Mesto Rožňava
Oznámenie o termíne zápisu detí do prvého ročníka základných škôl – školský rok 2021/2022 - v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
 
Mesto Rožňava v zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN mesta Rožňava č. 9/2014 o mieste a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole oznamuje zákonným zástupcom detí, že zápis do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava t. j.:
 
Základná škola Akademika J. Hronca, Zakarpatská 12;
Základná škola, Pionierov 1;
Základná škola, Zlatá 2;
Spojená škola J. A. Komenského 5 –
Óvoda, Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola
 
na školský rok 2021/2022 bude  prebiehať v termíne:
7.  4.  2021    -   9.  4.  2021
v čase od 7.30 do 16.00 hod.
 
Podrobnosti k zápisu nájdete na webových sídlach jednotlivých škôl.
 
 
 
V Rožňave 8. marca 2020
 
 
Michal Domik
primátor
 
 
 

© Mesto Rožňava, 9. 3. 2021, Mgr. Alžbeta Tamásová -  Odbor školstva, Mestský úrad Rožňava

                                                                                        
 
 
Publikované: 9.03.2021 10:27 hod.