Mesto Rožňava, PSČ : 048 01 , IČO : 00328758
Primátor mesta : Michal Domik

Určenie mesačnej odmeny

Ing. Jánovi Lachovi, zástupcovi primátora mesta Rožňava podľa ustanovenia § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Primátor mesta Michal Domik určuje mesačnú odmenu Ing. Jánovi Lachovi. - zástupcovi primátora mesta vo výške 671,00 €, slovom šesťstosedemdesiatjeden eur, súčinnosťou od 01.02.2019. Určená odmena patrí poverenému zástupcovi starostu - poslancovi Obecného zastupiteľstva v Rožňave počas výkon funkcie zástupcu starostu, vo volebnom období 2018 - 2022.

 

V Rožňave., dňa 31.1.2019

 

Michal Domik
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 11. 3. 2019, JUDr. Judita Jakobejová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 11.03.2019 13:19 hod.