V okrese Rožňava v k. ú, Kečovo, Hrhov a Silieká Jablonica bol u diviačej zveri potvrdený Africký mor ošípaných, a zároveň dna 4.9.2020. bol potvrdený Africký mor ošípaných v domácom chove ošípaných v obci Hrušov.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava preto odporúča aby chovatelia ošípaných vykonali čo najskôr domácu zabíjačka ošípaných bez ohľadu na vek a hmotnosť. Produkty z nej použiť len pre vlastnú spotrebu a nedistribuovať ich mimo svoju obec ! Domácu zakáľačku je potrebné nahlásiť v.pracovných dňoch v čase. od 7;00 do 14:30 hod. minimálne, jeden deň vopred na RVPS Rožňava (058/7323183). 'Vzorku, bráničného piliera.na vyšetrenie na trichinely je, potrebné doručiť na RVPS Rožňava, Južná č,43, 048 014 Rožňava.

Chovatelia, ktorí .si ponechajú ošípané, sú povinní mať ich zaregistrované, aj jeden kus chovaný pre vlastnú spotrebu a v nekomerčných chovoch nesmú vykonávať reprodukciu domácich ošípaných za účelom ďalšieho predaja. Registrácia,chovov sa vykonáva na Regionálnej veterinárnej a. potravinovej správe Rožňava, Južná 43, 048 01 Rožňava, resp. zaslaním, vyplneného .tlačiva do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat v Žiline .https://www.pssr.sk/index.php/sk/tlaciva-centralnej-evidencie-hospodarskych-zvierat-2/

 

 


© Mesto Rožňava, 30. 9. 2020 Ing. Martina Bakošová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 30.09.2020 12:42 hod.