OKRESNÝ ÚRAD ROŽŇAVA
Špitálska 3, 048 01 Rožňava
Príloha e. 1 k č.: OU -RV-OKR-2021/002440
V Rožňave dňa: 4. 3. 2021

 

 
UZNESENIE č. 1
prijaté na rokovaní KŠ Okresného úradu Rožňava konaného dňa 4. 3. 2021
 

Krízový štáb Okresného úradu Rožňava na rokovaní dňa 4.3.2021 prijal na základe zhoršenia epidemiologickej situácie v okrese Rožňava v súvislosti so zvýšeným epidemickým výskytom potvrdených prípadov ochorení vyvolaných novým koronavírusom COVID - 19 tieto opatrenia a úlohy:

 1. Krízový štáb OÚ Rožňava dôrazne neodporúča otváranie škôl a školských zariadení v okrese Rožňava všetkých stupňov s výnimkou MŠ a školských zariadení, klubov pri ZŠ pre deti zamestnancov kritickej infraštruktúry.

  • Úloha platí pre zriaďovateľov škôl v okrese Rožňava od 8. 3. do 19. 3. 2021

 2. KŠ OÚ Rožňava nariaďuje všetkým mestským a obecným úradom v územnej pôsobnos

 3. ti okresu Rožňava, Úradu práce soc. vecí a rodiny Rožňava, Sociálnej poisťovni Rožňava pracovať v obmedzenom režime, uzatvorením budov. Vybavovanie klientov zabezpečovať telefonicky a elektronicky. Úrady sú povinné vytvoriť osobitné miesto pre vybavovanie klientov za dodržania platných opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva.

  • Opatrenia platia pre všetky úrady v okrese Rožňava

  • Termín: od 8. 3. 2021 do 19. 3. 2021

 4. Nariaďuje odboru krízového riadenia OÚ Rožňava požiadať o súčinnosť PZ SR o posilnenie výkonu služby zo strany PZ, na dôsledne kontrolovanie dodržiavania epidemiologickýchopatrení na území okresu Rožňava najmä na najfrekventovanejších miestach ( obchodné centrá, stanice MHD, osady, obce s najväčším počtom pozitívnych osôb) v súlade s Uznesením vlády SR č. 123 z 28. februára 2021

  • Úloha platí pre odbor KR OÚ Rožňava

  • Termín: ihneď

 5. KŠ OÚ Rožňava nariaďuje RÚVZ v Rožňave a Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Rožňave zintenzívniť vykonávanie kontrol v obchodných reťazcoch na dodržiavanie prijatých epidemiologických opatrení v súlade s Uznesením vlády SR č. 123 z 28 februára 2021

  • Úloha platí pre RÚVZ Rožňava a RVPS Rožňava

  • Termín: od 8. 3. 2021 do 19. 3. 2021

 6. Mestu Rožňava, Dobšiná a obciam v okrese Rožňava odporúčame vykonávať zvýšenú dezinfekciu verejných priestorov s využitím miestnych DHZ

  • Úloha platí pre miestnu samosprávu

  • Termín: od 8. 3. 2021 do 19. 3. 2021

 7. Nariaďuje odboru krízového riadenia OÚ Rožňava požiadať o súčinnosť VÚ 7945 Rožňava a VÚ 8024 Rožňava po 8 príslušníkov OS SR z každého útvaru. Príslušníci posilnia hliadky PZ v mestách a obciach okresu Rožňava na obdobie od 8. 3. 2021 v čase od 8.00 hod do 20.00 hod. do 19.3.2021

  • Úloha platí pre odbor KR OÚ Rožňava

  • Termín: ihneď

 8. Nariaďujem odboru krízového riadenia Okresného úradu Rožňava distribuovať toto Uznesenie č.l všetkým dotknutým subjektom v okrese

  • Úloha platí pre odbor KR OÚ Rožňava

  • Termín: ihneď

 9. Nariaďuje všetkým obciam a mestám v okrese Rožňava zverejniť na svojej vlastne webovej stránke Uznesenie č.l z rokovania KŠ okresu Rožňava zo dňa 4. 3. 2021

  • Úloha platí pre všetky obce a mestá okresu

  • Termín: po doručení uznesenia

 

 
pdf icon
UZNESENIE č. 1 prijaté na rokovaní KŠ Okresného úradu Rožňava konaného dňa 4. 3. 2021
(PDF, 160 kB)
 
 
Mgr. Jaroslav Śíp
predseda Krízového štábu
Okresného úradu Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 5. 3. 2021, Mgr. Alžbeta Tamásová -  Odbor školstva, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 5.03.2021 16:21 hod.