Mesto Rožňava, PSČ : 048 01, IČO: 00 328 758
primátor mesta :  Michal  Domik

 

U r č e n i e     p l a t u  ( úprava)

Mgr. Michalovi Drengubiakovi, zástupcovi primátora mesta podľa ustanovenia § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov v súvislosti s potvrdením Štatistického úradu SR o výške priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR v roku 2021  zo dňa 08. 03. 2022 :

 

Od 01. 01. 2022 je zástupcovi primátora mesta Rožňava upravený  plat vo výške:

60% platu primátora, čo činí sumu 2042,00€, slovom dvetisícštyridsaťdvaeur, ktorá je v zmysle citovaného zákona v lehote do 30 dní odo dňa jeho určenia zverejnená na webovom sídle mesta Rožňava.

Úprava výšky platu zástupcu primátora mesta Rožňava bude súvisieť s úpravou platu primátora bez nároku na ďalšiu odmenu za zasadnutie mestského zastupiteľstva

 

V Rožňave, dňa: 23. 03. 2022

 

 

 

 
 
Michal Domik
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 23. 3. 2022, JUDr. Judita Jakobejová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 4.01.2022 14:25 hod.