MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Č.j.: MsÚ/RV-3272/2022-33862-VYST-An
V Rožňave 16. 06. 2022
       
                                                   
 
V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A
 
KOLAUDAČNÉ  ROZHODNUTIE
 
Ing. Marián Mezei, bytom Kyjevská č. 3, 048 01 Rožňava podal na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Úprava dispozície bytu č. 10“ na Šafárikovej ulici č. 97, súp. č. 4714, nachádzajúci  sa  na pozemku  C-KN   parc.  č. 1943/8 v k.   ú.  Rožňava. Stavba bola  povolená stavebným  povolením č. 3608/2021-37952-VYST-An  zo  dňa  04. 08. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 09. 2021. Dňom podania návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia bolo konanie začaté.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný  poriadok   a  bývanie   v  znení   neskorších predpisov, v   spojení   s  § 5 a § 13   zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov preskúmal a posúdil návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  a v  súlade   s  § 80 a § 81 stavebného zákona a § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou  sa  upravujú  niektoré  ustanovenia  stavebného  zákona a  na základe toho podľa § 82 ods. 1 stavebného  zákona, v  súlade  s  §  46  a § 47  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších (ďalej „správny poriadok“) rozhodol nasledovne:
           
povoľuje užívanie stavby
 
„Úprava dispozície bytu č. 10“,
ktorý je umiestnený  v bytovom dome na pozemku parc. č. KN-C 1943/8 v k. ú. Rožňava.
 
 
Predmetný bytový dom sa nachádza v intraviláne mesta Rožňava, na Šafárikovej ulici.
 
V rámci stavebných prác bol zrealizovaný nový dverný otvor v nosnej stene, za účelom vytvorenia spojenia dvoch miestností a to  dnešnou chodbou a predošlou izbou. Nový dverný otvor je rozmerov 850 x 2050 mm. Ďalšia úprava pozostávala  z rozšírenia otvoru v stužujúcej stene medzi   druhou   izbou  a   chodbou, ktorý   sa   rozšíril   na veľkosť 2000 mm. Medzi vstupnou chodbou a izbou sa zrealizovala nová sadrokartónová priečka s dverným otvorom. Pôvodný dverný otvor sa zamuroval. Súčasťou stavebných úprav bolo zamurovanie pôvodného vstupu do bytového priestoru a opätovné otvorenie zamurovaného dverného otvoru, ktorým sa zabezpečil vstup do bytového priestoru.
 
Vlastník stavby je povinný v zmysle § 103 stavebného zákona uchovávať dokumentáciu stavby po celý čas jej užívania a pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.
 
 
O  d  ô  v  o  d  n  e  n  i  e
 
Ing. Marián Mezei, bytom Kyjevská č. 3, 048 01 Rožňava podal dňa 21. 04. 2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Úprava dispozície bytu č. 10“ na Šafárikovej ulici č. 97, súp. č. 4714,  nachádzajúci  sa  na   pozemku  C-KN   parc.  č.   1943/8   v   k.   ú.  Rožňava.   Stavba    bola    povolená     stavebným     povolením č. 3608/2021-37952-VYST-An zo dňa 04. 08. 2021, ktoré nadobudlo   právoplatnosť   dňa 07. 09. 2021.
 
Po  preskúmaní  podkladov  k vydaniu  kolaudačného rozhodnutia stavebný úrad zistil, že predložené  podklady  sú postačujúce   na   posúdenie   stavby   a preto  stavebný   úrad listom č. MsÚ/RV-3272/2022-17279-VYST-An zo dňa 28. 04. 2022 oznámil začatie kolaudačného konania a nariadil miestne šetrenie spojené s ústnym pojednávaním na deň 30.05.2022 so zrazom pozvaných na mieste stavby. Stavebný úrad upozornil účastníkov konania, že námietky a pripomienky môžu v zmysle § 80 ods. 2 stavebného zákona uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
 
Na miestnom šetrení stavebný úrad zistil, že stavebník zrealizoval stavebné úpravy, ktorými sa zmenilo dispozičné riešenie bytu. Pri vstupe do bytu v miestnosti „izba“ zrealizoval sadrokartónovú priečku s dverným otvorom, ktorou sa oddelil priestor vstupnej chodby od izby. Pôvodný otvor medzi dvomi izbami sa zamuroval.
 
Stavebný úrad na základe zistených skutočností na miestnom šetrení konštatuje, že sa zrealizovanými stavebnými úpravami skutočné zrealizovanie stavby podstatne neodchyľuje od dokumentácie schválenej stavebným úradom v stavebnom konaní.
 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, je stavba zrealizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácii stavebným úradom až na vyššie uvedené odchýlky a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a neboli zistené žiadne dôvody, ktoré by bránili  riadnemu užívaniu stavby.
 
Na  základe uvedených  skutočností, stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
 
K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia boli predložené doklady:
  • kópia  právoplatného  stavebného  povolenia   č. 3608/2021-37952-VYST-An  zo  dňa 04. 08. 2021,
  • doklad  o zneškodnení odpadu,
  • certifikáty použitých stavebných materiálov,
vyjadrenie, záväzné stanovisko dotknutých orgánov:
  • Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH) č. OU-RV-OSZP-2022/004840-002 zo dňa 05. 05. 2022.
 
Správny poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia bol uhradený dňa 10.09.2021 vo  výške 50 €  v pokladni   Mesta Rožňava, č. dokladu  P-2923, podľa   položky 62a písm. c) 
bod 2) „Sadzobníka správnych poplatkov“, tvoriaceho prílohu k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  v platnom znení.
 
 
P o u č e n i e
 
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny  poriadok), možné podať  odvolanie  v  lehote 15 dní odo dňa doručenia  rozhodnutia na Mestský úrad Rožňava, Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
 
                                                                                              
Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent
 
 
Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa doručuje kolaudačné rozhodnutie vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu na Šafárikovej ulici č. 97 a tiež ostatným účastníkom kolaudačného  konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - rozhodnutie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.
 
 
 

© Mesto Rožňava, 21. 6. 2022 Mgr Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 
Publikované: 21.06.2022 15:01 hod.