Rozsnyó Város költségvetéséből nyújtandó pénzügyi támogatás igénylésének ügymenete

 

Ügyintéző:

Iskolaügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport Főosztály
 
 
PaedDr. Janka Mičudová 058/7773 285 janka.micudova@roznava.sk
Erika Švedová
058/7773 269
 

Támogatás alatt a városi költségvetésből nyújtott vissza nem térítendő pénzbeli hozzájárulás értendő. A pénzbeli támogatás csupán kiegészítő  forrás, amelyre  nem támasztható jogi igény.

 
A kérelmek intézésének és benyújtásának menete
 
1. Lépés TÁJÉKOZTATÁS

A Rozsnyó Város  költségvetéséből nyújtandó támogatást igénylők információkhoz juthatnak a Rozsnyó Város költségvetéséből nyújtandó támogatások feltételeiről szóló  Általános Érvényű Rendeletből (a továbbiakban csak ÁÉR), telefonon vagy személyesen az Iskolaügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport Főosztályon Erika Švedová-nál.

1. ÁÉR Rozsnyó Város költségvetéséből nyújtandó támogatások feltételeiről  (PDF, 94 kb)

 

A városi költségvetésből támogatások nyújthatók:

 • a város által alapított jogi személyeknek, mégpedig konkrét, közérdekű vagy városfejlesztésre irányuló feladatokra, rendezvényekre,
 • további jogi és természetes személyeknek – vállalkozóknak, akiknek székhelye vagy állandó lakhelye a város területén van; a város kizárólag saját bevételeiből nyújthat támogatást a közhasznú szolgáltatások támogatására vagy közhasznú céllal, a vállalkozások és a foglalkoztatottság támogatására, 
 • a város területén működő nonprofit szervezeteknek,
 • a város által alapított jogi személynek és a b) pontban feltüntetett jogi személynek a városi költségvetésből csak abban az esetben nyújtható támogatás, amennyiben az adott jogi személy nincs a támogatás vagy szubvenciók befogadásának tilalma jogerős büntetésének hatálya alatt  vagy az európai uniós alapokból nyújtandó segítségnyújtás vagy támogatás befogadásának tilalma büntetésének hatálya alatt,
 • a város tárgyévi költségvetésében az a) és b) pont alatt feltüntetett eszközök a konkrét rendezvényekhez, feladatokhoz vagy célokhoz rendelten vannak feltüntetve.  

 

FIGYELEM!

Támogatás ne m  n y ú j t h a tó

 • természetes személynek
 • politikai  pártok vagy politikai mozgalmak tevékenységére,
 • azon pályázóknak
  • akiknek a várossal szemben kötelezettsége áll fenn, városi szervezeteknek,
  • akiknek a SZK Pénzügyi Hatóságával, Munka-, Szociális- és Családügyi   Hivatalával,  a társadalombiztosítási pénztárral  vagy az egészségbiztosítókkal    szemben kötelezettsége áll  fenn,
  • akik hanyatlásban vannak vagy fizetésképtelenek a Tt. csődről és a szerkezetátalakításról, valamint néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 7/2005 sz. többször módosított törvénye értelmében, vagy csődeljárás, szerkezetátalakítás alatt állnak vagy büntetőeljárás folyik ellenük
    

A megítélt támogatást  n e m  l e h e t  f e l h a s z n á l n i :

 • alkoholos italok és dohánytermékek vásárlására,
 • bérek, fizetések, jutalmak kifizetésére,
 • hitelek, kamatok és ezek tartozékainak törlesztésére,
 • az előző években térített  kiadások refundálására,
 • olyan dolgok megvásárlására, amelyek nem szerepelnek a projektben ill.  nem köthetők  a támogatást befogadó tevékenységéhez,
 • telkek, épületek, létesítmények, gépek, felszerelések, berendezések, közlekedési eszközök, építmények, tervdokumentációk beszerzésére vagy műszaki értékelésére,
 • haszonorientált projektre vagy tevékenységre.
 
 
2. lépés A KÉRELEM BENYÚJTÁSA
 
A kitöltött és aláírt kérelem, valamint a kérelem kötelező mellékleteinek (az ÁÉR-ben megtalálhatók)   benyújtása az alábbi módon történhet:
 • személyesen az ügyfélszolgálati irodában – iktatóban
 • postai úton a következő címre: Mestský úrad, Šafárikova ul. 29, 048 01 Rožnava
 

A város minden évben közzéteszi  a kérelmek benyújtására vonatkozó felhívását a város honlapján, a hivatali hirdetőtáblán, és írásban szólítja fel a Rozsnyói Városi Hivatal Iskolaügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport Főosztályán nyilvántartott jogalanyokat a kérelmek benyújtására. A kérelem benyújtási határideje az adott naptári év március 31-ike.

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező azonosító adatait az alábbiak szerint:

a)

 • természetes személy esetén: családi és utónév,  állandó lakhely címe, vállalkozási engedély fénymásolata (3 hónapnál nem régebbi, esetleg a megfelelő nyilvántartásból (a bejegyzett szervezetek, társulások, klubok aktuális jegyzéke) származó internetes kivonat /nyomtatott példány/, kapcsolat (telefon, esetleg e-mail), bankszámlaszám IBAN formátumban
 • jogi személyek esetén: elnevezés és székhely, statisztikai számjel, vezető tisztségviselő családi és utóneve, bélyegző lenyomata, cégkivonat  (3 hónapnál nem régebbi, esetleg   a megfelelő nyilvántartásból (a bejegyzett szervezetek, társulások, klubok aktuális jegyzéke) származó internetes kivonat /nyomtatott példány/, kapcsolat (telefon, esetleg e-mail), bankszámlaszám IBAN formátumban
 • nonprofit szervezetek esetén: a szervezet elnevezése és székhelye, statisztikai számjel, vezető tisztségviselő családi és utóneve, bélyegző lenyomata, kapcsolat (telefon, esetleg e-mail), bankszámlaszám IBAN formátumban, a megfelelő nyilvántartásból származó kivonat, esetleg a megfelelő nyilvántartásból (a bejegyzett szervezetek, társulások, klubok aktuális jegyzéke) származó, 3 hónapnál nem régebbi internetes kivonat /nyomtatott példány/    

b) a kitöltött 2. számú melléklet

c) a pályázó nyilatkozata a támogató propagálásának módjáról  (pl. röplap, plakát, meghívó, cikk,  honlap)

d) a statisztikai számjel megállapításáról szóló igazolás másolata

 

 • Az írásbeli kérelemhez csatolni szükséges a becsületbeli nyilatkozatot – 4. melléklet (link)
 • A kedvezményezett köteles a projekt megvalósításához saját vagy egyéb forrásból hozzájárulni, ami a  jóváhagyott projekt teljes költségvetésének minimálisan 20 százalékát teszi ki.

 

2. Pontozás és koefficiensek az ÁÉR 1. számú melléklete alapján (PDF, 199 kB)

3. Kérelem a városi költségvetésből nyújtandó támogatás iránt az ÁÉR 2. sz. mellékletében (PDF, 136 kB)

5. Becsületbeli nyilatkozat az ÁÉR 4. sz. melléklete szerint (PDF, 66 kB)

 

A kérelem elutasítása

Azon kérelmek, amelyek határidőn túl vagy a kötelező kellékek nélkül kerülnek benyújtásra, az oktatási bizottság által elutasításra kerülnek.

 
3. lépés   A TÁMOGATÁSOK MEGÍTÉLÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGKÖRÖK

A támogatási kérelmek az oktatási bizottsághoz lesznek továbbítva, amely a kérelmek megtárgyalását és  elbírálását követően legfőképpen az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

 • a támogatás célja
 • a támogatás elnyeréséhez szükséges jelen rendeletben foglalt feltételek és kritériumok teljesítése
 • gazdaságosság és hatékonyság a közpénzek kezelése terén.

 

Egy kérelmező csak egy támogatási kérelmet nyújthat be az adott költségvetési évben.

A bizottság a támogatások elosztásáról szóló határozatot elfogadásra ajánlja a városi képviselő-testületnek. A kérelmező a támogatási kérelem képviselő-testület általi megtárgyalásától   számított 30 napon belül írásos tájékoztatás kap a pályázat megítéléséről vagy elutasításáról.

Annak a jogalanynak, aki a városi költségvetés Támogatások tételéből pénzügyi támogatásban részesült, nem nyújtható az adott évben támogatás a Tartalékok tételből.

 

4. lépés A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA

A támogatások képviselő-testület általi jóváhagyását követően a támogatott felszólítást kap a támogatási megállapodás aláírására. A városi költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására csak Rozsnyó Város tárgyévi költségvetésének jóváhagyása után kerül sor.

A pontozás és a koefficiensek az 1.sz. mellékletben találhatók.

A jóváhagyott támogatások listája, valamint  a  támogatások adott évben  történő folyamatos felhasználása a város internetes honlapján van közzétéve. 

A pénzbeli támogatásra nem támasztható jogi igény.

 
5. lépés A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

A támogatás  jóváhagyott projekt esetén a kérelem  benyújtásának hónapjában, ill. jóváhagyott tevékenység esetén a kérelem benyújtásának évében kerül folyósításra. A pénzeszközök folyósítása a város pénzügyi lehetőségeinek függvényében történik. A folyósított támogatás nem ruházható át, és a város költségvetésével együtt éves beszámoló készítés hatálya alá esik. 

 
6. lépés A TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA
 
Az elszámolásnak tartalmaznia kell:
 • a kitöltött 3.sz. mellékletet, a projekt/tevékenység pénzügyi kiadáslistáját (az előírt táblázatokat)
 • Rozsnyó Város által nyújtott támogatást érintő okmányok áttekintése – a projekttel / tevékenységgel kapcsolatos kiadások: (nyugták, bevételi bizonylatok, kiadási bizonylatok, számlák – a térítés módja (bankszámlakivonat, számla …, amely bizonyítja, hogy a támogatás a jóváhagyott célra került felhasználásra a szerződés értelmében)
 • a projekt / tevékenység megvalósítására  fordított saját és egyéb források mértéke aszerint, amint az a támogatási megállapodásban is szerepel, a jóváhagyott projekt teljes költségvetési összegének minimálisan 20 százaléka
 • a támogatás tárgyának megvalósításáról szóló dokumentáció (záró/értékelő beszámoló az eseményről, fényképek, propagációs anyagok – programok, meghívók, poszterek
 • a támogató propagálásának módja, amelyeken látható Rozsnyó Város logója.

 

A kedvezményezett köteles a támogatással elszámolni a támogatás felhasználásától számított 30 napon belül, legkésőbb a költségvetési tárgyév december 31-éig és benyújtani azt a 3. sz. melléklet szerint.

 
Amennyiben a tevékenység vagy az esemény nem valósul meg vagy a kérelmező megsérti ezen ÁÉR-et, a jóváhagyott támogatást a megszabott határidőn belül köteles teljes összegben visszafizetni, és a város 6 638.- €  összegig terjedő  bírságot szab ki, valamint a legközelebbi 3 évben nem kaphat támogatást.  
 
Publikované: 4.01.2018 14:56 hod.