rotha Rožňave
(PDF, 196 kB)
     
icon Učiteľka MŠ Kyjevská Rožňave
(PDF, 132 kB)
     
icon Učiteľka MŠ Kyjevská Rožňave
(PDF, 195 kB)

 

ROK 2014

  Pracovná pozícia Zápisnica
icon Riaditeľ Turistického informačného centra Rožňava Stiahnuť
(PDF, 18 kB)
     
icon Informátor Stiahnuť
(PDF, 11 kB)
     
icon
Konatel' spoločnosti Mestské televízne štúdio
Rožňava, s. r. o.
Stiahnuť
(PDF, 137 kB)
     
icon Riaditeľ MŠ Ernesta Rotha Stiahnuť
(PDF, 11 kB)
     
icon Riaditeľ MŠ Krátka Stiahnuť
(PDF, 11 kB)
     
icon Riaditeľ MŠ Vajanského Stiahnuť
(PDF, 11 kB)
     
icon Riaditeľ MŠ akad. Jura Hronca Stiahnuť
(PDF, 11 kB)
     
icon Koordinátor aktivačnej činnosti Stiahnuť
(PDF, 12 kB)
     
icon Riaditeľ Základnej umeleckej školy, Stiahnuť
(PDF, 12 kB)
     
icon
Kurič - údržbár s miestom výkonu práce MŠ Štítnická
a Ul. pionierov v Rožňave
Stiahnuť
(PDF, 11 kB)
     
icon Príslušník mestskej polície Stiahnuť
(PDF, 33 kB)
     
icon
Upratovačka MŠ v Rožňave Ul. E.Rotha s vyučovacím
jazykom maďarským a MŠ Štítnická v Rožňave
Stiahnuť
(PDF, 46 kB)
     
icon Samostatný odborný referent stavebného úradu Stiahnuť
(PDF, 41 kB)
     
icon
Referent kultúry a zahraničných vzťahov na odbore
školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ
Stiahnuť
(PDF, 218 kB)

 

ROK 2013

  Pracovná pozícia Zápisnica
icon Učiteľka MŠ
Stiahnuť
(PDF, 26 kB)
     
icon Riaditeľ materskej školy s VJM - E. Rótha 4, Rožňava
(PDF, 27 kB)
     
icon Náčelník MP
(PDF, 46 kB)
     
icon Učiteľka MŠ
(PDF, 29 kB)
     
icon
Pozorovateľ kamerového systému
(PDF, 13 kB)
     
icon Učiteľka MŠ
(PDF, 33 kB)
     
icon Príslušník MP
(PDF, 47 kB)
     
icon Terénny sociálny pracovník
(PDF, 50 kB)
     
icon Príslušník mestskej polície
(PDF, 12 kB)
     
icon Učiteľka MŠ
(PDF, 17 kB)
     
icon Riaditeľ ZŠ Zlatá
(PDF, 11 kB)
     
icon
Samostatný odborný referent ŠFRB a stavebného úradu
a samostatný odborný referent stavebného úradu
(PDF, 43 kB)
     
icon Učiteľka MŠ Štítnická ul.
(PDF, 14 kB)
     
icon Pedagogický asistent – asistent učiteľa
(PDF, 15 kB)
     
icon Riaditeľ Turistického informačného centra Rožňava 
(PDF, 14 kB)
     
icon Pochôdzkar
(PDF, 10 kB)

 

ROK 2012

  Pracovná pozícia Zápisnica
icon
Vedúci odboru výstavby, územného plánu, ochrany
a tvorby životného prostredia Mestského úradu v Rožňave
(PDF, 11 kB)
     
icon Príslušník mestskej polície
(PDF, 13 kB)
     
icon Pochôdzkar
(PDF, 10 kB)
     
icon Robotník
(PDF, 10 kB)
     
icon Konateľ spoločnosti Mestské televízne štúdio Rožňava, s.r.o.
(PDF, 12 kB)
     
icon Pomocná sila v školskej jedálni
(PDF, 11 kB)
     
icon Robotník
(PDF, 12 kB)
     
icon Príslušník MP
(PDF, 9 kB)
     
icon Kronikár
(PDF, 21 kB)
     
icon Učiteľka MŠ
(PDF, 23 kB)
     
icon Upratovačka MŠ E. Rótha
(PDF, 22 kB)
     
icon Upratovačka MŠ E. Rótha s vyuč. jazykom maďarským
(PDF, 29 kB)
     
icon Vedúci odboru školstva, mládeže, športu a ZPOZ
(PDF, 21 kB)
     
icon
Referent na úseku nakladania s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
(PDF, 20 kB)
     
icon Pochôdzkar
(PDF, 23 kB)
     
icon Robotník
(PDF, 30 kB)
     
icon Kronikár
(PDF, 47 kB)
     
icon Pochôdzkar
(PDF, 24 kB)
     
icon
Referent na úseku nakladania s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
(PDF, 20 kB)
     
icon Riaditeľka ŠJ pri MŠ na Kyjevkej ulici
(PDF, 28 kB)
     
icon Riaditeľka ŠJ pri MŠ na Štítnickej ulici
(PDF, 28 kB)
     
icon Pochôdzkar
(PDF, 10 kB)
     
icon Pomocná sila v školskej jedálni
(PDF, 10 kB)
     
icon Kronikár
(PDF, 15 kB)
     
icon Upratovačka
(PDF, 30 kB)
     
icon Riaditeľ materskej školy - Ul. pionierov 18, Rožňava
(PDF, 25 kB)
     
icon Konateľ spoločnosti Mestské televízne štúdio Rožňava, s.r.o.
(PDF, 11 kB)
     
icon
Referent pre investičnú činnosť na odbore výstavby,
územného plánu, tvorby a ochrany životného prostredia
(PDF, 389 kB)
     
icon Terénny sociálny pracovník
(PDF, 36 kB)
     
icon Riaditeľ materskej školy - Kyjevská ul. 14, Rožňava
(PDF, 11 kB)
     
icon
Referent pre investičnú činnosť na odbore výstavby,
územného plánu, tvorby a ochrany životného prostredia
(PDF, 41 kB)

 

ROK 2011

  Pracovná pozícia Zápisnica
icon Pochôdzkar a pomocná sila v šk. jedálni MŠ
(PDF, 31 kB)
     
icon Terénny sociálny pracovník
(PDF, 522 kB)
     
icon Asistent terénneho sociálneho pracovníka
(PDF, 75 kB)
     
icon Kronikár mesta
(JPG, 127 kB)
     
icon Pochôdzkar
(PDF, 11 kB)
     
icon Referent pre voľno-časovú aktivitu mládeže
(PDF, 11 kB)
     
icon Kronikár mesta (opakované VK)
(PDF, 16 kB)
     
icon Údržbár
(PDF, 10 kB)
     
icon
Referent na odbore výstavby, územného plánu, ochrany
a tvorby životného prostriedia
(PDF, 11 kB)
     
icon Vedúci odboru sociálnych vecí a bytovej politiky
(PDF, 12 kB)
     
icon
Odborný referent na úseku správy a údržby pozemných
komunikácií, verejných priestranstiev, nakladania
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
(PDF, 12 kB)
     
icon Pochôdzkar
(PDF, 10 kB)
     
icon
Robotník, pomocné práce na realizáciu opatrení
na ochranu pred povodňami
(PDF, 12 kB)
     
icon Referent kultúry a zahraničných kontaktov
(PDF, 20 kB)
     
icon Konateľ spoločnosti Mestské televízne štúdio Rožňava, s.r.o.
(PDF, 43 kB)
     
icon
Konateľ spoločnosti Mestské televízne štúdio Rožňava, s.r.o.
- 2. kolo
(PDF, 45 kB)

 

 


© Mesto Rožňava, 2019, Mária Sándorová -  Odbor všeobecnej a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 27.05.2015 15:45 hod.