Mestský úrad Rožňava
Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
 
Voľné malometrážne byty na Jovickej ulici
 
Dňa 7.11.2019 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schválilo zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta. Nariadenie je účinné dňom 11.12.2019.  
 
Zmeny sa týkajú najmä podmienok prideľovania malometrážnych bytov.  Rozšíril sa okruh obyvateľov, ktorí môžu žiadať o pridelenie týchto bytov. Okrem odkázaných obyvateľov, ktorí mohli žiadať byt doteraz, žiadosť si môžu podať aj obyvatelia, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a obyvatelia v produktívnom veku bez nezaopatrených detí.
 

Keďže evidujeme niekoľko voľných bytov, dávame do pozornosti prípadným záujemcom (obyvateľom mesta s trvalým pobytom najmenej 1 rok) možnosť podať si žiadosť o tieto byty. Tlačivo žiadosti ako aj ďalšie informácie  nájdete na webovom sídle mesta (https://www.roznava.sk/byty---byvanie) alebo osobne v kancelárii Mestského úradu Rožňava, odbor sociálnych vecí a bytovej politiky. 

 
 
Hodnotiace kritéria:
Žiadateľ v posledných 12 mesiacoch nepredal alebo nedaroval byt, dom
alebo neprepísal členstvo bytu osobe ktorá nie je jeho dieťaťom alebo vnukom 
alebo neprišiel o byt v exekúcii  alebo na základe rozsudku v civilnej alebo trestnej veci 20 bodov
 
Žiadateľ je odkázaný na sociálnu službu a poskytuje sa mu sociálna služba + 20 bodov
Žiadateľ je odkázaný na sociálnu službu a neposkytuje sa mu sociálna služba + 15 bodov
Žiadateľ je starobný dôchodca alebo predčasný starobný dôchodca + 10 bodov
Žiadateľ nezabezpečuje starostlivosť o nezaopatrené deti a má nad 35 rokov + 5 bodov
 
Voľné byty k 10.12.2019
  1-izbové   Garsónky
1. Jovická 52 4.posch 1. Jovická 52 1.posch
2. Jovická 56 3.posch 2. Jovická 52 3.posch
3. Jovická 58 1.posch 3. Jovická 54 3.posch
4. Jovická 58 1.posch 4. Jovická 56 4.posch
5. Jovická 60 4.posch 5. Jovická 60 1.posch
6. Jovická 60 4.posch      

 

 

 

 

 

 

 

 


© Mesto Rožňava, . 12. 2019 Mgr. Ľudmila Černická, Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 12.12.2019 12:33 hod.