Veľkonočné trhy sa uskutočnia v dňoch 20.-21.-22.III. 2018 na Námestí baníkov v Rožňave s predajnou dobou:

20.III.2018 - 12.00 hod. – 20.00.hod.
21.III.2018 - 8.00 hod. - 20.00 hod.
22.III.2018 - 8.00 hod. - 20.00 hod.
 
 
 
Sadzby
 
 • stánky s občerstvením – 1 predajné miesto 3x2m na 3 dni - 120 €
 • stoly pred stánkom - 5 €
 • stánky ostatné – 1 predajné miesto 3x2 m na3 dni - 93 €
 • ľudovo-umelecké výrobky (vlastný stánok) -  –50% €

 

 
 
Sadzba za elektrickú prípojku
 
 • Stánky s občerstvením  aj s ponukou jedál - 9 €/deň
 • Stánky s občerstvením alko-nealko,medovina - 4 €/deň
 • Osvetlenie stánku +registračná pokladňa - 1 €/deň

 

 
 
Sadzba za parkovanie
 
 • auto pri vlastnom stánku (môže byť len pri zakúpení 2 predajných miest - 6 €/deň
 • parkovanie mimo stánku - 1 €/deň
 • prívesný vozík pri vlastnom stánku - 3 €/deň  

 

 

Účasť na predajnej akcii je možné zabezpečiť na základe záväznej prihlášky. K vyplnenej prihláške je potrebné doložiť:

 

 1. Kópiu strany  „Záznam daňového  úradu“ z  knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu ERP, alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že predajca nie je povinný používať ERP, preukaz ZŤP, čestné prehlásenie o originalite
 2. Pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služby, ktoré si vyžadujú súhlas, alebo registráciu príslušných orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov doklad o udelení súhlasu, resp. o registrácii ( regionálny úrad verejného zdravotníctva, regionálna veterinárna a potravinová správa, Daňové riaditeľstvo)
 3. Doklad o zaplatení účastníckeho poplatku 
 • predajcovia sú povinní udržiavať svoje predajné miesto v čistote. Pri  príprave pokrmov na grilovacích zariadeniach, príp. smažení chrániť pridelenú plochu pred znečistením od oleja uložením ochrannej fólie resp.  gumolitu
 • používané elektrické spotrebiče musia spĺňať kritéria podľa   STN 331500 t.j. vyhovujúce sústave TNS 3+PE+N230V/380V
 • predajné miesta budú  farebne označené a očíslované na spevnenej ploche,  obrubníku alebo na komunikácii
 • prenechať pridelené predajné miesto inému bez súhlasu organizátora bude mať za   následok  vylúčenie  z jarmoku  bez vrátenia poplatku, tak isto aj porušenie povinností podľa VZN o o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  zo dňa 24.6.2014
 • účasť bude odmietnutá tým účastníkom, ktorí v minulosti porušili VZN o organizovaní príležitostných trhov v meste Rožňava
 • účastník, ktorý ukončí účasť na jarmoku pred jeho oficiálnym ukončením , nemá nárok na vrátenie zaplateného  poplatku
 • nedisciplinovaní účastníci Veľkonočných trhov, ktorí porušili platné právne normy, VZN a neuposlúchnu  pokyny organizátorov,  budú  z priestorov jarmoku a z jarmočnej kancelárie   vykázaní a ďalšia  účasť na jarmoku im nebude umožnená, bez nároku na vrátenia zaplateného poplatku
 • záujemcovia o účasť na jarmoku len v druhý a tretí deň jarmoku si môžu predajné miesto zakúpiť len priamo v jarmočnej kancelárii  a nie v predpredaji
 • poplatok za umiestnenie automobilu za, alebo vedľa predajného stánku, bude  možné uhradiť len v jarmočnej kancelárii a to na základe posúdenia priestorových možností a pokynu zodpovedného člena prípravnej komisie, resp. príslušníkov  MsP
 • do kategórie remeselníkov a ľudových výrobcov  nebudú zaradení účastníci, ktorí neponúkajú svoj tovar, ponúkajú dovážané, kupované výrobky
 • požiadavku na zapojenie el. prúdu do predajného stánku je potrebné nahlásiť v jarmočnej kancelárii a až po zaplatení poplatku bude napojenie realizované. Svojvoľné pripojenie sa na zdroje el. energie je porušením VZN o trhovom poriadku počas príležitostných trhov
 • odpad vzniknutý v predajnom stánku je predávajúci povinný uložiť do plastových vriec, poskytnutých na tento účel. Biologicky rozložiteľný a kuchynský odpad je predávajúci povinný zlikvidovať v súlade so zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
 • parkovanie motorových vozidiel je možné na vyhradených miestach a parkoviskách. O umiestnení automobilu pri  predajnom stánku  rozhodne poverený zamestnanec mesta Rožňava, alebo člen prípravnej komisie
 • pri zrušení účasti účastník zaplatí správcovi trhu storno poplatky :
  • pri zrušení 6 a viac dní pred konaním akcie 20% z uhradenej sumy
  • pri zrušení účasti 5 -1 deň pred konaním akcie 50 % z uhradenej sumy
  • zrušenie účasti v deň konania akcie vo výške 100% z uhradenej sumy
 
 
 
Mapa

 

(JPG, 266 kB)
 
 
(PDF, 764 kB)

 

 

 

Záväzná prihláška

 

(DOCX. 15 kB)
(ODT. 11 kB)
(PDF, 108 kB)

 

 

 

INFORMÁCIE
 
adresa: Mestský úrad Rožňava, Ul.Šafárikova 29  048 12 Rožňava
tel.: 058/77 73111, 77 73283,fax:058 7324509,  www.roznava.sk
 
 
 
 
 
Pavol Burdiga v.r.
 primátor mesta Rožňava 

© Mesto Rožňava, 14. 2. 2018 Zuzana Mazanová, Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 14.02.2018 07:25 hod.