Veľkonočné trhy sa uskutočnia v dňoch 11. – 12.- 13.IV.2019 na Námestí baníkov v Rožňave s predajnou dobou:

11.IV.2019 - 12.00 hod. – 20.00.hod.
12.IV.2019 -  8.00 hod. -  20.00 hod.
13.IV.2019 -   8.00 hod. -  20.00 hod. 
 
 
 
Sadzby
 
 • 1 predajné miesto 3- metrovej dĺžky a 2 m- šírky  na 3 dni :
 • Stánky s občerstvením aj s miestom na konzumáciu pred vlastným stánkom 120,- €
 • Ostatné stánky s občerstvením (alko-nealko,medovina,trdelník...) 106,- €
 • Stánky so spotrebným tovarom  95,- €
 • Remeselníci s vlastným stánkom - 50%

 

 

 
 
Sadzba za elektrickú prípojku
 
 • Stánky s občerstvením aj s ponukou jedál 9 €/deň
 • Stánky s občerstvením alko-nealko,medovina 3 €/deň
 • Osvetlenie stánku +registračná pokladňa 1 €/deň

 

 

 
 
Sadzba za parkovanie
 

 

 • auto pri vlastnom stánku (môže byť len pri zakúpení 2 predajných miest 5  €/deň
 • parkovanie mimo stánku 1  €/deň
 • prívesný vozík pri vlastnom stánku 3 €/ deň    

 

Účasť na predajnej akcii je možné zabezpečiť na základe záväznej prihlášky. K vyplnenej prihláške je potrebné doložiť:

 1. Kópiu strany  „Záznam daňového  úradu“ z  knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu ERP, alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že predajca nie je povinný používať ERP, preukaz ZŤP, čestné prehlásenie o originalite
 2. Pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služby, ktoré si vyžadujú súhlas, alebo registráciu príslušných orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov doklad o udelení súhlasu, resp. o registrácii ( regionálny úrad verejného zdravotníctva, regionálna veterinárna a potravinová správa, Daňové riaditeľstvo)
 3. Doklad o zaplatení účastníckeho poplatku 
 • povolenia k účasti budú vybavované priebežne podľa toho, ako boli doručené prihlášky aj s patričnými prílohami a v jarmočnej kancelárii pred začatím akcie dňa 11.IV.2019 od 6.00 hod. Jarmočná kancelária bude umiestnená v budove Radnice na Námestí baníkov v Rožňave
 • o vydaní povolenia budeme bezodkladne informovať Finančné riaditeľstvo  SR
 • predajný stánok bude možné osadiť na miesto, uvedené v povolení k účasti (číslo miesta, lomené písmeno, ktoré označuje zónu pre umiestnenie stánku) len dňa  11.4.2019
 • elektronické výrobky, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete, sa môžu predávať iba v prevádzkarniach tržníc a v stánkoch s trvalým stanovišťom, v ktorých sú vytvorené podmienky na bezpečné vyskúšanie ich funkčnosti ( zák.č.  101 z 20. marca 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • predajcovia sú povinní udržiavať svoje predajné miesto v čistote. Pri  príprave pokrmov na grilovacích zariadeniach, príp. smažení chrániť pridelenú plochu pred znečistením od oleja uložením ochrannej fólie resp.  gumolitu
 • predajcovia sú povinní dodržiavať požiadavky ustanovené v Potravinovom kódexe
 • používané elektrické spotrebiče musia spĺňať kritéria podľa   STN 331500 t.j. vyhovujúce sústave TNS 3+PE+N230V/380V a vyhlášky č. 246/1995 Z.z. o certifikácii výrobkov
 • stánok musí byť vybavený tiež náležitosťami podľa  zák,č, 314/2001 Z.z.
 • predajné miesta budú  farebne označené a očíslované na spevnenej ploche,  obrubníku alebo na komunikácii
 • prenechať pridelené predajné miesto inému bez súhlasu organizátora bude mať za   
 • následok  vylúčenie  z jarmoku  bez vrátenia poplatku, tak isto aj porušenie povinností podľa VZN o o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
 • účasť bude odmietnutá tým účastníkom, ktorí v minulosti porušili VZN o organizovaní príležitostných trhov v meste Rožňava
 • účastník, ktorý ukončí účasť na jarmoku pred jeho oficiálnym ukončením , nemá nárok na vrátenie zaplateného  poplatku
 • nedisciplinovaní účastníci Veľkonočných trhov, ktorí porušili platné právne normy, VZN a neuposlúchnu  pokyny organizátorov,  budú  z priestorov jarmoku a z jarmočnej kancelárie   vykázaní a ďalšia  účasť na jarmoku im nebude umožnená, bez nároku na vrátenia zaplateného poplatku
 • záujemcovia o účasť na jarmoku len v druhý a tretí deň jarmoku si môžu predajné miesto zakúpiť len priamo v jarmočnej kancelárii  a nie v predpredaji
 • poplatok za umiestnenie automobilu za, alebo vedľa predajného stánku, bude  možné uhradiť len v jarmočnej kancelárii a to na základe posúdenia priestorových možností a pokynu zodpovedného člena prípravnej komisie, resp. príslušníkov  MsP
 • do kategórie remeselníkov a ľudových výrobcov  nebudú zaradení účastníci, ktorí neponúkajú svoj tovar, ponúkajú dovážané, kupované výrobky
 • požiadavku na zapojenie el. prúdu do predajného stánku je potrebné nahlásiť v jarmočnej kancelárii a až po zaplatení poplatku bude napojenie realizované. Svojvoľné pripojenie sa na zdroje el. energie je porušením VZN o trhovom poriadku počas príležitostných trhov
 • odpad vzniknutý v predajnom stánku je predávajúci povinný uložiť do plastových vriec, poskytnutých na tento účel. Biologicky rozložiteľný a kuchynský odpad je predávajúci povinný zlikvidovať v súlade so zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
 • parkovanie motorových vozidiel je možné na vyhradených miestach a parkoviskách. O umiestnení automobilu pri  predajnom stánku  rozhodne poverený zamestnanec mesta Rožňava, alebo člen prípravnej komisie
 • pri zrušení účasti účastník zaplatí správcovi trhu storno poplatky :
  • pri zrušení 6 a viac dní pred konaním akcie 20% z uhradenej sumy
  • pri zrušení účasti 5 -1 deň pred konaním akcie 50 % z uhradenej sumy
  • zrušenie účasti v deň konania akcie vo výške 100% z uhradenej sumy

 

 
 
 
Mapa

 

(JPG, 246 kB)
 
 
(PDF, 291 kB)

 

 

 

Záväzná prihláška

 

(DOCX. 15 kB)
(ODT. 11 kB)
(PDF, 108 kB)

 

 

 

INFORMÁCIE
 
adresa: Mestský úrad Rožňava, Ul.Šafárikova 29  048 12 Rožňava
tel.: 058/77 73111, 77 73283,fax:058 7324509,  www.roznava.sk
 
 
 
 
 
Michal Domik v.r.
 primátor mesta Rožňava 

© Mesto Rožňava, 4. 3. 2019 Zuzana Mazanová, Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 4.03.2019 14:15 hod.